Kalendarium

Czwartek, 2021-12-02

Imieniny: Balbiny, Ksawerego

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1080041
  • Do końca roku: 29 dni
  • Do wakacji: 204 dni
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Rekrutacja

Rekrutacja

L.p.

Postępowanie rekrutacyjne z wykorzystaniem systemu informatycznego

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Złożyć  wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

24.03.2021

 od godz. 12:00

do godz:15.00

31.03.2021

od godz. 8:00

do godz:15.00

 

Pozostałe dni w godzinach

8:00 – 15:00

2.

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w przedszkolu/szkole podstawowej I-go wyboru (Lista dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych)

23.04.2021

od godz. 14:00

3.

Złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej, do której zakwalifikowało się dziecko, ewentualną  rezygnację z miejsca

 

26.04.2021

   od godz. 8:00

do godz. 15:00

 

27.04.2021

od godz. 8:00

do godz. 15:00

4.

Sprawdzić wyniki rekrutacji w przedszkolu/szkole podstawowej I-go wyboru (Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych)

30.04.2021

od godz. 14:00

 

L.p.

Postępowanie uzupełniające z wykorzystaniem systemu informatycznego

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Złożyć  wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

14.06.2021

 

16.06.2021

 

 

w godzinach

8:00 – 15:00

2.

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w przedszkolu/szkole podstawowej I-go wyboru (Lista dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych)

23.06.2021

od godz. 14:00

3.

Złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej, do której zakwalifikowało się dziecko, ewentualną  rezygnację z miejsca

24.06.2021

 

 

25.06.2021

 

 

 

w godzinach

8:00 – 15:00

4.

Sprawdzić wyniki rekrutacji w przedszkolu/szkole podstawowej I-go wyboru (Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych)

29.06.2021

od godz. 14:00

 

 

 

 

Lista dzieci przyjętych do przedszkola/szkoły podstawowej

w podziale na grupy

31.08.2021

 

 

Kryterium ustawowe  Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium Liczba punktów
Dziecko zamieszkujące na terenie Wrocławia
1. Wielodzietność rodziny kandydata
(oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)
Oświadczenie o spełnianiu kryterium wielodzietności rodziny kandydata (art. 150 ust. 2 pkt 1a ustawy Prawo oświatowe) 200
2.  Niepełnosprawność kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2020 r., poz. 426 i 568), (art. 150 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo oświatowe) 200  
3.  Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2020 r., poz. 426 i 568), (art. 150 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo oświatowe)
200  
4.  Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 200  
5.  Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2020 r., poz. 426 i 568), (art. 150 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo oświatowe 200  
6. 

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
(oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającyrozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (art. 150 ust. 2 pkt 1c ustawy Prawo oświatowe) 200  
7.  Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 924, 1111, 1818), (art. 150 ust. 2 pkt 1d ustawy Prawo oświatowe) 200  

II ETAP REKRUTACJI
Kryteria dodatkowe  określone w Uchwale Nr L/1186/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 r.

L.p. Kryterium dodatkowe Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium Liczba punktów
Dziecko zamieszkujące na terenie Wrocławia
1.

Dziecko, którego oboje rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko pracują/pracuje lub studiują/studiuje w trybie dziennym lub prowadzą/prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

a/ zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
b/ w przypadku samozatrudnienia – oświadczenie rodzica o prowadzeniu działalności gospodarczej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały,
c/ zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie studiów,
d/ zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o prowadzeniu gospodarstwa rolnego

50
2.

Dziecko, którego tylko jeden z rodziców pracuje lub studiuje w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

a/ zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
b/ w przypadku samozatrudnienia – oświadczenie rodzica o prowadzeniu działalności gospodarczej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały,
c/ zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie studiów,
d/ zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
40
3.

Dziecko, którego przynajmniej jeden z rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko złożył roczne zeznanie podatkowe PIT, za rok poprzedzający rok w którym odbywa się rekrutacja, w urzędzie skarbowym we Wrocławiu (nie dotyczy osób rozliczających się w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu).

Oświadczenie rodzica/rodzica samotnie wychowującego dziecko o złożeniu rocznego zeznania podatkowego PIT w urzędzie skarbowym we Wrocławiu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały (art. 150 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe)

30
4.

Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola lub szkoły (także działających w ramach zespołu szkół lub zespołu szkolno-przedszkolnego).
Nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo kończy edukację w przedszkolu lub szkole w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja.

Oświadczenie o zgłoszeniu do placówki dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola lub szkoły; oświadczenie o zgłoszeniu jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały 10
5.

Dziecko uczęszczające aktualnie do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 lub dziecko objęte opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów, prowadzonego przez Prezydenta Miasta.

Zaświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium wydane przez placówkę lub podmiot prowadzący określony rodzaj opieki 5
6.  Dochód na osobę w rodzinie dziecka
a/ w przypadku dochodu w wysokości równej i mniejszej 100% kwoty, o której mowa w art.5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  (Dz. U.  2020 r. poz. 111) - 1 pkt
b/w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w art.5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2020 r. poz. 111), liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka wg zamieszczonego wzoru -poniżej 1 pkt

 

Wzór:
100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1
ustawy o świadczeniach rodzinnych

_________________________________ = liczba punktów
dochód na osobę w rodzinie dziecka

Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały (art. 150 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe)