Kalendarium

Niedziela, 2020-09-27

Imieniny: Damiana, Mirabeli

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 970951
 • Do końca roku: 95 dni
 • Do wakacji: 271 dni
Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Drodzy Rodzice!

Prosimy rodziców wszystkich grup o dostarczenie do przedszkola następujących dokumentów:

-karta informacyjna pobytu dziecka w przedszkolu;

-zgoda na pomiar temperatury;

-zgoda na przetworzenie danych osobowych;

-upoważnienie do odbioru dziecka;

-wniosek o zwolnienie opłaty (w przypadku rodzin wielodzietnych);

-zgoda na udział w zajęciach karate "Mali wspaniali";

-zgoda na udział w zajęciach z religii (dotyczy dzieci 5,6-letnich, na życzenie rodzica).

Wszystkie wzory dokumentów dostępne są w zkładce "Dokumenty do pobrania".

https://wroclawskiedzieciaki.szkolnastrona.pl/p,371,dokumenty-do-pobrania

 

 

Uprzejmie informujemy, iż w roku 2020/21 opiekę nad grupami sprawują :

gr 1- mgr KATARZYNA W. nauczyciel kontraktowy, wicedyrektor  mgr AGNIESZKA K.-Ł. nauczyciel  dyplomowany

pomoc nauczyciela p. IWONA P.

woźna  p .MAŁGORZATA P.

gr.2 - mgr HALINA J. nauczyciel dyplomowany

pomoc nauczyciela - p.RENATA K.

woźna - p.BARBARA D.

gr.3 - mgr MONIKA W. nauczyciel kontraktowy, mgr KAROLINA  M. nauczyciel  kontraktowy

woźna - p.EWA Ś.

gr.4 - mgr TERESA  R. nauczyciel  mianowany, mgr ALEKSANDRA  Ł. nauczyciel  mianowany

woźna - p.BEATA  K.

gr.5 - Dyrektor  mgr  MAŁGORZATA K.. nauczyciel  dyplomowany, KRYSTYNA Śl.  nauczyciel  dyplomowany, mgr JULIANNA M. nauczyciel kontraktowy

 

gimnastyka korekcyja-  mgr EDYTA T.  nauczyciel mianowany

logopeda - mgr MARZENA B.  nauczyciel  kontraktowy

religia - mgr MONIKA G.  nauczyciel  kontraktowy

język angielski -  mgr NATALIA  B.  nauczyciel  mianowany

 

intendent - p.ANNA G.

KUCHARKA. - p.ANNA S.

pomoc kuchenna - JADWIGA B.-W.

pomoc kuchenna  - p.AGNIESZKA Ł.

Konserwator -p.BRONISŁAW G.

 

 

 

 

Drodzy Rodzice!!!

Od 1 września 2020 roku w Przedszkolu nr 87 ‘ Wrocławskie dzieciaki” nadal będą obowiązywać wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

 IFORMACJA DOT. ORGANIZACJI ROKU PRZEDSZKOLNEGO 2020/2021

Informujemy, że nie ma podstaw prawnych do zawierania przez dyrektorów przedszkoli miejskich umów cywilnoprawnych z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola, w związku z czym wypełniacie państwo jedynie deklarację pobytu dziecka w przedszkolu,

Opłaty za przedszkole są regulowane przez  UCHWAŁĘ NR  IX/222/19 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA  z dnia 16 maja 2019 r zmieniająca uchwałę nr L/1187/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych
prowadzonych przez gminę:                  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 52 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

 1. § 1. W uchwale nr L/1187/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 r.
  w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 336) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar określony w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.”.
  § 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.
 2. 2. Prezydent Wrocławia przekaże uchwałę do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
 3. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
                                               Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia: B. Ciążyński

Opłata, o  której mowa w § 1 ust. 2 podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o systemie oświacie.

 

 

Opłaty:

Opłata za pobyt dziecka powyżej 5 godz. dziennie  wynosi 1 zł  każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.

 Dzienna stawka żywieniowa (śniadanie 8.30, drugie śniadanie 11.30, obiad 13.30) wynosi 9,00 zł.

 Wysokość opłaty za pobyt z wyżywieniem i termin płatności wraz z indywidualnym numerem konta przekazywane są rodzicom na podany w deklaracji adres mailowy.

Warunki zwolnienia z opłaty za pobyt określone w Statucie i Regulaminie korzystania ze stołówki:

 1. Na podstawie złożonego na piśmie wniosku zwalnia się z  opłaty rodziców (opiekunów prawnych)  posiadających co  najmniej  troje  dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie  domowym z zastrzeżeniem ust. 2,
 2. W przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się  tylko  dzieci pobierające  naukę,  jednak  nie  dłużej niż  do ukończenia 24 roku życia.

 Przedszkole prowadzi elektroniczną ewidencję przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola. Rodzicowi przysługuje nieodpłatnie jedna karta/ breloczek rejestracji pobytu dziecka ( do zwrotu po zakończonej edukacji dziecka w przedszkolu). Kolejne będzie można dokupić. Bieg czasu liczy się od momentu zarejestrowania elektronicznego, a w przypadku braku takiego systemu, zarejestrowania ręcznego (wpisy przyprowadzania i odbierania dziecka w formie papierowej).

W przypadku obu systemów, gdy rodzic nie zarejestruje momentu wejścia lub wyjścia dziecka, czas pobytu dziecka liczy się od otwarcia do zamknięcia placówki.

 

 

 Rodzice dzieci najmłodszych grup zobowiązani są od pierwszego dnia o przygotowanie i dostarczenie do przedszkola wyprawki dla dziecka:

 

 • ubranka do przedszkola:

- obuwie do przedszkola – kapcie, najlepiej na rzepy lub zatrzaski, koniecznie antypoślizgowe, z usztywnioną piętką,

- komplecik ubranek do przebrania, np. koszulka, majteczki, rajstopki lub skarpetki, minimum 2 szt każdego rodzaju, do kompletu worek płócienny - podpisany,

 • artykuły higieniczne: 

 - chusteczki higieniczne suche i mokre po 1 op.

 Wszystkie rzeczy dziecka zwłaszcza ubranka powinny być trwale podpisane. 

 

 

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa w przedszkolu nr 87 „Wrocławskie Dzieciaki” we Wrocławiu

 

Podstawa prawna:

 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 780)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 781)
 • Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego

Celem wprowadzenia procedury jest zapewnienie dzieciom i pracownikom bezpiecznych warunków przebywania na terenie placówki. Rodzic zobowiązany jest zapoznać się i stosować niniejszą procedurę. W pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola musi złożyć oryginał pisemnych oświadczeń zawartych w załączniku .Każda zmiana danych zawartych w oświadczeniu wymaga natychmiastowej korekty u Dyrektora Przedszkola nr 87.

 Pracownicy Przedszkola nr 87 we Wrocławiu są zobowiązani do zapoznania się z niniejszą procedurą i bezwzględnego stosowania poniższych zapisów. Procedura obowiązuje do odwołania stanu epidemiologicznego wywołanego przez COVID-19.

 1. W związku z panującą pandemią,  od 01.09.2020 :

 2.Każda osoba wchodząca do placówki jest zobowiązana do dezynfekcji rąk płynem umieszczonym przy wejściu w holu głównym i do stosowania środków ochrony osobistej (maseczka/ przyłbica, rękawiczki jednorazowe).

 3. Pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, przyłbice, fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka).

 4.Pracownicy obsługi utrzymują w czystości pomieszczenia przedszkolne ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych, sali zabaw dzieci, toalet, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i krzesełek, włączników itp. oraz przeprowadzają codzienną dezynfekcję po zakończonym pobycie dzieci. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji i niezbędnego wietrzenia sali po przeprowadzonych pracach (monitoring prac).

 5. Jedna grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej i stałej sali.

 6. Do grupy będą przyporządkowani ci sami opiekunowie zgodnie z organizacją pracy placówki.

  7. W grupie może przebywać do 25 dzieci.

 8. Z sali zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować. Przybory wykorzystywane do zajęć (np. piłki, skakanki, obręcze itp.) po zajęciach będą dezynfekowane.

 9. Dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów, zabawek, książeczek.

 10. Na czas funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym podczas leżakowania dzieci nie będą korzystały z własnych poduszek ani koców.

 11. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 12. Z dystrybutorów wody znajdujących się w sali dzieci będą korzystać tylko pod nadzorem osoby dorosłej.

 13. Zabawy na placu zabaw odbywać się będą w wyznaczonym obszarze dla danej grupy.

 14. Sprzęty na przedszkolnym placu zabaw będą dezynfekowane po każdorazowym  użytkowaniu przez grupę.

 15. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki min 1,5 m.

 16. Personel pomocniczy może przebywać w sali, w której znajdują się dzieci wykonując czynności związane z dezynfekcją sal oraz podczas wydawania posiłków zachowując dystans wynoszący min. 1, 5 m.

 17. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola muszą zachować środki ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki, dezynfekcja rąk), a także zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

 18. Rodzice mają bezwzględny zakaz wchodzenia na teren przedszkola. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce, który trwa od 01.09.2020-11.09.2020  rodzic / opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać w wyznaczonym miejscu ( hol,szatnia) na terenie placówki        z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.

 19. Do przedszkola będą przyjmowane wyłącznie dzieci zdrowe bez objawów chorobowych.

 20. Nie wolno przyprowadzać do przedszkola dziecka jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

 21. Przedszkole ograniczy przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

 22. Pracownicy przedszkola, za zgodą rodziców, będą dokonywać kontrolnego pomiaru temperatury podczas wejścia na teren placówki, a także w sytuacji gdy u dziecka pojawią się niepokojące objawy chorobowe.

 23. W sytuacji gdy dziecko podczas pobytu w przedszkolu zacznie przejawiać objawy chorobowe zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu. Powiadomiony o złym samopoczuciu dziecka rodzić ma obowiązek niezwłocznie zgłosić się do placówki  w celu odebrania dziecka.

 24. Przedszkole nie będzie organizować żadnych wyjść poza teren placówki.

 25.Nauczyciel dba o należyty komfort psychiczny dziecka.

 26. Nauczyciel konsultuje bieżące problemy z rodzicem tylko i wyłącznie drogą elektroniczną lub telefoniczną. Telefony do przedszkola są dostępne na stronie internetowej przedszkola.

 27. Nauczyciel musi mieć zapewnioną szybką możliwość kontaktu z opiekunami lub z rodzicami dzieci.

 28. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos lub przyłbice, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka).

 29. Personel kuchenny, i administracyjny oraz pracownicy obsługi, którzy zostali wyłączeni z kontaktów z dziećmi na podstawie „Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r.” nie może kontaktować się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się dziećmi.

 30. Pracownicy kuchni, w tym również intendent, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo przestrzegają szczególnej ostrożności dotyczącej zabezpieczenia epidemiologicznego, w miarę możliwości utrzymują odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe — środki ochrony osobistej, używają płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

 31. Przedszkole ze względu na braki kadry oraz warunki lokalowe może zmienić swoją dotychczasową organizację czasową pracy, o czym musi powiadomić odpowiednie organy oraz rodziców.

 32. Dyrektor Przedszkola nr 87 w zakresie organizacji opieki nad dziećmi każdorazowo stosuje Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

 

Wewnętrzna procedura przyprowadzania i odbioru dziecka

    w Przedszkolu nr 87 we Wrocławiu. 

1.Od 01.09.2020 przedszkole będzie czynne od godziny  7.00 do 17.00.   

  2. Rodzic ma obowiązek przyprowadzać do placówki tylko i wyłącznie dziecko zdrowe. Jakiekolwiek objawy wskazujące na przeziębienie lub złe samopoczucie np. kaszel, katar, gorączka, wymioty, wysypka itp. traktowane będą u dziecka jako choroba zagrażająca zdrowiu innych dzieci (rodzic zobowiązany jest do złożenia oświadczenia )

 3. Dziecko powinno być przyprowadzane/odbierane do/z przedszkola przez zdrowego rodzica/opiekuna prawnego.

 4. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do przyprowadzenia dziecka w swojej osobistej maseczce i rękawiczkach jednorazowych. Dziecko,  które  ukończyło  4  lata  do  przedszkola przychodzi  w  swojej  własnej maseczce, ale w placówce przebywa bez maseczki (rodzic zabiera maseczkę do domu i przynosi ją w momencie odbierania dziecka).

 5. W związku z procedurami  związanymi z covid-19, dzieci będą przyjmowane do przedszkola wyłącznie do godziny 8.30. Po tej godzinie, nie będzie możliwości pozostawienia dzieci w danym dniu w przedszkolu (drzwi wejściowe do przedszkola będą zamykane).

 6. Osoba dyżurująca zabezpieczona w rękawiczki ochronne odbija kartę lub numer karty  ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu i oddaje ją rodzicowi – taka sama procedura obowiązuje przy odbiorze dziecka.

 7. Rodzica/opiekuna prawnego obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia i przebywania na terenie placówki  oraz ogrodu przedszkolnego.

 8. Pracownik obsługi w obecności rodzica dokonuje kontrolnego pomiaru temperatury u dziecka, a następnie dziecko jest odprowadzane do szatni przez osobę dyżurującą.

 9. Dzieci przebierają się pod opieką pracownika obsługi i są przekazywane nauczycielowi na salę.

 10. Po wejściu do sali dziecko niezwłocznie myje ręce w łazience przy użyciu wody i mydła.

 11. Pozostali rodzice czekają na swoją kolej wejścia do przedszkola , zachowując dystans społeczny w odległości 2 m.

 12. Rodzic odpowiada za stosowanie zasad bezpieczeństwa przez swoje dziecko w drodze do przedszkola, jak i w drodze powrotnej z przedszkola.

 13. Rodzic/opiekun prawny chcący odebrać dziecko informuje osobę dyżurującą – osoba z obsługi doprowadza do drzwi już ubrane dziecko.

 14. Pozostali rodzice czekają na swoją kolej zachowując dystans społeczny, w odległości 2 m.

 15. Osoba pełniąca dyżur zobowiązana jest do częstego dezynfekowania powierzchni drzwi, dzwonka, panelu domofonu oraz uzupełniana płynu dezynfekcyjnego.

 16. Bezpośrednie konsultacje nauczycieli z rodzicami/opiekunami są zawieszone do czasu zniesienia zakazów epidemicznych. W przypadku potrzeby porozmawiania z nauczycielem kontakt odbywać się będzie wyłącznie w formie telefonicznej lub mailowej.

17. Nie organizujemy żadnych zebrań z rodzicami – wszystki informacje będą zamieszczone na stronie przedszkola.

 

Wewnętrzna procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia Przedszkola nr 87  we Wrocławiu 

 1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem  lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):

  a) Pomoc nauczyciela bezzwłocznie odizolowuje do tzw. IZOLATORIUM -  gabinetu logopedy

b) Pomoc nauczyciela bezzwłocznie zabezpiecza się w: przyłbicę, kombinezon ochronny,
i rękawiczki.

c) Pomoc pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.

d) Nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji. 

e) Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112.

f) Nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.

 

2. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVIDi-19 (duszności, kaszel, gorączkę):

  -Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia: pokój nauczycielski.

  -Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, kombinezon ochronny, maskę i rękawiczki.

 -Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

 - Obszar w którym poruszał się i przebywał pracownik lub dziecko podejrzane o zakażenie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe.

  - Po stwierdzeniu podejrzenia zakażenia dyrektor ustala listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

 -Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 Dyrektor przedszkola śledzi na bieżąco informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępne na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/,a także obowiązujące przepisy prawa. O istotnych zmianach informuje podległych mu pracowników bez zbędnej zwłoki.

 Potrzebne numery telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych wywieszone są w holu wejściowym na tablicy ogłoszeń.

 

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu

 693 900 908

781 400 199

887 811 060

telefony czynne od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 - 21.00

603 720 579

całodobowo

 W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

 

Wewnętrzna procedura szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami dzieci

Przedszkola nr 87 we Wrocławiu

 

 1. Rodzica/opiekuna prawnego pozostawiającego dziecko w przedszkolu zobowiązuje się do złożenia oświadczenia w którym przekazują numery telefonu do szybkiego kontaktu z przedszkolem.

 2. Podczas przyjmowania dziecka do przedszkola rodzic będzie zobligowany do uaktualnienia numerów telefonów obydwojga rodziców oraz podania numerów stacjonarnych do zakładu pracy.

 3. Rodzic zostanie pouczony o konieczności niezwłocznego odbierania telefonu z przedszkola. Niedopuszczalny jest brak kontaktu z rodzicem.

 4. W przypadku wystąpienia u dziecka niepojących objawów chorobowych rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego pojawienia się w placówce.

 5. Dane kontaktowe oraz dane osobowe przechowywane są w formie osobnego dokumentu dołączonego do dziennika zajęć grupy.

 6. Administratorem danych jest Przedszkole nr 87 „Wrocławskie Dzieciaki” ul. Pawłowa 6a, 53-604 we Wrocławiu. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych:

 Marek Adamaszek e-mail:abi@adametronics.pl.

 7. Dane kontaktowe i dane osobowe dotyczące dziecka i jego rodziny, będą przetwarzane przez Przedszkole nr 87 i przekazane odpowiednim służbom sanitarnym w przypadku podejrzenia zachorowania na COVID-19 na terenie Przedszkola nr 87 we Wrocławiu.

 

 

Wewnętrzna procedura przebywania dzieci na świeżym powietrzu na terenie

 Przedszkola nr 87 we Wrocławiu 

 1. Każda grupa ma wyznaczony obszar do zabaw na świeżym powietrzu.

 2. Opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w ogrodzie przedszkolnym sprawuje nauczyciel oraz pomoc nauczyciela.

 3. Sprzęty na przedszkolnym placu zabaw będą dezynfekowane po każdorazowym użytkowaniu przez grupę.( ogrodnik lub woźna)

  4. W czasie pobytu dzieci na powietrzu będą wietrzone sale, a sprzęt  i zabawki dezynfekowane.

 5. W szatni w tym samym czasie może przebywać tylko jedna grupa dzieci.

 6. Bezwzględnie po każdorazowym powrocie z placu zabaw nauczyciel zobowiązany jest do kontroli poprawnego umycia rąk przez dziecko.

 

Rodzicu :

 • Pamiętaj o wyjaśnieniu dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola żadnych przedmiotów, zabawek, maskotek.
 • Przypomnij swojemu dziecku podstawowe zasady higieny. Zwróć uwagę na: niepodawanie ręki na powitanie i pożegnanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk, zasłanianiu ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu
 • Pozostaw w przedszkolu swoje dane kontaktowe, które umożliwiają nam szybki kontakt. Jeżeli zauważysz, że ktoś dzwonił z przedszkola niezwłocznie oddzwoń.
 • W pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka dostarcz obowiązujące dokumenty (w Plikach do pobrania na stronie internetowej przedszkola):
 • Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola
 • Zgoda na pomiar temperatury – oświadczenie
 • Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
 • Deklarację pobytu dziecka
 • Wytłumacz dziecku, że w momencie wejścia do przedszkola pójdzie samo (bez rodzica) z pracownikiem przedszkola do szatni i do sali grupy. Przychodząc do przedszkola, licz się z tym, że może trzeba będzie chwilę poczekać.

Dnia 1.09.2020 bardzo prosimy o dostarczenie poniższych dokumentów:

 • Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola
 • Zgoda na pomiar temperatury – oświadczenie
 • Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
 • Deklarację pobytu dziecka

  

  Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

Upoważniam do odbioru mojego dziecka……………………………………….. …….(imię i nazwisko dziecka)

z Przedszkola  następujące osoby:

 

l.p.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbierania dziecka z przedszkola

Wyrażam zgodę na okazanie dowodu osobistego w celu zweryfikowania tożsamości

 

Podpis osoby upoważnionej

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

Zobowiązuje się do przekazania klauzuli informacyjnej osobom wskazanym przeze mnie do odbioru dziecka
z przedszkola, zgodnie z Art. 13. RODO z dnia 27 kwietnia 2016r.

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem, świadoma(my) odpowiedzialności karnej z art. 271 KK

Dane rodziców:

Imiona i nazwiska rodziców / opiekunów prawnych

Mama: .......................................................................................................................................................

Tata: .......................................................................................................................................................

Numery telefonów:

Mama: .....................................................................................................................................................

Tata: .....................................................................................................................................................

                                                                                                               ..................................................

                                                                                                                  podpis rodzica /opiekuna prawnego

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 87 Wrocławskie Dzieciaki 53-604 Wrocław, ul. Pawłowa 6a, tel. 717986817, e-mail: Sekretariat.p087@wroclawskaedukacja.pl

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: madamaszek@zontekiwspolnicy.pl

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.

4) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

6) Posiada Pani/Pana prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody

7) Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO ul Stawki 2, 00-193 Warszawa

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich będzie skutkować brakiem możliwości odbioru dziecka przez osoby nie będące rodzicami danego dziecka

 

Zgoda na pomiar temperatury                                                       

 

 

 

  OŚWIADCZENIE

 

 

Ja, .................................................................................................................................................

(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)

 

będący rodzicem/ opiekunem prawnym ......................................................................................

(imię i nazwisko dziecka)

 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka.

 

Przyjmuję do wiadomości:

l) objęcie mnie zakazem wstępu na teren przedszkola/ oddziału przedszkolnego/ innej formy

wychowania przedszkolnego (dalej: przedszkola);

2) konieczność przygotowania dziecka na dłuższy pobyt na świeżym powietrzu;

3) konieczność pilnego odebrania dziecka z przedszkola w przypadku pojawienia się u niego

niepokojących objawów choroby;

4) konieczność zaopatrzenia dziecka, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę

nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola;

5) konieczność wyjaśnienia dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych

przedmiotów czy zabawek;

6) konieczność regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny

(unikania dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie

ręki na powitanie, odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania);

7) na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) przedszkole jest administratorem danych osobowych.

 

Oświadczam, że:

I) moje dziecko jest zdrowe i nie wykazuje jakichkolwiek objawów sugerujących chorobę

zakaźną;

2) w domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych;

3) celem zapewnienia szybkiej komunikacji z przedszkolem podaję poniższe dane kontaktowe: ..................................................................................................... ,

4) jestem świadoma/y czynników ryzyka w związku z COVID-19, w szczególności związanych z przebywaniem na jednej powierzchni łącznie zwiększonej liczby osób
w jednym czasie i miejscu;

5) zapoznałam/em się z obowiązującymi procedurami funkcjonowania w przedszkolu
w okresie stanu epidemii;

6) podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i wiadome mi jest, że fałszowanie

dokumentów, poświadczenie nieprawdy, wyłudzenie poświadczenia nieprawdy i użycie

dokumentu poświadczającego nieprawdę podlega odpowiedzialności karnej.

data i czytelny podpis rodzica opiekuna prawnego

 

 

 

 

          Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

 

      I N F O R M A C J A

 

Na podstawie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),  informuję Panią / Pana, że administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 87 Wrocławskie Dzieciaki 53-604 Wrocław, ul. Pawłowa 6a, tel. 717986817, e-mail: Sekretariat.p087@wroclawskaedukacja.pl Kontakt do Inspektora Danych Osobowych którym jest pan Marek Adamaszek  możliwy jest pod adresem mailowym: madamaszek@zontekiwspolnicy.pl bądź pod nr tel.: 608294903, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Pani / Pana dziecka i członków jego rodziny pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym  w celu realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Informuję, że przysługuje Pani /Panu prawo wglądu do zbieranych danych, prawo do przenoszenia, żądania ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych, o ile nie będzie to sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym przez przepisy prawa, uzupełniania, uaktualniania  czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny w przepisach prawa, a w przypadku udzielonej zgody do jej wycofania. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisu prawa, oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Jednocześnie informuję, że administrator danych osobowych dołoży wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.

 

O Ś W I A D C Z E N I E

 

Zapoznałam/em się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych moich  i członków mojej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

 

 

.............................................................................................................................................

                                                                       (imię i nazwisko dziecka)

w zakresie wychowawczo – opiekuńczej działalności placówki, a także danych osobowych moich i członków mojej rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Wyrażam/nie wyrażam*  do odwołania również zgodę/y na:

 • rejestrowanie i przetwarzanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć, konkursów 
  i uroczystości organizowanych przez placówkę oraz wykorzystanie tego wizerunku jak również danych osobowych (imię, nazwisko) na stronie internetowej placówki*
 • na tablicach ściennych w celu informacji i promocji placówki i dziecka*.

 

Wrażam/nie wyrażam* zgodę/y na kontakt ze mną, z prywatnego telefonu komórkowego wychowawcy, pod opieką którego, będzie przebywać moje dziecko, w celach wynikających z działalności placówki.

 

    ......................................................................................................

                       data i podpis rodzica /prawnego opiekuna /

 

   *niepotrzebne skreślić.

 

 

        DEKLARACJA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 

KARTA INFORMACYJNA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU NR 87 we Wrocławiu

 

Informuję, że moje dziecko: ……………………..…………………………………………………………… będzie przebywało w przedszkolu

1)      orientacyjny czas pobytu od -do:…………………………………………………

 

2)      w tym czasie będzie korzystało z   (właściwe podkreślić)  :

 

            - całodziennego wyżywienia

            - I śniadania i II śniadania

            - II śniadania i obiadu

 

W celu poinformowania mnie o opłacie proszę o przesyłanie informacji na adres mailowy:

             

……………………………………………………………………@…………………………………………………………………

 

                                                                                                                 

                                                                                                    ……………………………………………………………

                                                                                                            (czytelny podpis rodzica)

 

UWAGA:

- Dodatkowa informacja o opłatach umieszczona będzie na stronie internetowej     www.wroclawskiedzieciaki.szkolnastrona.pl zakładka OPŁATY

- termin płatności  do 15 – każdego miesiąca

- na nr konta wskazany w indywidualnej wiadomości mailowej

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 87 Wrocławskie Dzieciaki, 53-604 Wrocław, ul. Pawłowa 6a

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: abi@adametronics.pl

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r Prawo Oświatowe, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

6) Posiada Pani/Pana prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody

7) Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa