Kalendarium

Poniedziałek, 2021-04-19

Imieniny: Alfa, Leonii

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1032610
  • Do końca roku: 256 dni
  • Do wakacji: 67 dni
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Drodzy Rodzice,

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26.03.2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w terminie od 29.03 do 09.04 przedszkole organizuje opiekę wyłącznie dla dzieci, którego rodzice:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

 b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

 d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

 f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

 j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

 

WNIOSEK

Wnioskuję o zorganizowanie zajęć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole

podstawowej, dla mojego dziecka ............................................................................

                                                              (imię i nazwisko dziecka)

 

Jednocześnie oświadczam, że  

Ja,........................................................................................................................

                               (imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)

 

 

będący rodzicem/ opiekunem prawnym .....................................................................

                                                                                (imię i nazwisko dziecka)

 

Spełniam warunki określone w § 2 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

- Jestem rodzicem dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

-Jestem pracownikiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, działania ratownicze, zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego;

-Jestem pracownikiem przedsiębiorstw realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

-Jestem pracownikiem służb w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny;

-Jestem zatrudniony w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, ogrzewalni, noclegowni, w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku;

-Jestem zatrudniony w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;

-Jestem zatrudniona w formie opieki nad dzieckiem do lat 3 lub w jednostce systemu oświaty;

 

*Zaznaczyć właściwe

 

 

...............................................................................

                                                                                                             data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

Drodzy Rodzice,

Od dnia 09.03.2021 r. można składać deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny 2021/2022. Prosimy o dostarczenie uzupełnionych deklaracji do 15.03.2021. Niezłożenie deklaracji w terminie skutkować będzie utratą miejsca w przedszkolu (deklaracja dostępna na dole strony w "plikach do pobrania").

 

Przerwa wakacyjna (01-31.07)

Funkcjonowanie przedszkoli w Gminie Wrocław zakłada miesięczny okres przerwy wakacyjnej, naprzemiennie rok do roku, tzn. lipiec 2021, sierpień 2022, lipiec 2023 itd. Sytuacja skróconej, dwutygodniowej przerwy wakacyjnej w ubiegłym roku wynikała z wcześniejszego pozostawania w zamknięciu przedszkoli przez dwa miesiące na skutek pandemii covid19. Jeśli zaistnieje sytuacja, w której nastąpi zmiana terminu przerwy wakacyjnej niezależnie od nas, informacja zostanie podana na stronie internetowej przedszkola.

 

 

 

Drodzy Rodzice!

W związku ze sporadycznymi przypadkami występowania owsicy w przedszkolu,

apelujemy o obserwację własnych dzieci, a w przypadku pojawienia się

niepokojących objawów podjęcie odpowiedniego leczenia

(materiały informacyjne na temat owsicy dostępne u dołu strony w plikach do pobrania).

 

 

 

TERMINY KONCERTÓW EDUKACYJNYCH DZIADKA BACHA

12.02, 12.03, 16.04, 14.05, 11.06.

Koncerty będą się rozpoczynać się o godzinie 9:15.

 

 

Drodzy Rodzice,

Przypominamy o konieczności przestrzegania procedur i prosimy o nieprzyprowadzanie do przedszkola dzieci z objawami chorobowymi (złe samopoczucie, kaszel, katar, gorączka itp.).

 

 

 

Drodzy Rodzice!  

 

  • W związku ze zgłoszonym przypadkiem pojawienia się wszawicy w przedszkolu, prosimy o kontrolowanie czystości skóry głowy dzieci.

 

 

 

Serdecznie dziękujemy rodzicom oraz dzieciom za udział w akcji

"Świąteczna kartka dla Seniora". 

 

 

 

Harmonogram koncertów muzycznych NMF odbywających się na terenie przedszkola

22.09 "Wesołe instrumenty dęte blaszane"

20.10 "Mechaniczny klarnecista"

17.11 "Opowieść o Tomcio Paluchu" 

08.12 "Świąteczny prezent" 

26.01 "Gitarowe opowieści" 

16.02 "Przygody Dyla Sowizdrzała"

16.03 "Old MacDonald"

20.04 "Nutkolandia"

18.05 "Calineczka"

15.06 "Baśń z tysiąca i jednej nocy"