Kalendarium

Środa, 2022-08-10

Imieniny: Bianki, Borysa

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 1166273
 • Do końca roku: 143 dni
 • Do wakacji: WAKACJE!!!

REGULAMIN RADY RODZICÓW

 

 

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW

 

DZIAŁAJĄCEJ PRZY PRZEDSZKOLU NR 87 „WROCŁAWSKIE DZIECIAKI”  WE WROCŁAWIU

 

 

 

 1. Wstęp
 2. Zakres działania Rady Rodziców
 3. Organy Rady Rodziców, ich kompetencje i sposób powoływania
 4. Działalność finansowa

 

 

 

Podstawa prawna :

 

 1. Statut Przedszkola Nr 87”Wrocławskie dzieciaki”
 2. Ustawa o systemie oświaty- z 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami

 

Ad. I

 

 1. W przedszkolu może działać rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców     i wychowanków.
 2. Udział rodziców powinien przyczyniać się  do ciągłego podnoszenia jakości pracy placówki, dbania o harmonijny rozwój małego dziecka , przygotowania młodego pokolenia do życia w przyszłości, w wartościach uniwersalnych: takich jak dobro, piękno , przyjaźń.
 3. Rada Rodziców jest organizacją działającą w obrębie Przedszkola Nr 87 we Wrocławiu. Organizacja ta jest samorządnym przedstawicielem rodziców, współdziałającym z dyrektorem przedszkola, Radą Pedagogiczną, organem sprawującym nadzór pedagogiczny, organem prowadzącym oraz innymi instytucjami jak np. Rada Osiedla.
 4. Rada Rodziców  służy  współdziałaniu rodziców i nauczycieli w celu tworzenia przyjaznego środowiska  dla ujednolicenia oddziaływań na rzecz dzieci przez rodzinę i przedszkole w  procesie szeroko rozumianego wychowania, opieki          i kształcenia.
 5. Rada Rodziców może występować do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór z wnioskami           i opiniami dotyczącymi we wszystkich sprawach przedszkola

 

 

 

Ad.II

 

 

 

 1. 1.  Zakres działań rady rodziców:

 

               Rada rodziców  działa  wyłącznie  na podstawie tego regulaminu,

 

               do jej kompetencji należy:

 

a)      Współudział w  planowaniu pracy przedszkola

 

b)      Pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy przedszkola

 

c)      Współpraca ze środowiskiem lokalnym

 

d)      Organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie i środowisku lokalnym w szczególności wychowania w wartościach uniwersalnych przygotowując jednocześnie małe  dzieci  do życia w przyszłości

 

e)      Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla przedszkola, zwłaszcza  na działalność opiekuńczo- wychowawczą oraz na rzecz dzieci potrzebujących pomocy finansowej

 

Ad.III

 

 

 

 1. Rodzice współdziałają  z przedszkolem za pośrednictwem Rady Rodziców powołanej z ogółu rodziców.

 

2. ORGANY RADY RODZICÓW:

 

a)      Zarząd rady rodziców:

 

-          przewodniczący

 

-          wiceprzewodniczący

 

-          skarbnik

 

-          kasjer

 

-          sekretarz

 

b)      komisja rewizyjna

 

c)      członkowie

 

 1. Na zebraniu rodziców, w tajnych wyborach  wyłanianych zostaje co najmniej 5 przedstawicieli rodziców wychowanków przedszkola.
 2. W wyborach, jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic
 3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym

 

6. Skład zarządu w szczególności :

 

a)      wspiera działania na rzecz  szeroko rozumianego rozwoju przedszkola

 

-          w zakresie żywienia wychowanków

 

-          wzbogacania, wspierania nauczycieli w organizowaniu bogatych ofert edukacyjnych

 

-          wspieraniu kierunków pracy przedszkola

 

-          współpracy ze środowiskiem lokalnym na rzecz wychowanków

 

 

 

7. Zadaniem przewodniczącego jest kierowanie  całokształtem prac Rady,            a przede wszystkim:

 

v  opracowanie planu  działalności i planu finansowego na dany rok szkolny- przedstawienie do zatwierdzenia całej Radzie

 

v  zwoływanie i prowadzenie obrad rady, przynajmniej trzy razy w roku (okazjonalnie na prośbę któregoś z członków Rady)

 

v  współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady , włączenie ich do realizacji planu

 

v  kierowanie działalnością finansowo- gospodarczą Rady

 

v  przekazywanie opinii i postulatów rodziców – dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej

 

v  reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz

 

8).     Zastępca przewodniczącego wspiera  działalność przewodniczącego,                  a w przypadkach jego nieobecności przyjmuje jego obowiązki. 

 

9).     Zadaniem skarbnika   jest prowadzenie  całokształtu działalności finansowo- gospodarczej   Rady Rodziców poprzez :

 

a)         nadzór nad realizacją wydatków zgodnie z planem finansowym

 

12. Rada Rodziców  może gromadzić  dodatkowe fundusze  poprzez organizowanie między innymi: np. aukcji prac dziecięcych, kiermaszy, itp.

 

14. Wydatki dokonywane są  na podstawie planu finansowego, o którym mowa poniżej .

 

15. Komisja Rewizyjna ma obowiązek przynajmniej dwa razy w roku przeprowadzić kontrolę półroczną i roczną przychodów i wydatków oraz prawidłowości ich rejestrowania. W szczególnych przypadkach zgłoszonych przez rodziców przeprowadza się  dodatkową kontrolę .

 

Sprawozdanie z prac komisji Rewizyjnej oraz działalności rady Rodziców powinno być podane do wiadomości ogółu rodziców, w formie dowolnej np. na zebraniu ogólnym rodziców czy też na tablicy informacyjnej Rady Rodziców.

 

Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.

 

Zmiany w składzie zarządu odbywają się w czasie pierwszych spotkań Rady Rodziców w miesiącu wrześniu.

 

Ad.IV

 

 1. Działalność  finansowo – gospodarcza prowadzona jest w zakresie prac Rady Rodziców

 

-          dochodów z działalności np. z kiermaszy świątecznych organizowanych na terenie przedszkola, z datków różnych instytucji

 

-          środki Rady Rodziców wydatkowane są zgodnie                  z uchwalonym planem finansowym/ preliminarzem przychodów i wydatków.

 

 

 

Powyższy regulamin Rady Rodziców opracowany jest w oparciu o aktualne przepisy prawa oświatowego.

 

Z dniem  wejścia w życie regulaminu Rady Rodziców traci moc Regulamin z dnia 12.09.2014 roku

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania :

 

Wrocław, 15 września  2016 rok