Kalendarium

Piątek, 2019-01-18

Imieniny: Beatrycze, Małgorzaty

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 849234
  • Do końca roku: 347 dni
  • Do wakacji: 154 dni
Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja 2018

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

Lp.

Postępowanie rekrutacyjne

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Złożyć  wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

23.05.2018

od godz. 8:00

do godz:15.00

29.05.2018

od godz. 8:00

do godz:15.00

2.

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w przedszkolu/szkole podstawowej I wyboru (Lista dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych)

20.06.2018

od godz. 10:00

3.

Złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej, do której zakwalifikowało się dziecko, ewentualną  rezygnację z miejsca

 

20.06.2018

  od godz. 10:00

do godz. 15:00

 

21.06.2018

od godz. 8:00

do godz. 15:00

4.

Sprawdzić wyniki rekrutacji w przedszkolu/szkole podstawowej I wyboru (Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych)

26.06.2018

od godz. 12:00

 

 

I ETAP REKRUTACJI

 Kryteria ustawowe (obowiązujące w placówkach na terenie miasta Wrocławia, określone w art. 131  ustawy Prawo Oświatowe Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.)

 

L.p.

 

Kryterium ustawowe

 

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium

Liczba punktów

Dziecko zamieszkujące na terenie Wrocławia

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

(oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)

 

Oświadczenie o spełnianiu kryterium wielodzietności rodziny kandydata (art. 150 ust. 2 pkt 1a ustawy Prawo oświatowe)

200

2.

Niepełnosprawność kandydata

 

 

 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2016 r., poz. 2046 i 1948 z późn. zm.), (art. 150 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo oświatowe)

200

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

 

 

 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2016 r., poz. 2046 i 1948 z późn. zm.), (art. 150 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo oświatowe)

200

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

 

 

 

200

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 

 

 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2016 r., poz. 2046 i 1948 z późn. zm.), (art. 150 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo oświatowe)

200

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

(oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającyrozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (art. 150 ust. 2 pkt 1c ustawy Prawo oświatowe)

 

200

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

 

 

 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697), (art. 150 ust. 2 pkt 1d ustawy Prawo oświatowe)

200

 

 

II. ETAP REKRUTACJI

Kryteria dodatkowe (obowiązujące w placówkach na terenia miasta Wrocławia, określone

w Uchwale Nr L/1186/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 r.)

 

 

L.p.

 

 

Kryterium dodatkowe

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium

Liczba punktów

1.

Dziecko, którego oboje rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko pracują/pracuje lub studiują/studiuje w trybie dziennym lub prowadzą/prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

 

 

a/ zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,

b/ w przypadku samozatrudnienia – oświadczenie rodzica o prowadzeniu działalności gospodarczej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały,

c/ zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie studiów,

d/ zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o prowadzeniu gospodarstwa rolnego

50

2.

Dziecko, którego tylko jeden z rodziców pracuje lub studiuje w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

 

 

a/ zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,

b/ w przypadku samozatrudnienia – oświadczenie rodzica o prowadzeniu działalności gospodarczej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały,

c/ zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie studiów,

d/ zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o prowadzeniu gospodarstwa rolnego

40

3.

Dziecko, którego przynajmniej jeden z rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko złożył roczne zeznanie podatkowe PIT, za rok poprzedzający rok w którym odbywa się rekrutacja, w urzędzie skarbowym we Wrocławiu

(nie dotyczy osób rozliczających się w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu).

Oświadczenie rodzica/rodzica samotnie wychowującego dziecko o złożeniu rocznego zeznania podatkowego PIT w urzędzie skarbowym we Wrocławiu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały (art. 150 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe)

 

30

4.

Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola lub szkoły (także działających w ramach zespołu szkół lub zespołu szkolno-przedszkolnego).

Nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo kończy edukację w przedszkolu lub szkole w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja.

Oświadczenie o zgłoszeniu do placówki dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola lub szkoły; oświadczenie o zgłoszeniu jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały

10

5.

Dziecko uczęszczające aktualnie do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 lub dziecko objęte opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów, prowadzonego przez Prezydenta Miasta.

 

Zaświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium wydane przez placówkę lub podmiot prowadzący określony rodzaj opieki

5

6.

Dochód na osobę w rodzinie dziecka

a/ w przypadku dochodu w wysokości równej i mniejszej 100% kwoty, o której mowa w art.5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.)- 1 pkt

b/w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w art.5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.), liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka wg zamieszczonego wzoru -poniżej 1 pkt

 

Wzór:

 

100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1

ustawy o świadczeniach rodzinnych

_________________________________ = liczba punktów

dochód na osobę w rodzinie dziecka

 

Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały (art. 150 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe)

 

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie zechcą skorzystać z tego kryterium, nie muszą składać oświadczenia o wysokości dochodu na osobę w rodzinie

 

 

 

 

 


 

 

Pliki do pobrania