Kalendarium

Czwartek, 2022-05-19

Imieniny: Celestyny, Iwony

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 1138325
 • Do końca roku: 226 dni
 • Do wakacji: 36 dni

W kilku słowach

Jesteśmy przedszkolem, które wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka, mając na względzie jego wrodzony potencjał i możliwości rozwojowe, oraz  zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa.

 

 

 

 

 

MISJA

''WSZYSTKIEGO, CO NAPRAWDĘ TRZEBA WIEDZIEĆ O TYM, JAK ŻYĆ,

CO ROBIĆ I JAK POSTĘPOWAĆ, NAUCZYŁEM SIĘ W PRZEDSZKOLU."

Robert Fulghum

 

 

 

Działamy  od 1963 roku - jesteśmy przedszkolem publicznym.

Zapewniamy warunki do wielokierunkowej aktywności, organizując różnorodne, ciekawe formy zajęć oraz  wykazując dbałość o bazę przedszkola.

Istniejemy, by pomagać rodzicom w procesie wychowania, opieki i edukacji najmłodszych dzieci w wieku od 1 roku do 6 lat.

Efektywnie wspomagamy rodzinę w ukierunkowaniu rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w korelacji ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym.

Chcemy wychować samodzielne, twórcze, otwarte na kontakty z innymi, wszechstronnie rozwinięte dziecko, przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych.

Każde dziecko jest dla nas jednakowo ważne, bez względu na jego poziom rozwoju intelektualnego i ruchowego.

Oferujemy dobrze wyposażone sale dydaktyczne, smaczne i zdrowe posiłki, wykwalifikowaną, fachową kadrę pedagogiczną, miły personel obsługowy, kameralne warunki, przyjemne otoczenie przyrodnicze, bezpieczeństwo i partnerskie relacje.

Warunki bazowe i organizacja pracy

Przedszkole mieści się w wolnostojącym  budynku. Do dyspozycji mamy następujące pomieszczenia:

 • na parterze - hol, szatnia, pomieszczenia administracyjne i sanitarne, 2 sale zajęć z łazienkami i zapleczami, zmywalnie,
 • na piętrze - 3 sale zajęć , 2 łazienki, hol, kuchnia i inne pomieszczenia gospodarcze.

Dużym atutem przedszkola jest duży ogród z urozmaiconą roślinnością, wyposażony w wiele urządzeń terenowych dostosowanych dla dzieci najmłodszych i starszych przedszkolaków.

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17 00. W tym czasie odbywają się zabawy i zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci oraz planowane i inspirowane przez nauczycielki.

W godzinach porannych odbywają się najczęściej zabawy indywidualne, zespołowe, integracyjne, czynności  organizacyjno-porządkowe, zajęcia indywidualne: wyrównawcze czy o  charakterze korekcyjno- kompensacyjnym.

W drugiej części dnia prowadzone są zasadnicze zajęcia, w czasie których realizuje się większość treści programowych ujętych w miesięcznych planach pracy opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznej, organizowane są imprezy, z których wiele ma charakter cykliczny, a więc jest wpisanych na stałe w program wychowawczy przedszkola.

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

Kadra pedagogiczna posiada kierunkowe kwalifikacje zawodowe oraz na bieżąco dba o własne doskonalenie zawodowe i podnoszenie jakości pracy z dziećmi. Korzystając z ofert ośrodków doskonalenia nauczycielki systematycznie uczestniczą w różnego rodzaju kursach, warsztatach i szkoleniach, co udokumentowane jest stosownymi zaświadczeniami. Aktywnie doskonalą również swoje umiejętności wychowawcze, wzbogacają wiedzę merytoryczno - metodyczną w ramach działalności WDN.

Nasza dbałość o jakość pracy to przede wszystkim:

 • dialog z dzieckiem, jego rodzicami, innymi nauczycielami oraz wszystkimi zainteresowanymi pracą danej placówki,
 • dostrzeganie indywidualności wychowanka,
 • widzenie nauczyciela jako osobowości wychowującej,
 • uznanie partnerstwa rodziców.

W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferujemy otwarty styl i aktywne metody pracy, tworzone są sytuacje edukacyjne, które korelują z potrzebami dzieci i wyzwalają ich potencjał twórczy.

Uwzględnianie przez nas zasady stymulacji rozwoju to szukanie sposobów na pobudzenie, wzbudzenie zainteresowania. Zasadę kreatywności respektujemy przez pewną swobodę w wyborze technik, metod, przyborów i materiałów.

Ważną zasadą uwzględnianą przez kadrę pedagogiczną naszego przedszkola jest zasada plastyczności. Uwalniamy się od schematyzmu, rygorów zewnętrznych. Nauczycielki przedszkola w coraz szerszym zakresie stosują nowatorskie formy i metody pracy oraz dostosowują organizację dnia w przedszkolu uwzględniając  potrzeby rodziców i dzieci, z zastrzeżeniem, że nie narusza to zasad bezpieczeństwa, wymogów higieny psychofizycznej. Mamy świadomość, że  stosowanie dialogu edukacyjnego, ćwiczeń i gier dramowych, wizualizacji, relaksacji znakomicie wpływa na efekty pracy wychowawczej i dydaktycznej. Dlatego dbamy o wykorzystanie  tych metod pracy w codziennym projektowaniu sytuacji edukacyjnych.

Wprowadzamy też zmiany w  przestrzeni edukacyjnej. W swej pracy pedagogicznej realizujemy ideę, że przestrzeń, w której odbywa się edukacja małego dziecka winna być dla niego ważna, interesująca, przyciągająca jego uwagę.

Nasza działalność zespołowa opiera się na:

 • tworzeniu pozytywnej atmosfery pracy,
 • poczuciu wspólnych celów,
 • wykorzystaniu zaangażowania, entuzjazmu i talentu członków zespołu,
 • otwartości komunikacji interpersonalnej,
 • postrzeganiu konfliktu jako okazji do twórczego rozwiązania problemu i przekształcaniu go we współpracę.