Kalendarium

Wtorek, 2019-07-23

Imieniny: Sławy, Sławosza

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 887382
  • Do końca roku: 161 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Program nauczania

Pracujemy według programu                

Chat

 

Chat dans un panier

        

 

„Nasze Przedszkole" - program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci       red. M.  Kwaśniewska,  W. Żaba-Żabińska  MAC  Edukacja

Jego  koncepcja dostosowana jest do założeń Podstawy programowej wychowania przedszkolnego z dnia 23 grudnia 2008 roku oraz odpowiada zaleceniom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego.

Celem programu jest rozwijanie  aktywności  społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej, ruchowej oraz zdrowotnej dzieci.

Cele szczegółowe dotyczące wspomagania określonego rodzaju aktywności dziecięcej przyporządkowane zostały celom nadrzędnym wytyczonym w podstawie programowej.

Cele szczegółowe  dotyczące wspomagania aktywności społecznej

-          nabywanie przez dziecko wiedzy o sobie (dane personalne, cechy wyglądu zewnętrznego, cechy charakteru)

-          nazywanie własnych stanów emocjonalnych

-          nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach (odporność na porażki i stres)

-          dostrzeganie różnic między dobrem a złem

-          rozszerzanie informacji o swojej rodzinie

-          nabywanie coraz większej samodzielności

-          dążenie do rozumienia własnej indywidualności

-          uświadamianie motywów własnego działania

-          aktywne uczestniczenie w życiu grupy

-          przestrzeganie zasad zgodnego życia w grupie

-          swobodne komunikowanie się z innymi

-          dostrzeganie odrębności innych

-          dążenie do rozumienia potrzeb dzieci o zróżnicowanych potrzebach fizycznych i intelektualnych

-          posiadanie podstawowej wiedzy o miejscu zamieszkania

-          nabywanie świadomości własnej roli, jako dziecka, w środowisku społeczno-kulturowym

-          nabywanie świadomości obywatelskiej

-          poznawanie ogólnych informacji o świecie i wszechświecie

-          określanie własnych upodobań (co lubię robić, co mi się podoba)

-          swobodne podejmowanie działań zmierzających do określenia własnej tożsamości

Cele szczegółowe dotyczące wspomagania aktywności językowej

-          słuchowe spostrzeganie różnego rodzaju dźwięków i ich określanie

-          umiejętne rozróżnianie dźwięków mowy ludzkiej

-          prawidłowe artykułowanie głosek

-          posługiwanie się wyrazistą mową

-          swobodne wyrażanie swoich myśli, potrzeb, stanów emocjonalnych  w rozmowach z innymi osobami w codziennych sytuacjach

-          stopniowe nabywanie szerszego zasobu słownictwa

-          posługiwanie się mową poprawną gramatycznie

-          posługiwanie się pozawerbalnymi sposobami komunikacji

-          wykorzystywanie mowy do osiągnięcia coraz większej samodzielności i niezależności

-          zainteresowanie korzystaniem z książek dla dzieci

-          poznawanie literatury dziecięcej

-          wzrokowe spostrzeganie elementów z otoczenia (jako czynnik warunkujący nabycie umiejętności czytania)

-          rozumienie znaczenia symboli graficznych

-          zainteresowanie umiejętnością czytania i pisania

Cele szczegółowe dotyczące wspomagania aktywności poznawczej

-          inicjowanie działalności zabawowej według własnych pomysłów i na miarę własnych możliwości

-          rozwiązywanie w charakterystyczny dla siebie sposób problemów pojawiających się podczas zabawy

-          prezentowanie własnych zainteresowań, poznawanie cudzych

-          poznawanie w toku zabaw zróżnicowanych potrzeb innych dzieci

-          dostrzeganie pomysłów dzieci uzdolnionych i korzystanie z nich w zabawach

-          wykorzystywanie zmysłów w poznawaniu otoczenia

-          odtwarzanie z pamięci treści wierszy i piosenek

-          coraz dłuższe koncentrowanie uwagi na materiale edukacyjnym

-          rozwijanie czynności myślenia (analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania, próby abstrahowania i uogólniania)

-          dostrzeganie prostych związków przyczynowo-skutkowych

-          rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w otoczeniu

-          dostrzeganie rytmu w organizacji przestrzeni i czasu

-          rozwijanie rozumienia pojęć liczbowych oraz umiejętności liczenia i wykonywania prostych działań arytmetycznych

-          dążenie do zrozumienia pojęcia stałości miary, objętości i masy

-          wykorzystywanie w zabawach figur geometrycznych

-          dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie pod wpływem zmieniających się pór roku

-          rozpoznawanie zwierząt i roślin spotykanych w najbliższym otoczeniu

-          posługiwanie się podstawowymi terminami z zakresu przyrody ożywionej   i nieożywionej

-          rozumienie konieczności ochrony środowiska naturalnego

-          systematyczne poszerzenie wiedzy o świecie (z różnych dziedzin życia człowieka, np. wybranych aspektów świata kultury, techniki itp.).

Cele szczegółowe dotyczące wspomagania aktywności artystycznej

-          słuchanie różnego rodzaju muzyki

-          śpiewanie poznanych piosenek

-          uczestniczenie w zabawach rytmicznych

-          swobodne wyrażanie siebie poprzez śpiew, taniec, grę na instrumentach perkusyjnych

-          dostrzeganie piękna w otaczającym świecie

-          wyrażanie własnej wrażliwości estetycznej poprzez wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami

-          rozumienie znaczenia literatury w życiu człowieka

-          oglądanie przedstawień teatralnych i filmów dla dzieci połączone  z wyrażaniem własnych refleksji

-          czynne uczestniczenie w przygotowanych przedstawieniach teatralnych

-          podejmowanie działalności konstrukcyjnej

-          nabywanie umiejętności bezpiecznego korzystania z wybranych urządzeń technicznych

-          rozumienie znaczenia techniki w życiu człowieka

-          określanie własnych zainteresowań z określonej dziedziny sztuki

-          rozwijanie talentów artystycznych

Cele szczegółowe dotyczące wspomagania aktywności ruchowej i zdrowotnej

-          aktywne uczestniczenie w zabawach, grach i zajęciach ruchowych

-          poprawne posługiwanie się nazwami części ciała (łącznie z wybranymi nazwami organów wewnętrznych)

-          dostrzeganie zmian zachodzących w rozwoju fizycznym człowieka w ciągu jego życia

-          rozumienie znaczenia ruchu w rozwoju człowieka

-          przestrzeganie zasad przyjętych w zabawach ruchowych

-          sprawne wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych

-          twórcze wykorzystywanie w zabawach niekonwencjonalnych przyborów

-          podejmowanie sportowej rywalizacji

-          świadome regulowanie zmęczenia odpoczynkiem

-          poznawanie podstawowych zasad dbałości o zdrowie, przestrzeganie ich

-          rozumienie znaczenia dbałości o bezpieczne, sprzyjające zdrowiu otoczenie

-          poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa, przestrzeganie ich

-          umiejętne określanie własnego samopoczucia

-          rozumienie problemów ludzi niepełnosprawnych fizycznie

-          rozumienie problemów ludzi chorych i cierpiących

Treści edukacyjne zawarte w programie zostały ujęte w  obszarach tematycznych odpowiadających różnym formom aktywności dziecięcej, co widać w przedstawionym schemacie.

Rodzaj aktywności

Zakres tematyczny treści edukacyjnych

 

SPOŁECZNA

- To ja

- Nasze rodziny

- Nasza grupa

- Nasza miejscowość, nasz region

- Jesteśmy Polakami

- Polska w Europie

- Nasza Ziemia

JĘZYKOWA

- Potrafi my słuchać

- Mówimy wyraźnie

- Opowiadamy

- Interesujemy się książką

- Przygotowujemy się do nauki czytania

- Przygotowujemy się do pisania

POZNAWCZA

- Nasze zabawy i zainteresowania

- Nasze zmysły

- Ćwiczymy pamięć i koncentrację uwagi

- Rozwijamy myślenie

- Nasza edukacja matematyczna

- Poznajemy przyrodę

- Poznajemy świat

ARTYSTYCZNA

- W świecie sztuki

Muzyka Plastyka Literatura i czasopisma Teatr Film

- Nasz kontakt z techniką

- Jesteśmy artystami

RUCHOWA

I ZDROWOTNA

- Nasz rozwój fizyczny

- Nasza sprawność ruchowa

- Dbamy o nasze zdrowie

- Żyjemy w zdrowym otoczeniu

- Nasze bezpieczeństwo na co dzień

Każdy zakres tematyczny programu zawiera szczegółowe treści przewidziane do realizacji z dziećmi młodszymi 3-4letnimi, treści dla dzieci starszych 5-6letnich oraz treści dla dzieci o szczególnie wysokim poziomie rozwoju. Umożliwia to nam pełną elastyczność w wykorzystywania go w pracy pedagogicznej, a co za tym idzie dostosowanie stawianych zadań do potrzeb każdego  zespołu dziecięcego oraz  poszczególnych dzieci.