Przedszkole nr 87 Wrocławskie Dzieciaki

53-604 Wrocław

ul. Pawłowa 6a

tel. 717986817

wew.113 intendent

        114  referent

        101  kancelaria    150  hol

   e-mail   :Sekretariat.p087@wroclawskaedukacja.pl

       

Przejdź do strony głównej

Środa, 10 sierpnia 2022

NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA

Dyrektor Przedszkola nr 87 „ Wrocławskie Dzieciaki” we Wrocławiu, przy ul. Pawłowa 6a

ogłasza nabór na stanowisko pracy:

REFERENT


  1. Nazwa i adres jednostki:

Przedszkole nr 87 „ Wrocławskie Dzieciaki” ul. Pawłowa 6a, 53-604 Wrocław tel. (71) 798 6817

  1. Określenie stanowiska i wymiar etatu:

referent

3/4 etatu (30 godzin tygodniowo)

zatrudnienie od 01 wrześnie 2018 r.

  1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

-  obywatelstwo polskie;

-  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;

-  brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne;

-  nieposzlakowana opinia;

-  wykształcenie minimum średnie oraz przynajmniej 1 rok stażu pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.

  1. Wymaganie dodatkowe:

-  znajomość przepisów prawnych dotyczących oświaty i prawa pracy (Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych i innych aktów wykonawczych);

-  znajomość specyfiki pracy szkół i placówek oświatowych;

-  znajomość programów MS Office;

-  umiejętność redagowania pism urzędowych;

-  umiejętność samodzielnej organizacji pracy, sumienność, komunikatywność;

-  kultura osobista.

  1. Zakres czynności związanych ze stanowiskiem:

-  pełna obsługa kadrowa pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi;

-  ewidencja czasu pracy;

-  prowadzenie kancelarii i dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną;

-  prowadzenie ewidencji dokumentacji Sekretariatu;

-  kontrola terminowości badań lekarskich pracowników oraz wystawianie skierowań;

-  sporządzanie sprawozdań do nowego SIO;

-  sporządzanie sprawozdań do GUS we współpracy z CUI;

-  przygotowywanie dokumentów do wypłaty wynagrodzeń na potrzeby CUI Dział Płac;

-  bieżąca współpraca z CUI oraz Departamentem Edukacji - wyjścia służbowe;

-  pomoc w przeprowadzeniu rekrutacji i ewidencja dzieci w systemie ZSZWO;

-  sporządzanie umów najmu i na zajęcia dodatkowe;

-  wprowadzanie wybranych danych do programów komputerowych obowiązujących w przedszkolu (REUS monitorującej media, PABS, EiB);

-  pełna obsługa urządzeń biurowych;

-  wykonywanie wszelkich prac i poleceń, zleconych przez dyrektora placówki;

-  prowadzenie redakcji BIP placówki.

 

  1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

-  CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej - opatrzonej własnoręcznym podpisem;

-  list motywacyjny - opatrzony własnoręcznym podpisem;

-  kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

-  kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (dodatkowo w przypadku pozostawania w stosunku pracy - zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia);

-  inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

-  oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

-  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych - opatrzone własnoręcznym podpisem;

-  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu z a umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata;

-  oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych

w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922)" - opatrzone własnoręcznym podpisem.

  1. Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Sekretariacie Przedszkola nr 87 w terminie do dnia 13.07.2018 r. do godziny 15.00, w zamkniętej i podpisanej kopercie z dopiskiem: nabór na stanowisko referenta.

Aplikacje, które wpłyną do placówki po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dyrektor Przedszkola nr 87 zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w dniu 20.07.2018 r. o godzinie 9.00, po komisyjnym otwarciu kopert i przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście do 14 dni po przeprowadzonym naborze; po tym czasie zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

Metryczka

Wytworzono:2018-05-29 11:23przez:
Opublikowano:2018-05-29 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Przedszkole nr 87 Wrocławskie Dzieciaki
Odwiedziny:1519

Załączniki

Brak załączników

  • Brak wpisów.