Przedszkole nr 87 Wrocławskie Dzieciaki

53-604 Wrocław

ul. Pawłowa 6a

tel. 717986817

wew.113 intendent

        114  referent

        101  kancelaria    150  hol

   e-mail   :Sekretariat.p087@wroclawskaedukacja.pl

       

Przejdź do strony głównej

Środa, 10 sierpnia 2022

Statut Przedszkola 87 we Wrocławiu

 

STATUT

PRZEDSZKOLA NR 87

WROCŁAWSKIE DZIECIAKI”

WE WROCŁAWIU

 

 

 

Na podstawie

1Ustawa z dnia 27 października 2017 r.o finansowaniu zadań oświatowych)Rozdział 5 art.52

2. art.102 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz.59)

3 Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.  (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami), 

4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

5. Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  (Dz.U. 2017 poz. 1591)

  oraz Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 10.04.2018r.


Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Siedzibą Przedszkola  nr 87 „ Wrocławskie Dzieciaki’ jest budynek wolnostojący przy ul. Pawłowa 6a we Wrocławiu.
 2. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Wrocław.
 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty.
 4.  Przedszkole jest jednostką organizacyjną Gminy, działającą w formie jednostki budżetowej.
 5. Obsługę finansowo-księgową Przedszkola  nr 87 „Wrocławskie dzieciaki„ prowadzi Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu.
 6. Przedszkole posługuje się pieczęcią o następującej treści:

Przedszkole  Nr 87

„Wrocławskie dzieciaki”

53-604  Wrocław ul. Pawłowa 6a

Tel. 71 7986817

 1. Z dniem 1 stycznia 2017 roku jako jednostka budżetowa  Gminy Wrocław działa       w ramach jednego podatnika tj. Gminy Wrocław, która jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 2.  Przedszkole używa nazwy: Przedszkole Nr 87 „Wrocławskie dzieciaki”

§ 2

 1. Przedszkole Nr 87 , zwane dalej Przedszkolem jest jednostką publiczną, która:

1)      prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

2)      przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3)      zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4)       realizuje programy nauczania, które uwzględniają podstawę programową wychowania przedszkolnego.

 1. Rok szkolny w Przedszkolu rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy się 31 sierpnia roku następnego.
 2. W okresie wakacji Przedszkole jest miesiąc zamknięte. Termin przerwy wakacyjnej (lipiec lub sierpień) zatwierdza w arkuszu organizacyjnym organ prowadzący.
 3. Informacje o przerwie wakacyjnej w danym roku szkolnym podaje dyrektor                     do wiadomości rodziców na początku roku szkolnego (w formie pisemnego ogłoszenia)- w celu dostosowania urlopów wypoczynkowych rodziców.
 4. Zgodnie z zapisami Konwencji Praw Dziecka, w czasie miesięcznej przerwy wakacyjnej uwzględnia się prawo dziecka do odpoczynku.
 5. W wyjątkowych sytuacjach podczas przerwy wakacyjnej dziecko może skorzystać          z usług przedszkola dyżurującego.
 6. Decyzję o skierowaniu dziecka do przedszkola dyżurnego w okresie wakacyjnym podejmuje dyrektor w przypadku:

- złożenia podania przez rodzica wraz z uzasadnieniem o konieczności korzystania z innego przedszkola  do 31.05.

–  Dyrektor wskazuje rodzicom, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przedszkole zastępcze  na terenie Gminy, z którego może skorzystać dziecko - nie zawsze będzie             to najbliższa placówka.

 1. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 10 godzin.
 2. Przedszkole czynne jest od godziny 7.00 do godziny 17.00 od poniedziałku do piątku.
 3. Wychowankowie Przedszkola mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w firmie wybranej i zaakceptowanej przez rodziców.
 4. Przedszkole jest miejscem praktyk pedagogicznych dla studentów wyższych uczelni. Koszty związane z praktykami pokrywa uczelnia kierująca studentów.
 5. W Przedszkolu w codziennej pracy mogą uczestniczyć wolontariusze bądź osoby skierowanie na odbycie stażu przez odpowiednie instytucje.
 6. Przedszkole stwarza warunki do działania w jednostce: stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jednostki.
 7. W przedszkolu mogą być prowadzone badania pedagogiczno-psychologiczne przez uprawnionych do tych badań specjalistów, pracowników pedagogiczno-psychologicznych. Osoby z zewnątrz mogą prowadzić badania po wyrażeniu zgody przez rodziców (opiekunów) wychowanków.

 

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola

§ 3

 1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych                     i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
 2. Przedszkole realizuje cele określone w ustawie - Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach          ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

§ 4

 1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
 2. W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje:

1)      wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,

2)      tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę         i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,

3)       wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej        i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,

4)      zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy                        lub przyspieszony,

5)      wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń            i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,

6)      wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka            oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,

7)       promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

8)      przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,

9)       tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,

10)   tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości                          i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,

11)   tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania      i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,

12)  współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami                       i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,

13)   kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących        do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia         na tym etapie rozwoju,

14)   systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,

15)  systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,

16)  organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego,

17)   tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

§ 5

Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:

1)      zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez przedszkole;

2)       zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio                    do istniejących potrzeb;

3)      stworzenie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny dzieci w warunkach poszanowania                 ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

4)      realizacja programów, które uwzględniają podstawę programową wychowania przedszkolnego;

5)      zapewnianie bezpiecznych i optymalnych warunków do opieki i harmonijnego, psychoruchowego rozwoju, wychowania i edukacji dziecka, poszanowania godności osobistej oraz życzliwego i podmiotowego traktowania;

6)      rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków poprzez obserwację zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, także wykorzystywanie wyników obserwacji w procesie uczenia i nauczania;

7)      organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom, rodzicom    i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;

8)      organizowanie zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej;

9)      dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania i wychowania                     do możliwości psychofizycznych dzieci w grupie lub poszczególnego dziecka;

10)  wyposażanie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych przedszkola;

11)  wspomaganie wychowawczej roli rodziców;

12)  umożliwianie wychowankom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

13)  rozpoznawanie zainteresowań wychowanków oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;

14)  upowszechnianie wśród wychowanków wiedzy o bezpieczeństwie                      oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;

15)  stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie odpowiednich zajęć;

16)  rozwijanie u wychowanków dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

17)  współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego                    w przedszkolu;

18)  upowszechnianie wśród dzieci wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;

19)  zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji;

20)  prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania wychowanków                  do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów;

21)  egzekwowanie obowiązku przedszkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

22)  dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej                  i archiwizacji;

23)  kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.

 

§ 6

Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Przedszkola, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracyjno- obsługowi we współpracy z rodzicami, poradnią pedagogiczno- psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi,    a także w porozumieniu z organem prowadzącym jednostkę.

 

                                                                       Rozdział 3

Sposoby realizacji zadań przedszkola

§ 7

 1. Praca opiekuńczo - wychowawcza - dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest              w oparciu o przyjęte do realizacji programy wychowania przedszkolnego                         dla poszczególnych grup, uwzględniające podstawę programową.
 2. W czasie całodziennej pracy przedszkola nauczyciel uwzględnia:

1)       dowolnie wybrane przez nauczyciela czynności (z tym, że w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne),

2)       pomoc psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań zawartych     w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród programów dostępnych lub:

1)      opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;

2)      zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);

3)      zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.

 1. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor przedszkola.
 2. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.
 3. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej.

 

§ 8

 1. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka 6 letniego objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
 2. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych diagnoz i obserwacji pedagogicznych dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

 

§ 9

 1. Dyrektor przedszkola, na każdy rok szkolny powierza każdy oddział przedszkolny opiece (jednemu) dwóm nauczycielom posiadającym kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego.
 2. Dyrektor przedszkola w ramach prawidłowej organizacji pracy przedszkola decyduje        o ciągłości pracy nauczycieli w danej grupie dzieci.
 3. Ze względu na prawidłową organizację pracy przedszkola nauczyciel może zostać przesunięty do pracy w innej grupie.
 4. Decyzję ostateczną w zakresie organizacji pracy oraz organizacji pracy grup przedszkolnych w roku szkolnym podejmuje dyrektor.

 

§ 10

Przedszkole zapewnia wychowankom bezpieczeństwo w czasie zajęć w przedszkolu poprzez:

1)      realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 59 niniejszego statutu;

2)      zagospodarowanie czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym według zasad realizacji podstawy programowej;

3)      opracowanie miesięcznych planów pracy przez nauczyciela, który uwzględnia: rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu;

4)       przestrzeganie liczebności grup;

5)      odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;

6)      oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;

7)      prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie                     z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;

8)      kontroli obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów (kontroli obiektów dokonuje dyrektor przedszkola, co najmniej raz       w roku);

9)      umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji przedszkola;

10)   oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;

11)  zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren przedszkola w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;

12)  ogrodzenie terenu przedszkola;

13)  zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;

14)  zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchni           i pomieszczeń gospodarczych;

15)  wyposażenie schodów w balustrady z poręczami .

16)   wyposażenie pomieszczeń przedszkola w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania          tej pomocy;

17)  dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci,;

18)   zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi         w imprezach i wycieczkach poza teren przedszkola;

19)  przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

§ 11

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

 1. W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne        i nieodpłatne.
 3. Za prawidłową organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie przedszkola odpowiedzialny jest dyrektor, który planuje formy, okres oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.
 4. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz zaspokajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków.
 5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na:

1)       diagnozowaniu środowiska dziecka;

2)      rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianiu ich zaspokojenia

3)      rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez dziecko;

4)      wspieraniu dziecka z uzdolnieniami;

5)      wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

6)      wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

7)       umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

8)      podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z rodzicami           i różnymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu jest udzielana przez nauczycieli         i specjalistów.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie działań i zajęć specjalistycznych, działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań wychowanków,    w tym uzdolnień oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie                      ich zainteresowań i uzdolnień, a szczególnie:

1)      działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych wychowanków oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia;

2)       zindywidualizowanej pracy z dzieckiem na zajęciach ogólnych                             i specjalistycznych zajęciach edukacyjnych;

3)       zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych

4)       porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;

 1. Zainteresowania wychowanków oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, dzieckiem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych.
 2. Organizowane w przedszkolu konkursy, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień           i     ich prezentacji. Wychowankowie awansujący do kolejnych etapów objęci         są specjalną opieką nauczyciela.  
 3. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla dzieci odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, które mają znaczne trudności              w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych wynikających              z podstawy wychowania przedszkolnego. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli poszczególnych grup.
 4. Porad dla rodziców udzielają, w zależności od potrzeb: nauczyciele i logopeda                   w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

 

 

 

§ 12

Logopeda

Do zadań logopedy należy:

1)      przeprowadzenie wstępnych badań dzieci z grupy w celu ustalenia stanu mowy,    w tym mowy głośnej i pisma – wytypowanie dzieci do pomocy logopedycznej

2)       diagnozowanie (badania przesiewowe) dzieci pod kątem wady wymowy;

3)      prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych z dziećmi;

4)      utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami dziecka wymagającego intensywnych ćwiczeń – udzielanie instruktażu dla rodziców;

5)      udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy           i fonacyjny u dzieci wymagających pomocy logopedycznej;

6)      prowadzenie terapii logopedycznej poprzez prowadzenie raz w tygodniu ćwiczeń logopedycznych we wszystkich grupach przedszkolnych;

7)      prowadzenie pomocy psychologiczno –pedagogicznej; ;

8)       organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących rozwoju mowy;

9)      udział w pracach Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej;

10)   organizacja i opieka nad gabinetem logopedycznym;

11)  prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

                                                                 

 

 

   Rozdział 4

Organy przedszkola

§ 13

Organami przedszkola są:

1)     Dyrektor Przedszkola;

2)     Rada Pedagogiczna;

3)     Rada Rodziców.

§ 14

Każdy z wymienionych organów w § 13 działa zgodnie z ustawą Prawo oświatowe. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem przedszkola.

§ 15

Dyrektor Przedszkola

 1. Dyrektor Przedszkola:

1)      kieruje przedszkolem jako jednostką organizacyjną Gminy, a także;

2)      jest osobą reprezentującą przedszkole na zewnątrz;

3)       jest organem nadzoru pedagogicznego;

4)       jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;

5)      wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą;

6)      występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Przedszkola;

7)      w wykonywaniu swoich zadań, współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i rodzicami;

8)      przedstawia Radzie Pedagogicznej, ogólne wnioski wynikające                           ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola

9)      dopuszcza do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego       na wniosek nauczyciela lub grupy nauczycieli ;

10)  powiadamia dyrektora szkoły, w obwodzie, której dziecko mieszka o spełnianiu przez niego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;

11)   organizuje zajęcia dodatkowe;

 1. Dyrektor przedszkola jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu.
 2. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora przedszkola określa ustawa -Prawo oświatowe i inne przepisy szczególne.
 3. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym w arkuszu organizacyjnym na dany rok dla Dyrektora Przedszkola.
 4.  Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.
 5. Dyrektor Przedszkola w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń wydanych przez wizytatora jest obowiązany powiadomić:

1)      organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń

2)      organ prowadzący przedszkole o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie        ich realizacji.

§ 16

Rada Pedagogiczna

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola i działa na podstawie opracowanego Regulaminu Rady Pedagogicznej.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej,       w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo –wychowawcza.
 4. Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej wynikające z ustawy- Prawo oświatowe to:

1)      zatwierdzanie planów pracy przedszkola;

2)      podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;

3)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;

4)      podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków;

5)      ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego,                     w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy jednostki;

 1. Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy:

1)      opiniowanie  organizacji pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć nauczycieli

2)      opiniowanie wniosków Dyrektora Przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

3)      opiniowanie propozycji Dyrektora Przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

4)      opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola.

 1. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,        po zakończeniu pierwszego półrocza, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek co najmniej 1/3 członków, organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców .
 2. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.

§ 17

Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej podejmowanych   w ramach kompetencji stanowiących niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 18

Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani                        do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§ 19

Rada Rodziców

 1. W przedszkolu działa Rada Rodziców.
 2. Rada Rodziców jest kolegialnym organem przedszkola.
 3. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców.
 4. W skład Rady Rodziców wchodzi po trzech przedstawicieli każdego oddziału przedszkolnego.
 5. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 6. W wyborach, o których mowa w ust. 5 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun).
 7. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:

1)      wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;

2)      tryb wyborów do Rady Rodziców;

3)      Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.

4)      Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców . 

 1. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:

1)      opiniuje projekt planu finansowego przedszkola składanego przez Dyrektora;

2)      opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń;

3)      opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;

4)       opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania                  i kształcenia, w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować;

5)       opiniuje propozycje wprowadzenia zajęć dodatkowych;

6)       programy wychowania przedszkolnego;

7)       opiniuje projekty uchwał rady pedagogicznej w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu

8)      inne, istotne dla działalności Przedszkola propozycje dotyczące procesu wychowania, nauczania i opieki.

 

§ 20

Zasady współpracy organów przedszkola

 1. Wszystkie organy przedszkola współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ   w granicach swoich kompetencji.
 2. Przepływ informacji pomiędzy organami Przedszkola o proponowanych i planowanych działaniach, odbywa się poprzez: zebrania, kontakty indywidualne, ogłoszenia na tablicy, komunikaty i zarządzenia Dyrektora.
 3. Każdy organ przedszkola planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi Przedszkola.
 4. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się          do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
 5. Organy przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji
 6. Uchwały organów przedszkola oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.
 7. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Przedszkola poprzez swoją reprezentację, lub Radzie Pedagogicznej na jej zebraniu.
 8. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.
 9.  Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki                    i kształcenia dzieci według zasad przyjętych w przedszkolu.
 10. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 22 niniejszego statutu.

§ 21

Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami przedszkola.

 

 1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:

1)      prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do Dyrektora Przedszkola;

2)      przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

3)      Dyrektor Przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś              z organów – strony sporu;

4)      o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

1a. Spory między organami Przedszkola rozwiązywane są wewnątrz Przedszkola na drodze polubownej poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów.

1b. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się  zwrócić do strony „przeciwnej” z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające.

1c. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.

 1. W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest Dyrektor, powoływany jest Zespól Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, z tym, że Dyrektor Przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
 2. Zespól Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.
 3.   Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.

                                                                   Rozdział 5

Organizacja przedszkola

§ 22

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci                    w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

§ 23

Przedszkole jest 5 – oddziałowe i wszystkie grupy mogą być różnorodne wiekowo.

§ 24

Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 10 godzin dzienne: od 7.00 do 17.00

§ 25

Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w czasie całego pobytu dzieci w przedszkolu.

§ 26

Liczba dzieci w oddziale przypadających na jednego nauczyciela powinna wynosić 25 dzieci.

§ 27

Dzieci są przyprowadzane do przedszkola do godziny 8.30. W innej sytuacji rodzice ( prawni opiekunowie) informują przedszkole o późniejszej godzinie przybycia telefonicznie ( do godz. 8.00 ) bądź dzień wcześniej.

§ 28

Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 17.00 i uzależnione jest od deklarowanych godzin pobytu, zawartych w umowie o świadczeniu usług.

§ 29

Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:

1)      5 sal do zajęć dla poszczególnych grup;

2)      gabinet logopedyczny;

3)       szatnię dla dzieci;

4)      pomieszczenia kuchenne, administracyjne i gospodarcze;

5)      plac zabaw wyposażony w urządzenia do zabaw i ćwiczeń rekreacyjnych;

§ 30

Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut z zastrzeżeniem wyjątków dotyczących organizacji zajęć dodatkowych i specjalistycznych.

§ 31

 1. Przedszkole jest zobowiązane zapewnić zajęcia dodatkowe dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne: z zajęć rytmicznych , języka obcego nowożytnego, gimnastyki  ogólnorozwojowej, wynikających z podstawy programowej.

1)      Przedszkole może rozszerzyć swoją  statutową ofertę edukacyjną, uwzględniając potrzeby i możliwości edukacyjne dzieci. Zajęcia dodatkowe nie mogą wiązać się z ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców.

 1. Koszty zajęć dodatkowych pokrywane są z planu finansowego przedszkola lub rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty.
 2. Propozycje zajęć dodatkowych przedstawia Dyrektor ogółowi rodziców na początku roku szkolnego.
 3. Za organizację zajęć odpowiada Dyrektor Przedszkola.
 4. Ilość i czas organizowanych zajęć dodatkowych nie może zakłócać realizacji podstawy programowej.
 5. W zajęciach dodatkowych zawsze uczestniczy nauczyciel - wychowawca bądź inny nauczyciel z przedszkola wskazany przez Dyrektora, w celu zapewnienia opieki                 i bezpieczeństwa wychowanków.

1)      W przedszkolu, w czasie przekraczającym wyznaczony przez organ prowadzący (czas na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę) mogą być realizowane świadczenia obejmujące zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą         od wyboru rodziców.

 1. Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci       i wynosi:

1)      z dziećmi w wieku 3 - 4 lat - około 15-20 minut;

2)       z dziećmi w wieku 5 - 6 lat – około 25-30 minut.

§ 32

Organizacja religii

 1. Przedszkole na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) organizuje naukę religii.
 2. W przypadku nieuczęszczania dziecka na zajęcia religii, ma ono zapewnioną opiekę          z nauczycielem wychowania przedszkolnego lub specjalistą w innym pomieszczeniu.
 3. Nauka religii odbywa się w przedszkolu w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych          dla dzieci 5-6-cio letnich .

§ 33

Grupy międzyoddziałowe

 1. Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczo- dydaktyczno –wychowawczych w grupach międzyoddziałowych.
 2. Grupa międzyoddziałowa jest tworzona na okres roku szkolnego w godzinach 7.00– 7.30   i 16.00 – 17.00 w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano i późno odbieranymi z przedszkola.
 3. Nauczycielka otwierająca przedszkole przyjmuje dzieci od godziny 7.00 do momentu otwarcia pozostałych oddziałów, zaś nauczycielka zamykająca przedszkole przyjmuje dzieci ze wszystkich grup od godziny 16.00 do momentu zamknięcia przedszkola.
 4.  Ilość dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25 dzieci.
 5.  W okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) lub innych zaistniałych sytuacjach Dyrektor Przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie  czyli nie więcej niż 25 dzieci.
 6. Wycieczki, wyjazdy do teatru i inne formy wyjazdowe zajęć mogą odbywać się                w grupach o strukturze międzyoddziałowej, zgodnie z Zasadami Organizacji Wycieczek.

§ 34

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora Przedszkola. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
 2. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności: liczbę i czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę dzieci, oraz ogólną liczbą zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący, liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
 3.  Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego przedszkola, Dyrektor                   z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala rozkład dnia oraz tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych określający organizację zajęć edukacyjnych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz terapeutycznych.
 4. Z ramowym rozkładem dnia oraz szczegółowymi rozkładami dla poszczególnych grup, rodzice zapoznawani są na pierwszym zebraniu, które odbywa się we wrześniu, a także poprzez informacje zamieszczone na stronie internetowej  i na tablicy ogłoszeń w szatni przedszkola.

§ 35

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

 1. W godzinach 7.00 -  8.30

1)      schodzenie się dzieci, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań;

2)       zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat z małym zespołem bądź indywidualnie;

3)       ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem;

4)       przygotowanie do śniadania.

 1. W 8.30 - 9.00

1)      czynności higieniczne

2)      śniadanie;

 1. W godzinach 9.00 – 11.30

1)      zajęcia inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci        w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej;

2)       zabawy ruchowe:

3)      spacery w celu dydaktycznym lub rekreacyjnym

4)       zabawy w ogrodzie przedszkolnym;

 1. W godzinach 11.30 – 12.00

1)          czynności higieniczne

2)          II śniadanie

 1. W godzinach.12.00-13.30

1)      dzieci z grupy 1 i 2  - odpoczynek na leżakach

2)      dzieci z grupy 3, 4 i 5  ,  zajęcia programowe o charakterze poszerzającym treści programowe; opowiadanie lub czytanie bajek, zabawa w teatr, zabawy uspokajające i relaksujące; spacer, zabawy w ogrodzie lub w kącikach zainteresowań;

3)      zajęcia dodatkowe;

4)      przygotowanie do obiadu.

 1. W godzinach 13.30 – 14.00

1)      czynności samoobsługowe i higieniczne

2)      obiad

 1. W godzinach 13.30 – 17.00

1)      wyjście na podwórko przedszkolne, zabawy ruchowe ze śpiewem;

2)       gry planszowe z małym zespołem dzieci, gry i zabawy dydaktyczne;

3)      zabawy w kącikach zainteresowań według wyboru dzieci.

§ 36

Odpłatność za przedszkole

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Gminę Wrocławia oraz rodziców (prawnych opiekunów) – w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
 2. Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje ustawa o finansowaniu zadań oświatowych oraz aktualna Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć.
 3. Świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wrocław,                   w zakresie nauczania, wychowania i opieki, w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie .
 4. Dziecko 6 letnie realizujące roczne, obowiązkowe przygotowanie przedszkolne wychowanie przedszkolne korzysta z nieodpłatnej opieki poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej .
 5. Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze przekraczające wymiar bezpłatnych świadczeń, o których mowa w pkt. 3 ustala się opłatę w wysokości 1 złoty za każdą zrealizowaną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.
 6. Opłatę za godziny pobytu ponad wymiar zajęć określonych w pkt. 3 wnoszą dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.
 7. Na miesięczną opłatę za świadczenia przedszkola składają się:

1) koszty surowców zużytych do przygotowania posiłków wynikających z kalkulacji stawki żywieniowej,

2) odpłatności za zajęcia wymienione  w pkt. 3 w  kwocie 1.00 zł (słownie: jeden złotych) za każdą  zrealizowaną pełną godzinę ponad wymiar zajęć.

3)  opłata za świadczenia przedszkola rozliczane są  po zakończeniu miesiąca.

8.Zwalnia się z opłat, rodziców (opiekunów prawnych) posiadających co najmniej trójkę dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym na podstawie oświadczenia zawierającego dane niezbędne do ustalenia tego zwolnienia. W przypadku dziecka pełnoletniego uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę i pozostające na wyłącznym utrzymaniu rodziców, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. Zwolnienie z opłaty nie dotyczy zwolnienia z kosztów przygotowania posiłków.

9.Przedszkole  ewidencjonuje pobyt dziecka w oparciu o system elektroniczny lub w formie papierowej poprzez rejestrację wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola. W przypadku elektronicznej rejestracji pobytu dziecka rodzicom przysługuje nieodpłatnie jedna karta rejestracji pobytu dziecka.  Bieg czasu liczy się od momentu zarejestrowania elektronicznego, a w przypadku, gdy nie ma takiego systemu od momentu zarejestrowania dziecka u nauczycielki, natomiast kres pobytu od czasu zarejestrowania w systemie elektronicznym lub ręcznym (papierowym) u nauczycielki.

10. W przypadku systemu elektronicznego, w momencie gdy rodzic nie zarejestruje momentu wejścia lub odebrania dziecka czas liczy się od otwarcia do zamknięcia przedszkola.

11.Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku :

 1. bezpłatnych świadczeń w zakresie nauczania, wychowania i opieki od poniedziałku do piątku w wymiarze 5 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku.
 2. płatnych zajęć  wychowawczych, dydaktycznych, i opiekuńczych (zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym Przedszkola) w zakresie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 36 pkt 5  , realizowanych w czasie określonym w deklaracji Rodzica:
 3. zapewnienia dziecku jednej, bezpłatnej  karty dostępu z obowiązkiem jej zwrotu po ustaniu uczęszczania do przedszkola. W przypadku chęci posiadania większej ilości kart, rodzic jest zobowiązany uiścić stosowną opłatę.

     12. Rodzic zobowiązany  jest  do:

1.Terminowego wnoszenia opłat na wskazany rachunek bankowy(nie później niż do 15 następnego miesiąca) z tytułu korzystania przez dziecko ze świadczeń Przedszkola, w formie elektronicznej przelewem na rachunek  bankowy lub w Kasie CUI we Wrocławiu przy ul. Namysłowskiej 8, czynnej w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 9:00 do 14:00 i środy od 9:00 do 16:30. W treści przelewu rodzic umieszcza informację :  imię i nazwisko dziecka . Termin dokonania płatności oznacza  dzień wpływu należności na wyżej wymieniony rachunek bankowy lub wpłaty do Kasy CUI .

2.Rodzic zobowiązuje się  wnosić na rzecz Przedszkola, z tytułu świadczonych usług opłatę miesięczną składającą się z:

odpłatności pokrywającej koszty surowców zużytych do przygotowania posiłków w kwocie wynikającej z kalkulacji za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu,

odpłatności za zajęcia wymienione w § 36 pkt 5  w kwocie  1 zł ( jeden złotych)wynikającej z faktycznie zrealizowanych godzin za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu.

Ustala się opłatę w wysokości 1zł za każdą zrealizowaną pełną godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar określony w  §36 pkt 3 , w okresie rozliczeniowym 1 miesiąca.                                                  

                3.Termin dokonania płatności oznacza  dzień wpływu należności na rachunek

                    bankowy.

4.Informacja o wysokości opłaty będzie przekazywana rodzicowi w sposób ogólnie przyjęty w placówce.

5.Wnoszona przez Rodzica miesięczna opłata, o której mowa w §36 pkt 7 ,
w pierwszej kolejności zaliczana będzie na poczet rozliczenia płatnych zajęć wychowawczych §36 pkt 7/2 , a w następnej kolejności na poczet pokrycia kosztów surowców zużytych do przygotowania posiłków §36 pkt7/1

6.W przypadku nieterminowego uiszczenia opłaty, o której mowa w §36 pkt 7 , przedszkole naliczy odsetki od nieterminowych wpłat.

7.W przypadku wystąpienia nadpłaty, nadpłata za świadczenia przedszkola będzie zwracana, zgodnie z wyborem rodzica, na konto z którego dokonano płatności za dziecko lub będzie zaliczona na poczet opłat następnego miesiąca rozliczeniowego.

8.W przypadku powstania zaległości w opłatach, o których mowa w § 36 pkt 7 za jeden miesiąc,  po uprzednim pisemnym wezwaniu Rodzica do zapłaty z określeniem siedmiodniowego terminu płatności zaległej należności, nastąpi wszczęcie postępowania egzekucyjnego .

9.Przyjęcie dziecka do Przedszkola odbywa się na podstawie wniosku rekrutacyjnego , nieterminowe wnoszenie opłaty za przedszkole skutkuje wszczęciem postępowania egzekucyjnego

              10.Przyjęcie dziecka do Przedszkola odbywa się na podstawie wniosku

                rekrutacyjnego

 

 

 

§ 37

Żywienie w przedszkolu

 

 1. W przedszkolu funkcjonuje stołówka w oparciu o zaakceptowane przez organ prowadzący zasady korzystania ze stołówki Przedszkola  Nr 87.
  1. Odpłatność za wyżywienie kalkulowane  jest w oparciu o aktualne ceny produktów spożywczych  i  obliczane jest według następujących zasad: 

                        1) 100% w przypadku korzystania z 3 posiłków dziennie ( kwota pełna);

                  2) 75% pełnej kwoty w przypadku korzystania ze śniadania i

                      I części obiadu     lub z dwóch części obiadu ;

                        3) 25% pełnej kwoty w przypadku korzystania ze śniadania.

            3. Opłata o której mowa w § 36 pkt 2 , może zostać zmieniona na podstawie kalkulacji                      kosztów produktów spożywczych (wzrostu cen) i podana do publicznej informacji z

              14 dniowym wyprzedzeniem na tablicy ogłoszeń w przedszkolu, stronie

               internetowej przedszkola.

4.  Na wniosek rodziców dziecka MOPS podejmuje decyzję o sfinansowaniu odpłatność za koszty surowców zużytych do przygotowywania posiłku. Rozliczenie kosztów odbywa się na podstawie wydanej decyzji MOPS-u oraz noty obciążeniowej wystawianej przez przedszkole.

§ 38

Alergie pokarmowe

 1. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci z alergiami pokarmowymi i alergiami skórnymi.
 2. Dziecko zostaje uznane za „alergiczne” po przedstawieniu zaświadczenia od lekarza          o rodzaju alergii i informacji dotyczącej uczulającego alergenu.
 3. Dla dzieci z alergiami przedszkole stosuje przedszkolną, ogólną dietę pokarmową opartą   o przedszkolny jadłospis, wykluczającą z przygotowywanych posiłków alergeny                ( np. mleko, kakao, orzechy).

§ 39

Zastępca Dyrektora

 1. W przedszkolu utworzone jest stanowisko (nauczyciela wyznaczonego do zastępowania) zastępcy dyrektora.
 2.  Do zakresu zadań (nauczyciela wyznaczonego do zastępowania) zastępcy dyrektora należy:

1)          Prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie ich dyrektorowi;

2)          Prowadzenie księgi zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwo;

3)           Pomoc dyrektorowi w opracowaniu projektu planu pracy na każdy rok szkolny;

4)            Bezpośredni nadzór nad prawidłowością realizacji zadań zleconych nauczycielom;

5)          Opracowywanie planu wycieczek w oparciu o propozycje nauczycieli;

6)           Opracowywanie planu imprez przedszkolnych;

7)          Egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli, dzieci i rodziców postanowień statutu przedszkola;

8)          Kontrolowanie pracy pracowników obsługi;

9)          Zastępowanie dyrektora na czas jego nieobecności.

10)        Prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym przepisami;

11)      Wykonywanie innych zadań bieżących zleconych przez dyrektora.

Rozdział 6

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkoli

§ 40

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą  oraz odpowiada         za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

§ 41

 1. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

1)          odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

2)          otoczenie opieką każde dziecko od chwili jego przyjęcia do przedszkola;

3)          prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień;

4)          kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku              dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka;

5)          dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych;

6)           indywidualizowanie pracy z dzieckiem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod i form pracy do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej;

7)          prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnozą przedszkolną)               w grupach 5 i 6 - latków;

8)          współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania,                          a w szczególności informowanie rodziców na pierwszym zebraniu                        o wymaganiach wynikających z realizowanego programu wychowania przedszkolnego, systematyczne informowanie o postępach dziecka                       i pojawiających się trudnościach, a także o jego zachowaniu i rozwoju,                w formach przyjętych w przedszkolu;

9)          rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień ucznia;

10)       wnioskowanie do dyrektora przedszkola o objęcie opieką Zespołu d.s. pomocy Psychologiczno-pedagogicznej dziecka, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;

11)      aktywny udział w pracach Zespołu d.s. pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych do, których nauczyciel należy;

12)      tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny

13)      bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci. Informowanie o jego osiągnięciach lub brakach rodziców;

14)      wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności              lub zainteresowań;

15)      organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty       z rodzicami dzieci;

16)      doskonalenie umiejętności dydaktycznych, aktywny udział we wszystkich zebraniach Rad Pedagogicznych, udział w zajęciach otwartych, uczestnictwo      w konferencjach metodycznych oraz wszystkich formach doskonalenia wewnętrznego

17)      aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu;

18)      współdziałanie z drugim nauczycielem prowadzącym grupę oraz ze specjalistami w celu udzielania fachowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

19)        prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie rocznych                      i miesięcznych planów pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji,    a tak

Metryczka

Wytworzono:2016-03-04 12:30przez:
Opublikowano:2016-03-04 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Przedszkole nr 87 Wrocławskie Dzieciaki
Odwiedziny:2958

Załączniki

Brak załączników

 • Brak wpisów.