Kalendarium

Środa, 2022-08-10

Imieniny: Bianki, Borysa

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 1166292
 • Do końca roku: 143 dni
 • Do wakacji: WAKACJE!!!
Jesteś tutaj:
 1. Start

                     

Serdecznie witamy na stronie

 PRZEDSZKOLA NR 87 

we Wrocławiu

 

Uwaga!

  W środowisku rodzinnym dzieci uczęszczających do naszego przedszkola wystąpiły potwierdzone przypadki COVID-19, w związku z tym prosimy o obserwowanie możliwych do wystąpienia objawów chorobowych. Przypominamy o konieczności informowania placówki o ewentualnych potwierdzonych przypadkach, nałożonych kwarantannach i izolacjach. Jednocześnie przypominamy, że w przypadku nałożonych przez sanepid ograniczeniach nie można przyprowadzać dzieci do przedszkola! 

 

 

Drogi Rodzicu!

Zapoznaj się z procedurami obowiązującymi w Przedszkolu nr 87 w okresie pandemii COVID-19.

           

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa w przedszkolu nr 87 „Wrocławskie Dzieciaki” we Wrocławiu

 

Podstawa prawna:

 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 780)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 781)
 • Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego

Celem wprowadzenia procedury jest zapewnienie dzieciom i pracownikom bezpiecznych warunków przebywania na terenie placówki.Rodzic zobowiązany jest zapoznać się i stosować niniejszą procedurę. W pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola musi złożyć oryginał pisemnych oświadczeń zawartych w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszej procedury.

Każda zmiana danych zawartych w oświadczeniu wymaga natychmiastowej korekty u Dyrektora Przedszkola nr 87.

 Pracownicy Przedszkola nr 87 we Wrocławiu są zobowiązani do zapoznania się z niniejszą procedurą i bezwzględnego stosowania poniższych zapisów. Procedura obowiązuje do odwołania stanu epidemiologicznego wywołanego przez COVID-19.

 1. W związku z panującą pandemią od 11.05.2020  przedszkole będzie czynne od godziny 7.00 do 17.00 . Przedszkole będzie pełnić jedynie funkcję opiekuńczą.

 2.Każda osoba wchodząca do placówki jest zobowiązana do dezynfekcji rąk płynem umieszczonym przy wejściu w holu głównym i do stosowania środków ochrony osobistej (maseczka/ przyłbica, rękawiczki jednorazowe).

 3. Pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, przyłbice, fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka).

 4.Pracownicy obsługi utrzymują w czystości pomieszczenia przedszkolne ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych, sali zabaw dzieci, toalet, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i krzesełek, włączników itp. oraz przeprowadzają codzienną dezynfekcję po zakończonym pobycie dzieci. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji i niezbędnego wietrzenia sali po przeprowadzonych pracach (monitoring prac).

 5. Jedna grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej i stałej sali.

 6. Do grupy będą przyporządkowani ci sami opiekunowie zgodnie z organizacją pracy placówki.

  7. W grupie może przebywać do 25 dzieci.

 8. Z sali zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować. Przybory wykorzystywane do zajęć (np. piłki, skakanki, obręcze itp.) po zajęciach będą dezynfekowane.

 9. Dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów, zabawek, książeczek.

 10. Na czas funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym podczas leżakowania dzieci nie będą korzystały z własnych poduszek ani koców.

 11. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 12. Z dystrybutorów wody znajdujących się w sali dzieci będą korzystać tylko pod nadzorem osoby dorosłej.

 13. Zabawy na placu zabaw odbywać się będą w wyznaczonym obszarze dla danej grupy.

 14. Sprzęty na przedszkolnym placu zabaw będą dezynfekowane po każdorazowym  użytkowaniu przez grupę.

 15. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki min 1,5 m.

 16. Personel pomocniczy może przebywać w sali, w której znajdują się dzieci wykonując czynności związane z dezynfekcją sal oraz podczas wydawania posiłków zachowując dystans wynoszący min. 1, 5 m.

 17. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola muszą zachować środki ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki, dezynfekcja rąk), a także zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

 18. Rodzice mają bezwzględny zakaz wchodzenia na teren przedszkola.

 19. Do przedszkola będą przyjmowane wyłącznie dzieci zdrowe bez objawów chorobowych

 20. Nie wolno przyprowadzać do przedszkola dziecka jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

 21. Przedszkole ograniczy przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

 22. Pracownicy przedszkola, za zgodą rodziców, będą dokonywać kontrolnego pomiaru temperatury podczas wejścia na teren placówki, a także w sytuacji gdy u dziecka pojawią się niepokojące objawy chorobowe.

 23. W sytuacji gdy dziecko podczas pobytu w przedszkolu zacznie przejawiać objawy chorobowe zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu. Powiadomiony o złym samopoczuciu dziecka rodzić ma obowiązek niezwłocznie zgłosić się do placówki  w celu odebrania dziecka.

 24. Przedszkole nie będzie organizować żadnych wyjść poza teren placówki.

 25.Nauczyciel dba o należyty komfort psychiczny dziecka.

 26. Nauczyciel konsultuje bieżące problemy z rodzicem tylko i wyłącznie drogą elektroniczną lub telefoniczną. Telefony do przedszkola są dostępne na stronie internetowej przedszkola.

 27. Nauczyciel musi mieć zapewnioną szybką możliwość kontaktu z opiekunami lub z rodzicami dzieci.

 28. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos lub przyłbice, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka).

 29. Personel kuchenny, i administracyjny oraz pracownicy obsługi, którzy zostali wyłączeni z kontaktów z dziećmi na podstawie „Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r.” nie może kontaktować się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się dziećmi.

 30. Pracownicy kuchni, w tym również intendent, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo przestrzegają szczególnej ostrożności dotyczącej zabezpieczenia epidemiologicznego, w miarę możliwości utrzymują odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe — środki ochrony osobistej, używają płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

 31. Przedszkole ze względu na braki kadry oraz warunki lokalowe może zmienić swoją dotychczasową organizację czasową pracy, o czym musi powiadomić odpowiednie organy oraz rodziców.

 32. Dyrektor Przedszkola nr 87 w zakresie organizacji opieki nad dziećmi każdorazowo stosuje Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

 

Wewnętrzna procedura przyprowadzania i odbioru dziecka

 w Przedszkolu nr 87 we Wrocławiu.

 

 1. W związku z panującą pandemią od 11.05.2020  przedszkole będzie czynne od godziny 7.00 do 17.00. Przedszkole będzie pełnić jedynie funkcję opiekuńczą.

  2. Rodzic ma obowiązek przyprowadzać do placówki tylko i wyłącznie dziecko zdrowe. Jakiekolwiek objawy wskazujące na przeziębienie lub złe samopoczucie np. kaszel, katar, gorączka, wymioty, wysypka itp. traktowane będą u dziecka jako choroba zagrażająca zdrowiu innych dzieci (rodzic zobowiązany jest do złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 – Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 2951/20).

 3. Dziecko powinno być przyprowadzane/odbierane do/z przedszkola przez zdrowego rodzica/opiekuna prawnego.

 4. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do przyprowadzenia dziecka w swojej osobistej maseczce i rękawiczkach jednorazowych. Dziecko,  które  ukończyło  4  lata  do  przedszkola przychodzi  w  swojej  własnej maseczce, ale w placówce przebywa bez maseczki (rodzic zabiera maseczkę do domu i przynosi ją w momencie odbierania dziecka).

 5. Dzieci będą przyjmowane do przedszkola wyłącznie do godziny 8.30. Po tej godzinie, nie będzie możliwości pozostawienia dzieci w danym dniu w przedszkolu (drzwi wejściowe do przedszkola będą zamykane).

 6. Osoba dyżurująca zabezpieczona w rękawiczki ochronne odbija kartę ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu i oddaje ją rodzicowi – taka sama procedura obowiązuje przy odbiorze dziecka

 7. Rodzica/opiekuna prawnego obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia i przebywania na terenie placówki  oraz ogrodu przedszkolnego.

 8. Pracownik obsługi w obecności rodzica dokonuje kontrolnego pomiaru temperatury u dziecka, a następnie dziecko jest odprowadzane do szatni przez osobę dyżurującą.

 9. Dzieci przebierają się pod opieką pracownika obsługi i są przekazywane nauczycielowi na salę.

 10. Po wejściu do sali dziecko niezwłocznie myje ręce w łazience przy użyciu wody i mydła.

 11. Pozostali rodzice czekają na swoją kolej wejścia do przedszkola , zachowując dystans społeczny w odległości 2 m.

 12. Rodzic odpowiada za stosowanie zasad bezpieczeństwa przez swoje dziecko w drodze do przedszkola, jak i w drodze powrotnej z przedszkola.

 13. Rodzic/opiekun prawny chcący odebrać dziecko wywołuje je za pomocą domofonu – osoba z obsługi doprowadza do drzwi już ubrane dziecko.

 14. Pozostali rodzice czekają na swoją kolej zachowując dystans społeczny, w odległości 2 m.

 15. Osoba pełniąca dyżur zobowiązana jest do częstego dezynfekowania powierzchni drzwi, dzwonka, panelu domofonu oraz uzupełniana płynu dezynfekcyjnego.

 16. Bezpośrednie konsultacje nauczycieli z rodzicami/opiekunami są zawieszone do czasu zniesienia zakazów epidemicznych. W przypadku potrzeby porozmawiania z nauczycielem kontakt odbywać się będzie wyłącznie w formie telefonicznej lub mailowej.

 

 

 Wewnętrzna procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia Przedszkola nr 87 we Wrocławiu

 

 1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):

  a) Pomoc nauczyciela bezzwłocznie odizolowuje do tzw. IZOLATORIUM -  gabinetu logopedy

b) Pomoc nauczyciela bezzwłocznie zabezpiecza się w: przyłbicę, kombinezon ochronny,
i rękawiczki.

c) Pomoc pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.

d) Nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji. 

e) Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112.

f) Nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.

 

2. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVIDi-19 (duszności, kaszel, gorączkę):

  -Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia: pokój nauczycielski.

  -Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, kombinezon ochronny, maskę i rękawiczki.

 -Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

 - Obszar w którym poruszał się i przebywał pracownik lub dziecko podejrzane o zakażenie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe.

  - Po stwierdzeniu podejrzenia zakażenia dyrektor ustala listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

 -Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 Dyrektor przedszkola śledzi na bieżąco informacje Głównego Inspektora Sanitarnegoi Ministra Zdrowia, dostępne na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/,a także obowiązujące przepisy prawa. O istotnych zmianach informuje podległych mu pracowników bez zbędnej zwłoki.

 Potrzebne numery telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych wywieszone są w holu wejściowym na tablicy ogłoszeń.

 

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu

 693 900 908

781 400 199

887 811 060

telefony czynne od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 - 21.00

603 720 579

całodobowo

 W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

Wewnętrzna procedura szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami dzieci

Przedszkola nr 87 we Wrocławiu

 

 1. Rodzica/opiekuna prawnego pozostawiającego dziecko w przedszkolu zobowiązuje się do złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 Zarządzenia nr 2951/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 6.05. 2020 r., w którym przekazują numery telefonu do szybkiego kontaktu z przedszkolem.

 2. Podczas przyjmowania dziecka do przedszkola rodzic będzie zobligowany do uaktualnienia numerów telefonów obydwojga rodziców oraz podania numerów stacjonarnych do zakładu pracy.

 3. Rodzic zostanie pouczony o konieczności niezwłocznego odbierania telefonu z przedszkola.

 4. W przypadku wystąpienia u dziecka niepojących objawów chorobowych rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego pojawienia się w placówce.

 5. Dane kontaktowe oraz dane osobowe przechowywane są w formie osobnego dokumentu dołączonego do dziennika zajęć grupy.

 6. Administratorem danych jest Przedszkole nr 87 „Wrocławskie Dzieciaki” ul. Pawłowa 6a, 53-604 we Wrocławiu. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych:

 Marek Adamaszek e-mail:abi@adametronics.pl.

 7. Dane kontaktowe i dane osobowe dotyczące dziecka i jego rodziny, będą przetwarzane przez Przedszkole nr 87 i przekazane odpowiednim służbom sanitarnym w przypadku podejrzenia zachorowania na COVID-19 na terenie Przedszkola nr 87 we Wrocławiu.

 

 

 Wewnętrzna procedura przebywania dzieci na świeżym powietrzu na terenie

 Przedszkola nr 87 we Wrocławiu

 

 1. Każda grupa ma wyznaczony obszar do zabaw na świeżym powietrzu.

 2. Opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w ogrodzie przedszkolnym sprawuje nauczyciel oraz pomoc nauczyciela.

 3. Sprzęty na przedszkolnym placu zabaw będą dezynfekowane po każdorazowym użytkowaniu przez grupę.

  4. W czasie pobytu dzieci na powietrzu będą wietrzone sale, a sprzęt  i zabawki dezynfekowane.

 5. W szatni w tym samym czasie może przebywać tylko jedna grupa dzieci.

 6. Bezwzględnie po każdorazowym powrocie z placu zabaw nauczyciel zobowiązany jest do kontroli poprawnego umycia rąk przez dziecko.

 

Wspomaganie rozwoju  w warunkach domowych

 Rodzice odgrywają wyjątkową rolę w rozwoju dziecka:

 • ustanawiają relację opartą na czułości i przywiązaniu, których nie można zastąpić niczym innym,
 • wspierają ciągły proces uczenia się dziecka w każdej codziennej sytuacji, w którą się ono zaangażuje,
 • jeśli nawet z powodu obowiązków zawodowych lub z innych przyczyn przebywają z dzieckiem w ograniczonym czasie, to i tak mają więcej okazji do wchodzenia z nim w interakcję czy wspierania jego rozwoju niż jakakolwiek inna osoba dorosła.

Każda rodzina może wspierać uczenie się i rozwój swojego dziecka. Małe dzieci najlepiej uczą się poprzez codzienne doświadczenia i interakcje ze znajomymi osobami oraz w znanych im sytuacjach.

 

Rodzicu, pozostając w domu, zwróć uwagę na istotne aspekty wspierające rozwój małego dziecka, przede wszystkim na:

 •  Atmosferę spokoju, radości – w kontaktach z dzieckiem zachowaj spokój    i optymizm – komfort psychiczny rodzica jest elementem wspierania jego rozwoju, rozsądnie i odpowiedzialnie przekazuj informacje na temat obecnej sytuacji,  bądź z dzieckiem w kręgu jego zainteresowań, dostarczaj sobie i dziecku okazji do przeżywania radości, odprężenia, komfortu fizycznego i psychicznego.
 •  Strukturę dnia – w obecnej sytuacji  dzieci nie uczęszczają do placówek opiekuńczo-edukacyjnych, a co najmniej jeden z rodziców nie chodzi do pracy, dlatego w domach panuje inny porządek dnia. Uporządkuj, zaplanuj i omów w rodzinie nową strukturę dnia. Zarówno dziecku, jak również jego rodzicom pomaga powtarzalność i przewidywalność zdarzeń, w miarę stała struktura organizująca życie rodziny.
 •  Aktywność – poszukuj nowych możliwości zapewnienia dziecku aktywności stosowanych do jego wieku, potrzeb i zainteresowań. Angażuj dziecko w codzienne rutynowe czynności rodziny: sprzątanie, gotowanie, wspólne posiłki, pranie. Wszystkie codzienne sytuacje są okazją do poznawania najbliższego otoczenia – nauki nowych pojęć, relacji między przedmiotami, funkcji przedmiotów. Pomóż dziecku odkrywać bogactwo domowego środowiska, obserwując, co przyciąga jego uwagę i wzbudza ciekawość. Codzienne czynności są dobrą okazją do uczenia się.
 •  Czas na zabawę – baw się razem z dzieckiem, bądź jego partnerem w zabawie, zadbaj o dobry kontakt/interakcję, zejdź do poziomu dziecka, by mieć z nim kontakt wzrokowy i  emocjonalny, wykorzystuj zabawy z naprzemiennym uczestniczeniem w aktywności (raz ty, raz ja).
 •  Odpowiedni dobór zabawek i wspólnego działania – podążaj za zainteresowaniem dziecka, oferuj mu wybór, pomagaj dyskretnie, by pozwolić dziecku odnosić sukces.
 •  Komunikację – więcej czasu spędzanego razem z dzieckiem w domu to okazja do wzmocnienia więzi emocjonalnej i społecznej, budowania relacji a także rozwijania komunikacji z dzieckiem i wspierania jego rozwoju językowego. To czas na wysłuchanie dziecka, także dziecka niemówiącego, które używa innych niż mowa środków komunikacji.

 

Jak uczą się małe dzieci?

 •   Wspieranie rozwoju dziecka wiąże się z dostarczaniem mu możliwie najliczniejszych okazji do uczenia się.
 •  Najlepsze rezultaty u dzieci przynosi wspieranie ich rozwoju w naturalnym środowisku.
 •  Rozwój dziecka i proces uczenia się możemy wspierać na różne sposoby, szczególnie w tych trudnych dla wszystkich dniach związanych z koniecznością ograniczenia kontaktów społecznych. Warto pamiętać, że:

 -naturalne środowisko i rutynowe czynności rodziny mają ogromną i często niedocenianą wartość edukacyjną dla dzieci,wszystkie codzienne czynności w rodzinie wspierają rozwój dziecka poprzez powtarzalność i przewidywalność,

-przewidywalność ułatwia angażowanie się dziecka w kontakt z ludźmi i przedmiotami sprzyjając jego rozwojowi i opanowaniu różnych umiejętności,

-codzienne czynności pozwalają także na zamianę ról między dzieckiem a opiekunem, czyli naprzemiennie dawanie i otrzymywanie.

Zaangażowanie, niezależność oraz interakcje społeczne to kluczowe pojęcia dla rozwoju dziecka i procesu uczenia się.

Jak zapewnić obecność tych zasad w codziennym życiu?

 • zaangażowanie – motywuj swoje dziecko poprzez atrakcyjne dla niego aktywności, podążaj za jego zainteresowaniami, ulubionymi zabawami i przedmiotami;
 •  niezależność – pozwól swojemu dziecku na dokonywanie wyborów, na możliwie największą samodzielność w działaniu, na eksperymentowanie i doświadczanie skutków dokonanych w środowisku zmian;
 •  interakcje – reaguj na komunikaty , bądź na nie wrażliwy- po prostu słuchaj swojego dziecka. Pamiętaj, że takie doświadczenia dziecka mają znaczny wpływ na przebieg jego przyszłego rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i fizycznego. Dzieci rozwijają się w relacyjnym środowisku, które zazwyczaj jest tworzone przez rodzinę. Codzienna i ciągła interakcja ułatwia proces tworzenia więzi między dzieckiem a rodziną. Proces ten, nazywany bezpiecznym przywiązaniem do bliskich dorosłych, zwykle rodziców, prowadzi do rozwoju empatii, zaufania i dobrostanu.

 

          Zdrowia i wytrwałości w tym trudnym dla nas Wszystkich czasie,

życzy

Dyrekcja Przedszkola nr 87 Wrocławskie Dzieciaki

 

 

 

OFERTA NASZEJ PLACÓWKI

       

PROPONUJEMY:

-  Wycieczki autokarowe na łono natury,

-  Pożegnanie jesieni,

-   „Piknik rodzinny”- tzw. Majówkę dla dzieci i ich rodzin,

-  Kiermasze świąteczne z okazji Wielkiej Nocy i Bożego narodzenia,

-  Wspólny obiad wigilijny,

-  Wspólne śniadanie Wielkanocne,

-  Pasowanie na przedszkolaka,

-  Powitanie Świętego Mikołaja,

-  Bal przebierańców,

-  Uroczysty dzień Babci i Dziadka,

-  Dzień Matki i Ojca,

-  Powitanie wiosny,

-  Dzień Przedszkolaka,

-  Zakończenie roku szkolnego – pożegnanie starszaków

 

POSIADAMY:

 -wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,

-  przyjazną dziecku kadrę obsługową,

-  kuchnię na najwyższym poziomie,

-  duży, przestronny  budynek, systematycznie wzbogacany w nowy sprzęt,

-  piękny ,bogaty w krzewostan, dobrze utrzymany ogród z trzema piaskownicami i nowoczesnym sprzętem dla dzieci,

- akredytację programu Erasmus plus, która umożliwia przyjęcie wolontariuszy innych państw, co sprzyja podniesieniu świadomości międzykulturowej wśród dzieci

 

 WSPÓŁPRACUJEMY:

 -  ze szkołą Podstawową nr 67 i nr 97,

 -  z Poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

  -  z DODN-em i WCDN-em,

 -  z Wydziałem Zdrowia,

 -  z Muzeum Narodowym,

 -  z Policją,

- ze Strażą Miejską,

-  z Narodowym Forum Muzyki oraz innymi instytucjami,

 -  z Kancelarią Prezydenta Wrocławia,

 -z Dziennym Domem Pomocy Społecznej

 

ZAPEWNIAMY:

-  działania wychowawczo-pedagogiczne w grupach wiekowych od 2,5 do 6 lat,

-  rozwój osobowości i aktywności twórczej każdego dziecka,

-  pomoc w przekraczaniu przez dziecko 6-letnie progu szkolnego,

-  bardzo dobre przygotowanie dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego,

-  przyjazną atmosferę zarówno dla dzieci o ich rodzin,

-  przestrzeganie praw każdego człowieka ,

-  smaczną i zdrową kuchnię wyposażoną w piec konwekcyjny,

-  Posiadamy certyfikat HACCAP-u

 

NASZA OFERTA PEDAGOGICZNA

 Zajęcia dodatkowe:

 - zajęcia logopedyczne,

-  gimnastyka korekcyjna,

-  katecheza, 

-  język angielski dla wszystkich dzieci,

-  zajęcia z Karate w ramach Ogólnopolskiego Programu MALI WSPANIALI,

-  zajęcia z wykorzystaniem robota edukacyjnego „Ozobot” w ramach autorskiego programu edukacji matematyczno – informatycznej z elementami języka angielskiego „I like it”

-  koncerty i warsztaty w Narodowym Forum Muzyki (na życzenie rodzica)

 

Przedszkole pracuje wg programów

zatwierdzonych przez MEN

oraz wg programu zdrowotnego, który :

      - stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju wszystkich dzieci,

-  dostarcza wiedzy  o tym co sprzyja a co zagraża  zdrowiu,

-  dostarcza wiedzy na temat  zapobiegania  wadom postawy,

-  rozwija umiejętności i ekspresję ruchową,

-  kształtuje nawyki higieniczne oraz zachowanie prozdrowotne i proekologiczne,

-  rozwija poczucie tożsamości z miejscem zamieszkania i własnym regionem,

-  traktuje każde dziecko indywidualnie i podmiotowo

 

 


 

Dzisiaj na tablicy

                            Znalezione obrazy dla zapytania przedszkolaki gif

 

 

Drodzy Rodzice!!!

Od 1 września 2021 roku w Przedszkolu nr 87 ‘ Wrocławskie dzieciaki” nadal będą obowiązywać wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji oraz opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

 IFORMACJA DOT. ORGANIZACJI ROKU PRZEDSZKOLNEGO 2021/2022

Informujemy, że nie ma podstaw prawnych do zawierania przez dyrektorów przedszkoli miejskich umów cywilnoprawnych z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola, w związku z czym wypełniacie państwo jedynie deklarację pobytu dziecka w przedszkolu,

Opłaty za przedszkole są regulowane przez  UCHWAŁĘ NR  IX/222/19 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA  z dnia 16 maja 2019 r zmieniająca uchwałę nr L/1187/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych
prowadzonych przez gminę:                  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 52 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

 1. § 1. W uchwale nr L/1187/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 r.
  w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 336) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar określony w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.”.
  § 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.
 2. 2. Prezydent Wrocławia przekaże uchwałę do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
 3. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
                                               Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia: B. Ciążyński

Opłata, o  której mowa w § 1 ust. 2 podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o systemie oświacie.

 

 

 

Opłaty:

Opłata za pobyt dziecka powyżej 5 godz. dziennie  wynosi 1 zł  każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.

 Dzienna stawka żywieniowa (śniadanie 8.30, drugie śniadanie 11.30, obiad 13.30) wynosi 10,00 zł.

 Wysokość opłaty za pobyt z wyżywieniem i termin płatności wraz z indywidualnym numerem konta przekazywane są rodzicom na podany w deklaracji adres mailowy.

Warunki zwolnienia z opłaty za pobyt określone w Statucie i Regulaminie korzystania ze stołówki:

 1. Na podstawie złożonego na piśmie wniosku zwalnia się z  opłaty rodziców (opiekunów prawnych)  posiadających co  najmniej  troje  dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie  domowym z zastrzeżeniem ust. 2,
 2. W przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się  tylko  dzieci pobierające  naukę,  jednak  nie  dłużej niż  do ukończenia 24 roku życia.

 Przedszkole prowadzi elektroniczną ewidencję przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola. Rodzicowi przysługuje nieodpłatnie jedna karta/ breloczek rejestracji pobytu dziecka ( do zwrotu po zakończonej edukacji dziecka w przedszkolu). Kolejne będzie można dokupić. Bieg czasu liczy się od momentu zarejestrowania elektronicznego, a w przypadku braku takiego systemu, zarejestrowania ręcznego (wpisy przyprowadzania i odbierania dziecka w formie papierowej).

W przypadku obu systemów, gdy rodzic nie zarejestruje momentu wejścia lub wyjścia dziecka, czas pobytu dziecka liczy się od otwarcia do zamknięcia placówki.

 

  

 

 Rodzice dzieci najmłodszych grup zobowiązani są od pierwszego dnia o przygotowanie i dostarczenie do przedszkola wyprawki dla dziecka:

 

 • ubranka do przedszkola:

- obuwie do przedszkola – kapcie, najlepiej na rzepy lub zatrzaski, koniecznie antypoślizgowe, z usztywnioną piętką,

- komplecik ubranek do przebrania, np. koszulka, majteczki, rajstopki lub skarpetki, minimum 2 szt każdego rodzaju, do kompletu worek płócienny - podpisany,

 • artykuły higieniczne: 

 - chusteczki higieniczne suche i mokre po 1 op.

 

W związku z pandemią , do odwołania, dzieci odpoczywają na leżaczkach w ubrankach , w których przyszły do przedszkola.

 Wszystkie rzeczy dziecka zwłaszcza ubranka powinny być trwale podpisane. 

 

 

 

Wszystko co naprawdę powinienem wiedzieć,

nauczyłem się w przedszkolu

- o tym jak żyć, co robić, jak postępować,

współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć,

marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat".

 

                              Robert Fulghum