Kalendarium

Czwartek, 2018-04-19

Imieniny: Alfa, Leonii

Statystyki

 • Odwiedziny: 759033
 • Do końca roku: 256 dni
 • Do wakacji: 64 dni
Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja 2018

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

Lp.

Postępowanie rekrutacyjne

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Złożyć  wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

23.05.2018

od godz. 8:00

do godz:15.00

29.05.2018

od godz. 8:00

do godz:15.00

2.

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w przedszkolu/szkole podstawowej I wyboru (Lista dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych)

20.06.2018

od godz. 10:00

3.

Złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej, do której zakwalifikowało się dziecko, ewentualną  rezygnację z miejsca

 

20.06.2018

  od godz. 10:00

do godz. 15:00

 

21.06.2018

od godz. 8:00

do godz. 15:00

4.

Sprawdzić wyniki rekrutacji w przedszkolu/szkole podstawowej I wyboru (Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych)

26.06.2018

od godz. 12:00

 

 

I ETAP REKRUTACJI

 Kryteria ustawowe (obowiązujące w placówkach na terenie miasta Wrocławia, określone w art. 131  ustawy Prawo Oświatowe Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.)

 

L.p.

 

Kryterium ustawowe

 

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium

Liczba punktów

Dziecko zamieszkujące na terenie Wrocławia

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

(oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)

 

Oświadczenie o spełnianiu kryterium wielodzietności rodziny kandydata (art. 150 ust. 2 pkt 1a ustawy Prawo oświatowe)

200

2.

Niepełnosprawność kandydata

 

 

 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2016 r., poz. 2046 i 1948 z późn. zm.), (art. 150 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo oświatowe)

200

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

 

 

 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2016 r., poz. 2046 i 1948 z późn. zm.), (art. 150 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo oświatowe)

200

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

 

 

 

200

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 

 

 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2016 r., poz. 2046 i 1948 z późn. zm.), (art. 150 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo oświatowe)

200

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

(oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającyrozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (art. 150 ust. 2 pkt 1c ustawy Prawo oświatowe)

 

200

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

 

 

 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697), (art. 150 ust. 2 pkt 1d ustawy Prawo oświatowe)

200

 

 

II. ETAP REKRUTACJI

Kryteria dodatkowe (obowiązujące w placówkach na terenia miasta Wrocławia, określone

w Uchwale Nr L/1186/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 r.)

 

 

L.p.

 

 

Kryterium dodatkowe

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium

Liczba punktów

1.

Dziecko, którego oboje rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko pracują/pracuje lub studiują/studiuje w trybie dziennym lub prowadzą/prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

 

 

a/ zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,

b/ w przypadku samozatrudnienia – oświadczenie rodzica o prowadzeniu działalności gospodarczej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały,

c/ zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie studiów,

d/ zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o prowadzeniu gospodarstwa rolnego

50

2.

Dziecko, którego tylko jeden z rodziców pracuje lub studiuje w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

 

 

a/ zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,

b/ w przypadku samozatrudnienia – oświadczenie rodzica o prowadzeniu działalności gospodarczej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały,

c/ zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie studiów,

d/ zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o prowadzeniu gospodarstwa rolnego

40

3.

Dziecko, którego przynajmniej jeden z rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko złożył roczne zeznanie podatkowe PIT, za rok poprzedzający rok w którym odbywa się rekrutacja, w urzędzie skarbowym we Wrocławiu

(nie dotyczy osób rozliczających się w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu).

Oświadczenie rodzica/rodzica samotnie wychowującego dziecko o złożeniu rocznego zeznania podatkowego PIT w urzędzie skarbowym we Wrocławiu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały (art. 150 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe)

 

30

4.

Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola lub szkoły (także działających w ramach zespołu szkół lub zespołu szkolno-przedszkolnego).

Nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo kończy edukację w przedszkolu lub szkole w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja.

Oświadczenie o zgłoszeniu do placówki dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola lub szkoły; oświadczenie o zgłoszeniu jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały

10

5.

Dziecko uczęszczające aktualnie do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 lub dziecko objęte opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów, prowadzonego przez Prezydenta Miasta.

 

Zaświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium wydane przez placówkę lub podmiot prowadzący określony rodzaj opieki

5

6.

Dochód na osobę w rodzinie dziecka

a/ w przypadku dochodu w wysokości równej i mniejszej 100% kwoty, o której mowa w art.5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.)- 1 pkt

b/w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w art.5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.), liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka wg zamieszczonego wzoru -poniżej 1 pkt

 

Wzór:

 

100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1

ustawy o świadczeniach rodzinnych

_________________________________ = liczba punktów

dochód na osobę w rodzinie dziecka

 

Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały (art. 150 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe)

 

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie zechcą skorzystać z tego kryterium, nie muszą składać oświadczenia o wysokości dochodu na osobę w rodzinie

 

 

 

 

 


 

REGULAMIN

REKRUTACJI DZIECI

DO PRZEDSZKOLA NR 87 „Wrocławskie dzieciaki” WE WROCŁAWIU

w roku 2016/17

 

 

Podstawa prawna:

1.     Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

2.     Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz 7).

3.     Statut Przedszkola nr 87 „Wrocławskie dzieciaki” we Wrocławiu  na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.).

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

1.     Rekrutacja dzieci do Przedszkola nr 87 „Wrocławskie dzieciaki” odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, na podstawie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

2.     Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest w dwóch etapach:

1)     I etap rekrutacji odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego (rekrutacja elektroniczna)

2)     II etap rekrutacji prowadzony jest w przypadku dysponowania przez przedszkole wolnymi miejscami po I etapie rekrutacji i odbywa się bez wykorzystania systemu elektronicznego    (rekrutacja uzupełniająca ).  Postepowanie uzupełniające powinno się zakończyć do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja.

3.     Rodzice lub opiekunowie prawni kandydatów składają w przedszkolu kartę zapisu (wydruk danych wprowadzonych do sytemu) w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji.

4.     Karty zapisu dzieci do przedszkola są przyjmowane w kancelarii przedszkola przez upoważnionych pracowników.

 

 

Rozdział II

Zadania dyrektora przedszkola

 

1.     Ustala w porozumieniu z organem prowadzącym termin rekrutacji dzieci do przedszkola na kolejny rok szkolny.

2.     Opracowuje w porozumieniu z organem prowadzącym kryteria przyjęcia dzieci służące zaspokojeniu potrzeb społecznych środowiska lokalnego.

3.     Ustala wartości punktowe kryteriom pierwszeństwa.

4.     Powołuje komisję rekrutacyjną i przewodniczącego komisji.

5.     Ustala kompletność kart zapisu i dokumentacji potwierdzającej spełnienie kryteriów pierwszeństwa.

6.     Podaje do publicznej wiadomości:

a)     termin rekrutacji i zasady jej przeprowadzenia,

b)     regulamin rekrutacji,

c)     harmonogram działania komisji rekrutacyjnej,

d)     prawa i obowiązki rodziców i opiekunów prawnych kandydatów w procesie rekrutacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa do odwołania się od decyzji komisji.

7.     Rozstrzyga odwołanie rodzica lub opiekuna prawnego od decyzji komisji rekrutacyjnej.

8.     Powiadamia organ prowadzący o liczbie dzieci nieprzyjętych do przedszkola.

9.     Zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i danych wrażliwych kandydatów i ich rodziców lub opiekunów zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego.

10.     Archiwizuje dokumentację rekrutacyjną:

11.     Przyjmuje dzieci do przedszkola na wolne miejsca w trakcie roku szkolnego po indywidualnym rozpoznaniu pisemnego podania rodzica (prawnego opiekuna) dziecka.

 

 

 

Rozdział III

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola

 

1.     Jeżeli liczba kandydatów do przedszkola przekracza liczbę miejsc wolnych w przedszkolu o przyjęciu dzieci decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora.

2.     Liczba miejsc wolnych jest ustalana jako różnica liczby miejsc ogółem i liczby oświadczeń woli o kontynuacji edukacji w danym przedszkolu złożonych przez rodziców lub opiekunów prawnych wychowanków uczęszczających do przedszkola.

3.     Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i dzieci bez orzeczeń są rekrutowane na tych samych zasadach i według tych samych procedur.

4.     Harmonogram prac komisji ustala jej przewodniczący w porozumieniu z dyrektorem przedszkola.

5.     Komisja rekrutacyjna działa na podstawie Regulaminu rekrutacji i zarządzenia dyrektora określającego czas jej pracy w postępowaniu rekrutacyjnym.

6.     Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty poświadczające spełnianie kryteriów  określonych w art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty:

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.5),

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą  zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.6);

 

Rozdział IV

Komisja rekrutacyjna i jej zadania

 

1.     Komisja rekrutacyjna działa w składzie:

a)     przewodniczący komisji – nauczyciel przedszkola,

b)     członek komisji – nauczyciel przedszkola

c)     członek komisji – referent

 

2.     Przewodniczący komisji rekrutacyjnej odpowiedzialny jest za:

a)     organizację i przebieg pracy komisji rekrutacyjnej,

b)     wystąpienie z wnioskiem do organu prowadzącego o potwierdzenie okoliczności podanych przez rodzica, opiekunów kandydata w oświadczeniach uprawniających do pierwszeństwa w przyjęciu dziecka do przedszkola,

c)     dochowanie poufności danych o kandydatach i ich rodzinach w trakcie prac komisji i po ich zakończeniu,

d)     analizę przedłożonych wniosków wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie kryteriów pierwszeństwa,

e)     podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i niezakwalifikowanych do przyjęcia i podpisanie ich,

f)     podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych i podpisanie ich,

g)     sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku o uzasadnienie,

h)     organizację i przebieg rekrutacji uzupełniającej,

i)     zgodność rozstrzygnięć postępowania rekrutacyjnego z zapisem w protokole,

j)     podpisanie protokołu przez wszystkich członków komisji rekrutacyjnej,

k)     przekazanie protokołu dyrektorowi przedszkola wraz z listami kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych.

 

3.     Zadaniem komisji rekrutacyjnej jest

a)     prowadzenie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z niniejszym regulaminem i zasadą poufności informacji o kandydatach i ich rodzinach w trakcie prac komisji i po ich zakończeniu,

b)     ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości podpisanej przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  uszeregowanej w porządku alfabetycznym wraz z najniższą liczbą punktów uprawniającą do przyjęcia do Przedszkola nr 1 Planeta Uśmiechu oraz datą podania list do publicznej wiadomości.

c)     ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

d)     sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 

Rozdział V

Procedura i kryteria przyjęcia dzieci do przedszkola

 

1.     Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3–6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Wrocław.

2.     W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może być przyjęte dziecko w wieku 2,5 lat.

3.     W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą być przyjęte dzieci powyżej 6 roku życia, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 8 lat.

4.     Dzieci spoza gminy mogą być przyjęte tylko na wolne miejsca po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców zgodnie z kryteriami.

5.     Kiedy liczba dzieci zgłoszonych do przyjęcia przekracza liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, komisja rekrutacyjna stosuje kryteria art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty:

a)     wielodzietność rodziny kandydata,

b)     niepełnosprawność kandydata,

c)     niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d)     niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e)     niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f)     samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g)     objęcie kandydata pieczą zastępczą (rodziny zastępcze).

 

6.     Kiedy po zastosowaniu powyższych kryteriów liczba dzieci zgłoszonych przekracza liczbę wolnych miejsc, komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę następujące kryteria (art.20cust. 6 ustawy o systemie oświaty): 

a)     Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie pracują, studiują w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do pracującego/ studiującego rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko.

b)     Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic/prawny opiekun  złożyli/złożył roczne zeznanie podatkowe PIT za 2013 r. w Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu w tym za pośrednictwem płatnika (nie dotyczy osób rozliczających się w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu)

c)     Dziecko posiadające rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola lub szkoły podstawowej (nie dotyczy dzieci, których rodzeństwo kończy w roku szkolnym 2015/2016 edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej)

d)     Lokalizacja przedszkola najbliżej miejsca zamieszkania dziecka.

e)     Lokalizacja przedszkola najbliżej miejsca pracy rodzica/prawnego opiekuna dziecka..

f)     Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwoje lub więcej dzieci.

7.     Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego podlegają rekrutacji zgodnie z powyższymi kryteriami.

8.     Protokół postępowania rekrutacyjnego podpisują wszyscy członkowie komisji, komisja sporządza go w terminie 7 dni od obrad.

9.     Protokół komisji rekrutacyjnej jest podany do publicznej wiadomości.

 

Rozdział VI

Odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej

 

1.     Data podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rozpoczyna procedurę odwoławczą.

2.     Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata, który nie został przyjęty do przedszkola, w terminie 7 dni od upublicznienia list występują do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

3.     Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata podaje przyczyny odmowy przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

4.     Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata w terminie 7 dniod otrzymania uzasadnienia składają odwołanie od uzasadnienia komisji rekrutacyjnej do dyrektora przedszkola.

5.     Dyrektor w terminie 7 dni od złożenia odwołania powiadamia rodziców lub opiekunów prawnych kandydata o rozstrzygnięciu.

6.     Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata mogą złożyć skargę na decyzję dyrektora do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 

 

 

 

 

 

Rozdział VII

Ochrona danych osobowych i wrażliwych zgromadzonych dla

postępowania rekrutacyjnego

 

1.     Administratorem danych zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego jest przedszkole.

2.     Podstawą przetwarzania danych jest pisemna zgoda wyrażona przez rodzica lub opiekuna prawnego.

3.     Wnioski, zwane kartami zapisu dziecka do przedszkola, są opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgodny na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego.

4.     Pracownik przedszkola upoważniony przez dyrektora do gromadzenia wniosków i ich przetwarzania ma stosowne upoważnienie, załączone do teczki akt osobowych.

5.     Wnioski kandydatów przyjętych i dołączona do nich dokumentacja są przechowywane do końca okresu pobytu dziecka w przedszkolu.

6.     Wnioski kandydatów nieprzyjętych i dołączona do nich dokumentacja są przechowywane przez okres roku pod warunkiem, że nie toczy się postępowanie w wojewódzkim sądzie administracyjnym w związku ze skargą.

7.     W przypadku toczącego się postępowania w wojewódzkim sądzie administracyjnym dokumentacja danego kandydata przechowywana jest do zakończenia sprawy prawomocnym wyrokiem.

 

 

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

 

1.     Załącznikami do regulaminu są :

a)     Szczegółowy harmonogram rekrutacji

b)     Kryteria naboru

2.     Niniejszy regulamin podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń, zamieszczenie na stronie internetowej przedszkola.

3.     Powyższy regulamin obowiązuje od 1 marca  2016 r.

 

 

 

 

 

………………………….

Wrocław, data 01.03.2016r                   podpis i pieczęć dyrektora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASADY  REKRUTACJI

 

 

Podstawa prawna

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, na rok szkolny 2016/2017, odbywa się na podstawie:

-          Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.)

-          Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942),

-          Uchwały Nr XX/402/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto,

-          Zarządzenia Nr 3345/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto, na rok szkolny 2016/2017.

UWAGA: dzieci mające miejsce zamieszkania poza Wrocławiem będą przyjmowane od września 2016 roku na wolne miejsca tylko w przypadku zaspokojenia potrzeb mieszkańców Wrocławia 

 

 1. I.      Wypełnienie wniosku

                 

 • wpisać lub zweryfikować dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów
 • wybrać z listy maksymalnie 3 placówki  
 • utworzyć listę preferencji – ustalić kolejność placówek, zaczynając od tej, której wybór jest najważniejszy, placówka ta będzie nazywana placówką I–go wyboru
 • zaznaczyć kryteria, które dziecko spełnia
 • wydrukować wniosek

 

 1. II.    Wybór przedszkoli dla dzieci 3 letnich (ur. w 2013 r.) i 4 letnich (ur. w 2012 r.) 

 

 • do rekrutacji przystępują dzieci mające miejsce zamieszkania1 na terenie Wrocławia
 • rodzic/prawny opiekun dziecka, które aktualnie korzysta z usług publicznego przedszkola i złoży w odpowiednim terminie potwierdzenie woli kontynuacji, nie bierze udziału w rekrutacji (złożona wola kontynuacji jest jednoznaczna z zapewnieniem dziecku miejsca na rok szkolny 2016/2017)
 • rodzic/prawny opiekun dokonuje wyboru zgodnie ze swoimi preferencjami, zaczynając od przedszkola, którego wybór jest najważniejszy (placówka I-go wyboru)
 • kwalifikowanie odbywa się do jednego z przedszkoli wskazanych we wniosku, na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych
 • liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w danym przedszkolu jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku
 • punkty za spełnianie kryteriów zostaną naliczone, gdy: 

-          zaznaczono w elektronicznym wniosku kryteria, które dziecko spełnia

-          dostarczono do przedszkola I–go wyboru wydrukowany i podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami

-          sprawdzono i zatwierdzono treść wniosku w placówce I-go wyboru

 w przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równorzędnej sumy punktów rekrutacyjnych do danego przedszkola, ostateczną decyzję podejmuje komisja rekrutacyjna z wykorzystaniem funkcjonalności elektronicznego systemu rekrutacji 

 

III. Wybór oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci 5 letnich 

(ur. w 2011 r.) i 6 letnich (ur. w 2010 r.)

 • do rekrutacji przystępują dzieci mające miejsce zamieszkania1 na terenie       Wrocławia  
 • rodzic/prawny opiekun dziecka, które aktualnie korzysta z usług publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i złoży w odpowiednim terminie potwierdzenie woli kontynuacji, nie bierze udziału w rekrutacji (złożona wola kontynuacji jest jednoznaczna z zapewnieniem dziecku miejsca na rok szkolny 2016/2017)
 • rodzic/prawny opiekun dokonuje wyboru zgodnie ze swoimi preferencjami, zaczynając od oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, którego wybór jest najważniejszy (placówka I-go wyboru) 
 • rodzic/prawny opiekun może wybrać oddziały przedszkolne w trzech szkołach podstawowych 
 • kwalifikowanie odbywa się do jednego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej zgodnie z listą preferencji, na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych
 • liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku  punkty za spełnianie kryteriów zostaną naliczone, gdy: 

-          zaznaczono w elektronicznym wniosku kryteria, które dziecko spełnia

-          dostarczono do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej I–go wyboru wydrukowany i podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami

-          sprawdzono i zatwierdzono treść wniosku w szkole podstawowej I-go wyboru

 w przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równorzędnej sumy punktów rekrutacyjnych do danego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, ostateczną decyzję podejmuje komisja rekrutacyjna z wykorzystaniem funkcjonalności elektronicznego systemu rekrutacji

 

UWAGA: w przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia  kryterium, które nie zostało potwierdzone

 

 1. IV.   Złożenie, przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka, pisemnego oświadczenia potwierdzającego wolę przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego zakwalifikowało się dziecko. 

 

 po ogłoszeniu listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, zgodnie z terminem wskazanym w harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, rodzic/prawny opiekun potwierdza wolę przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w formie pisemnego oświadczenia

 

UWAGA: procedura odwoławcza w przypadku odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej zgodnie z zapisem art. 20zc ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

 

 1. V.     Wybór przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

 

Nabór dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi odbywa się bez wykorzystania systemu elektronicznego.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zobowiązani są złożyć w odpowiednim terminie w kancelarii Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4 (pok.439):

 • wniosek 
 • 2 egzemplarze (oryginały) aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną

UWAGA: rodzice/prawni opiekunowie dzieci spoza Wrocławia składają wniosek w Starostwie Powiatowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka

 

           Przedszkola integracyjne:

 • Przedszkole Integracyjne nr 12 ul. Zgodna 10-14
 • Przedszkole Integracyjne nr 68 ul. Jana Długosza 29
 • Przedszkole Integracyjne nr 89 ul. Oporowska 1
 • Przedszkole Integracyjne nr 93 ul. Grochowa 15
 • Przedszkole Integracyjne nr 125 ul. Ścinawska 10

Przedszkola z oddziałami integracyjnymi:

 

 • Przedszkole nr 8 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 12 ul. Suwalska 5
 • Przedszkole nr 29 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6 ul. Gałczyńskiego 8
 • Przedszkole nr 35 ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 20a
 • Przedszkole nr 97 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 8 ul. Składowa 2-4            Przedszkole nr 109 ul. Nowowiejska 80a

 

Integracyjne odziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

 

 • Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Kowalska 105
 • Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Janiszewskiego 14
 • Szkoła Podstawowa nr 43 w Zespole Szkół nr 11 ul. Grochowa 36-38
 • Szkoła Podstawowa nr 58 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 8 ul. Składowa 2-4
 • Szkoła Podstawowa nr 75 w Zespole Szkół nr 21 ul. Ignuta 28

 

 1. VI.   Kryteria 

 

L.p.

Kryteria ustawowe

Wartość  punktowa 

Dziecko zamieszkujące na terenie gminy

 

1.

Wielodzietność rodziny kandydata2

200

2.

Niepełnosprawność kandydata4

200

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata4

200

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata4

200

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata4

200

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie3

200

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą5

200

Kryteria 

 

1.

Dziecko, którego oboje rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko pracują/pracuje lub studiują/studiuje w trybie dziennym lub prowadzą/prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

50

2.

Dziecko, którego tylko jeden z rodziców pracuje lub studiuje w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

40

3.

Dziecko, którego przynajmniej jeden z rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko złożył roczne zeznanie podatkowe PIT, za rok poprzedzający rok w którym odbywa się rekrutacja, w urzędzie skarbowym we Wrocławiu w tym za pośrednictwem płatnika (nie dotyczy osób rozliczających się w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu).

30

4.

Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola lub szkoły (także działających w ramach zespołu szkół lub zespołu szkolno-przedszkolnego).

Nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo kończy edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja).

10

5.

Przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej położony najbliżej miejsca zamieszkania dziecka.

Z wybranych placówek można wskazać tylko jedną placówkę.

5

6.

Dziecko uczęszczające aktualnie do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

4

Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się:

1. Zamieszkanie1to:

a)  zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym, 

b)  zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem czasowym na dzień 01.09.2016 r.,

c)  zamieszkanie potwierdzone innym dokumentem

 

2. Wielodzietność rodziny kandydata2oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci 3. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie3 – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów ustawowych:

 

 1. Kryterium nr 1oświadczenie o spełnianiu kryterium wielodzietności rodziny kandydata (art. 20t ust. 2 pkt 1a ustawy o systemie oświaty)
 2. Kryteria nr 2, 3, 4, 5 - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność4, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 r. Nr 127, poz. 721, z póź. zm) (art. 20t ust. 2 pkt 1b ustawy o systemie oświaty)
 3. Kryterium nr 6 - prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającyrozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (art. 20t ust. 2 pkt 1c ustawy o systemie oświaty)
 4. Kryterium nr 7 - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą5 zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.

z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.), (art. 20t ust. 2 pkt 1d ustawy o systemie oświaty)

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów:

 

 1. Kryteria nr 1, 2 - zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, w przypadku samozatrudnienia - aktualny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie studiów, zaświadczenie z gminy o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy potwierdzony przez gminę
 2. Kryterium nr 3oświadczenie rodzica/rodzica samotnie wychowującego dziecko o złożeniu rocznego zeznania podatkowego PIT w urzędzie skarbowym we Wrocławiu (art. 20t ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty), zgodne z załącznikiem nr 1 do Uchwały  Nr XX/402/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto,
 3. Kryterium nr 4 - oświadczenie o zgłoszeniu do placówki dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola lub szkoły; oświadczenie o zgłoszeniu jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci, zgodne  z załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr XX/402/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto,
 4. Kryterium nr 6zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego

 

UWAGA: Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie  oświaty)

 

Druki oświadczeń dostępne są na stronie elektronicznej rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

 

VII.Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

Postępowanie rekrutacyjne z wykorzystaniem systemu informatycznego

Terminy

Zadania

do 19.04.2016 r.

Złożyć wniosek w kancelarii Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4 (pok. 439) – (dotyczy wyłącznie kandydatów do oddziałów integracyjnych posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej)

7 - 21.03.2016 r.

7.03.2016 r. od godz. 8.00

21.03.2016 r. do godz.14.00

Wypełnić w systemie wniosek, wybrać maksymalnie  3 przedszkola/oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, wydrukować wniosek

7.03. - 21.03.2016 r.

w godz. 8.00-15.00 Przedszkola

w godz. 8.00-15.00 Szkoły Podstawowe

Złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej I-go wyboru wydrukowany wniosek

19.04.2016 r.

od godz. 8.00

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w przedszkolu/szkole podstawowej I-go wyboru lub na stronie rekrutacji po zalogowaniu się na konto dziecka

(Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

20 – 22.04.2016 r.

w godz. 8.00–15.00 Przedszkola w godz. 8.00–15.00 Szkoły Podstawowe

Złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej pisemne oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia kandydata

25.04.2016 r.

od godz. 14.00

Sprawdzić ostateczne wyniki rekrutacji elektronicznej w przedszkolu/szkole podstawowej I-go wyboru lub na stronie rekrutacji po zalogowaniu się na konto dziecka (Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych)

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych,  które dysponują wolnymi miejscami odbywa się bez narzędzi elektronicznych  Dotyczy dzieci, które:

-          nie dostały się do wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w rekrutacji elektronicznej;

-          nie brały udziału w rekrutacji elektronicznej;

 

Terminy

Zadania

26 - 27.04.2016 r.

w godz. 8.00–15.00 Przedszkola w godz. 8.00-15.00 Szkoły Podstawowe

Złożyć wniosek do przedszkola/szkoły podstawowej, które po rekrutacji elektronicznej dysponują wolnymi miejscami

dalsze terminy ustalone będą przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej danego przedszkola/szkoły w zależności od terminu zakończenia postępowania odwoławczego

w terminie jednego dnia od ostatniego dnia na rozpatrzenie w postępowaniu rekrutacyjnym

odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,

zgodnie z art. 20zc ust. 9 ustawy 2)

Sprawdzić wyniki kwalifikacji 

w terminie nie krótszym niż 2 dni od dnia

podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów

niezakwalifikowanych w postępowaniu

uzupełniającym 1)

Złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej, pisemne oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia kandydata

nie później niż w terminie 3 dni od ostatniego dnia na potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postępowaniu uzupełniającym 2)

Sprawdzić ostateczne wyniki rekrutacji w placówce, do której dziecko zostało przyjęte.

(Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych)

od dnia wywieszenia list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które dysponują wolnymi miejscami, 

odbywa się bez narzędzi elektronicznych, na podstawie kryteriów rekrutacji uzupełniającej

31.08.2016 r.

Lista dzieci przyjętych do przedszkola/szkoły podstawowej w podziale na grupy

1)

 Jeżeli koniec terminu wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy w taki sposób, że dni roboczych na dokonanie czynności jest mniej niż 2, termin ulega wydłużeniu o najbliższe 2 dni robocze

 

2)

 Jeżeli koniec terminu wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ulega wydłużeniu o najbliższy dzień roboczy.