Kalendarium

Czwartek, 2018-04-19

Imieniny: Alfa, Leonii

Statystyki

 • Odwiedziny: 759038
 • Do końca roku: 256 dni
 • Do wakacji: 64 dni
Jesteś tutaj: Start / Język angielski

Język angielski

 

Rozkład materiału język angielski

KWIECIEŃ 2018

 

3-4 latki

 

Zakres tematyczny

Zajęcia

Tematyka zajęć

Cele operacyjne

Kluczowe słownictwo

Family
Rodzina

House
Dom

Lesson 1

Wprowadzenie

w tematykę związaną z rodziną.

 • poznaje słownictwo związane z rodziną
 • słucha kluczowych słów i wyrażeń
 • podejmuje próby nazywania obrazków na kartach,
 • reaguje na proste polecenia nauczyciela

mummy; daddy; family; house; yellow; red; green; blue.

 

Lesson 2

Utrwalanie

i słownictwa związanego
z rodziną

w zabawach rytmicznych, słuchowych, ruchowych

i manipulacyjnych.

 • utrwala słownictwo poznane na wcześniejszych zajęciach
 • ćwiczy sprawność rozumienia ze słuchu w zabawie rytmiczno-słownej
 • utrwala słownictwo w zabawie rozwijającej umiejętność klasyfikowania
 • wskazuje właściwe obrazki na kartach pracy i stara się je nazwać
 • reaguje na proste polecenia nauczyciela

mummy; daddy; family; house; red; yellow; green; blue.

 

Lesson 3


Utrwalanie kluczowego słownictwa

w oparciu

o piosenkę tematyczną.

 • utrwala poznane wcześniej słownictwo
 • rozpoznaje kluczowe słownictwo w piosence Mummy, Daddy, You and Me
 • słucha piosenki i odgrywa jej treść
 • potrafi rozpoznać kluczowe słowa i właściwie zobrazować je ruchem
 • utrwala słownictwo w zabawie manipulacyjnej
 • reaguje na proste polecenia nauczyciela

mummy; daddy; family; house;

red; yellow; green; blue.

 

Lesson 4

Konsolidacja

i utrwalanie kluczowego słownictwa

w oparciu

o historyjkę oraz zabawy muzyczno-

-ruchowe.

 • utrwala wprowadzone dotąd słownictwo w zabawach słuchowo-ruchowych
 • poznaje nazwy akcesoriów
 • słucha historyjki Story 8 i rozumie jej treść z kontekstu
 • próbuje odgrywać historyjkę całym ciałem
 • utrwala kluczowe słownictwo w zabawie aktywizującej zmysły

mummy; daddy; family; house

 

Lesson 5

Rozwijanie kompetencji rozumienia ze słuchu w oparciu
o ruchowe zabawy

z elementami dramy.

 

 

 • utrwala i poszerza wprowadzone dotąd słownictwo
  w zabawach słuchowo-ruchowych i manipulacyjnych
 • słucha historyjki Story 8 i odgrywa ją całym ciałem
 • wykonuje czynności usłyszane w nagraniu


mummy; daddy; family; house

 

Lesson 6


Utrwalanie kluczowego słownictwa oraz nazw czynności.

 

 

 • potrafi nazwać karty obrazkowe wskazane przez Nauczyciela
 • rozumie treść nagrania i odgrywa jego treść całym ciałem
 • reaguje na proste polecenia nauczyciela

mummy; daddy; family; house

 

Lesson 7

Utrwalanie słownictwa związanego

z rodziną oraz nazw czynności.

 

 

 • rozwija sprawność mówienia w zabawie tematycznej,
 • utrwala kluczowe słownictwo w zabawach tematycznych, manipulacyjnych, słownych
 • i muzycznych,
 • obrazuje czynności słyszane w nagraniu

mummy; daddy; family; house

 

Lesson 8

Utrwalenie

i poszerzenie materiału leksykalnego

w twórczych zabawach
z elementami dramy.

 

 

 • utrwala  słownictwo z całego działu w zabawach aktywizujących zmysły
 • poszerza słownictwo w zabawach twórczych
 • odgrywa historyjkę Story 8 i powtarza kluczowe słowa oraz zwroty, które słyszy w nagraniu

mummy; daddy; family; house

 

 

5-6 latki

 

Zakres tematyczny

Zajęcia

Tematyka zajęć

Cele operacyjne

Kluczowe słownictwo

Family
Rodzina

Lesson 1

Wprowadzenie

w tematykę rozdziału – słownictwo związane z rodziną.

 • poznaje nazwy członków rodziny i potrafi wskazać ich na kartach obrazkowych
 • słucha piosenki o rodzinie The Finger Family i obrazuje ją gestem
 • przykleja właściwe naklejki z wizerunkami członków rodziny elfów w odpowiednich miejscach na karcie pracy

mummy; daddy; baby; sister; brother; family.

 

Lesson 2

Wprowadzenie słownictwa związanego

z przyrodą. Utrwalenie słownictwa
w oparciu
o historyjkę obrazkową.

 • poznaje słownictwo związane z przyrodą
 • potrafi rozpoznać członków rodziny elfów na kartach obrazkowych
 • próbuje śpiewać piosenkę tematyczną The Finger Family i obrazuje jej treść gestem
 • słucha historyjki Story 8 i rozumie ją
  z kontekstu

mummy; daddy; baby; sister; brother;  pink; purple; green; family photo.

 

Lesson 3

Utrwalanie nazw członków rodziny oraz słownictwa związanego

z przyrodą poprzez odgrywanie piosenki aktywizującej
Story 8 Action Song.

 • rozpoznaje i przypomina sobie kluczowe słownictwo wprowadzone w tym rozdziale w zabawach słowno-ruchowych, muzycznych oraz językowo-ruchowych
 • przypomina sobie historyjkę Story 8
 • słucha piosenki aktywizującej Story 8 Action Song  i obrazuje ją ruchem

mummy; daddy; baby; sister; brother;  pink; purple; green; family photo.

 

Lesson 4

Cząstkowe podsumowanie materiału leksykalnego. Powtórzenie piosenek.

 • pamięta poznane słownictwo i potrafi rozpoznać je ze słuchu
 • odgrywa piosenkę aktywizującą Story 8 Action Song

mummy; daddy; baby; sister; brother; pink; purple; green; family photo.

 

Lesson 5

Utrwalanie słownictwa związanego

z rodziną i przyrodą
w zabawach ruchowych

i tematycznych.

 • utrwala znajomość kluczowego słownictwa i używa go podczas zabaw ruchowo-tematycznych
 • odgrywa historyjkę Story 8 ze zrozumieniem, używając kukiełek i rekwizytów
 • rysuje swoją rodzinę na karcie pracy

mummy; daddy; baby; sister; brother;  family photo.

 

Lesson 6

Utrwalanie słownictwa związanego

z rodziną i przyrodą
w zabawach tematycznych

i ruchowych.

 • utrwala znajomość słownictwa związanego
  z rodziną i przyrodą w zabawach rytmiczno-słownych, muzycznych, manipulacyjnych,
  z elementami dramy
 • potrafi użyć nazw członków rodziny
  w odpowiednim kontekście
 • śpiewa piosenkę tematyczną The Finger Family i obrazuje jej treść gestem,
  używając kukiełek na paluszki
 • rozumie polecenia nauczyciela i właściwie
  na nie reaguje

 

mummy; daddy; baby; sister; brother; green; family photo.

 

Lesson 7

Utrwalanie nazw członków rodziny oraz słownictwa związanego

z przyrodą poprzez odgrywanie piosenki aktywizującej

Story 8 Action Song.

 • rozpoznaje, przypomina sobie i stara się używać kluczowego słownictwa wprowadzonego w tym rozdziale
 • powtarza wiersz A Flower. A Bush. A Tree
 • utrwala znajomość słownictwa w zabawie tematycznej
 • śpiewa i odgrywa piosenkę aktywizującą Story 8 Action Song

mummy; daddy; baby; sister; brother;  family photo.

 

Lesson 8

Podsumowanie

i rozszerzenie materiału leksykal-

nego w zabawach twórczych
z elementami dramy.

 • utrwala i rozszerza materiał leksykalny
  w zabawie konstrukcyjnej
 • bierze udział w przygotowaniu sceny
  z wykorzystaniem pudełek oraz
  w przedstawieniu kukiełkowym

 

 

mummy; daddy; baby; sister; brother;  family photo.