Kalendarium

Środa, 2018-02-21

Imieniny: Eleonory, Lenki

Statystyki

 • Odwiedziny: 729382
 • Do końca roku: 313 dni
 • Do wakacji: 121 dni
Jesteś tutaj: Start / Język angielski

Język angielski

 

 

Rozkład materiału język angielski

LUTY 2018

 

3-4 latki

 

Zakres tematyczny

Zajęcia

Tematyka zajęć

Cele operacyjne

Kluczowe słownictwo

My face
Moja twarz

Colours
Kolory

Lesson 1

Wprowadzenie słownictwa opisującego części twarzy.

 • poznaje słownictwo związane z częściami twarzy
 • słucha kluczowych słów i wyrażeń
 • obrazuje słownictwo ruchem i gestem
 • reaguje na proste polecenia nauczyciela

face; eyes, nose; mouth.

 

Lesson 2

Utrwalanie

i poszerzanie słownictwa

w zabawach rytmicznych, ruchowych
  i manipulacyjnych.

 • utrwala i poszerza poznany zakres słownictwa
 • ćwiczy sprawność rozumienia ze słuchu w zabawie rytmiczno-słownej
 • utrwala słownictwo w zabawie rozwijającej spostrzegawczość
 • identyfikuje poznane przedmioty na karcie pracy i potrafi je wskazać
 • reaguje na proste polecenia nauczyciela

face; nose; mouth; eyes; mirror.

 

Lesson 3

Utrwalanie

i rozszerzanie słownictwa
w oparciu

o piosenkę tematyczną.

 • rozpoznaje kluczowe słownictwo w piosence tematycznej A Funny Face
 • słucha piosenki i odgrywa jej treść,
 • przyporządkowuje obrazki do odpowiedniej grupy,
 • reaguje na proste polecenia nauczyciela.

face; nose; mouth; eyes.

 

Lesson 4

Konsolidacja
i utrwalanie wprowadzonego materiału w oparciu o historyjkę 
  oraz zabawy multisensoryczne.

 • utrwala wprowadzone dotąd słownictwo w zabawach aktywizujących zmysły – wzroku, słuchu i dotyku
 • słucha historyjki Story 6 i rozumie jej treść z kontekstu
 • próbuje odgrywać historyjkę całym ciałem
 • utrwala kluczowe słownictwo w zabawie aktywizującej zmysły

face; nose; mouth; blue.

 

Lesson 5

Rozwijanie kompetencji rozumienia ze słuchu w oparciu

o zabawę
  manipulacyjną

z elementami dramy.

 • utrwala i poszerza wprowadzone słownictwo
  w zabawach słuchowo-ruchowych i manipulacyjnych
 • słucha historyjki Story 6 i manipuluje właściwymi obrazkami, których nazwy słyszy w nagraniu
 • wykonuje czynności usłyszane w nagraniu
 • poszerza słownictwo w zabawach rozwijających motorykę małą

face; nose; mouth; eyes; blue.

 

Lesson 6

Utrwalanie słownictwa związanego
z wyglądem.

 • potrafi nazwać karty obrazkowe wskazane przez nauczyciela
 • rozumie treść nagrania i odgrywa ją całym ciałem
 • utrwala nazwy kolorów

face; nose; mouth; eyes; blue.

 

Lesson 7

Utrwalanie słownictwa związanego
z bajkowymi strojami, liczb

w zakresie 1–3 oraz nazw czynności.

 • ćwiczy sprawność mówienia
 • utrwala słownictwo w zabawie manipulacyjnej rozwijającej motorykę małą
 • rozumie treść nagrań i ją odgrywa

face; nose; mouth; eyes; blue.

 

Lesson 8

Arts & Crafts

Utrwalenie

i poszerzenie materiału leksykalnego

w twórczych zabawach
multisensorycznych.

 • śpiewa piosenkę tematyczną A Funny Face
 • utrwala słownictwo z całego działu w zabawach aktywizujących zmysły
 • utrwala i poszerza słownictwo w zabawie twórczej i konstrukcyjnej
 • odgrywa historyjkę Story 6 i próbuje powtarzać słownictwo, które słyszy w nagraniu

face; nose; mouth; eyes; blue.

 

 

5-6 latki

 

Zakres tematyczny

Zajęcia

Tematyka zajęć

Cele operacyjne

Kluczowe słownictwo

Body parts
Części ciała

Big / small
Małe / duże

Lesson 1

Wprowadzenie

w tematykę rozdziału poprzez zabawy multisensoryczne 
i pracę twórczą.

 • poznaje słownictwo opisujące części ciała
 • przypomina sobie nazwy części twarzy
 • słucha nowych słów i zwrotów w kontekście
  i właściwie na nie reaguje

head; hands; tummy; legs; toes; nose; eyes; ears; mouth; hair.

 

Lesson 2

Utrwalanie nazw części ciała. Wprowadzenie słów: big, small, elephant, mouse w kontekście zabaw słuchowo-
-ruchowych

 • utrwala znajomość nazw części ciała i potrafi je powtórzyć
 • poznaje słowa big, small, elephant, mouse
 • uczy się śpiewać piosenkę o częściach ciała
  i obrazuje jej treść ruchem
 • słucha historyjki, ogląda jej inscenizację
  i rozumie jej treść z kontekstu
 • rozpoznaje słownictwo używane przez nauczyciela i wskazuje właściwe elementy na karcie pracy

head; hands; tummy; legs; toes; nose, eyes, ears, mouth, hair.

 

Lesson 3

Wprowadzenie piosenki aktywizującej Story 6 Action Song.

 • utrwala znajomość nazw części ciała
  w zabawach manipulacyjnych,  twórczych
  i muzyczno-ruchowych oraz potrafi je powtórzyć
 • przypomina sobie słowa: big, small, mouse,
  elephant
 • słucha piosenki aktywizującej Story 6 Action Song i obrazuje ją ruchem

head; hands; tummy; legs; toes; nose, eyes, ears, mouth, hair.

 

Lesson 4

Cząstkowe podsumowanie materiału leksykalnego

w zabawach muzyczno-
-ruchowych.

 • utrwala poznane nazwy części ciała oraz słowa: big, small, elephant, mouse
 • rozpoznaje kluczowe słownictwo w nagraniu i odpowiednio na nie reaguje
 • potrafi przedstawić treść piosenki aktywizującej ruchem

head; hands; tummy; legs; toes; elephant; mouse; nose, eyes, ears, mouth, hair.

 

Lesson 5

Powtórzenie nazw części ciała

i utrwalanie przymiotników big oraz small  w zabawach słuchowo-
-ruchowych.

 • utrwala znajomość kluczowego słownictwa
 • przypomina sobie nazwy kolorów
 • identyfikuje ze słuchu kluczowe słownictwo i reaguje na proste wypowiedzi nauczyciela
 • odgrywa historyjkę Story 6, zwracając szczególną uwagę na słowa big oraz small
 • potrafi kategoryzować przedmioty pod względem wielkości

big; small;

head; hands; tummy; legs; toes; nose; eyes; ears; mouth; hair; yellow; red;

blue; green; orange; brown.

 

Lesson 6

Utrwalanie materiału leksykalnego

w zabawach manipulacyjno-

-ruchowych
oraz tematycznych.

 • potrafi zaśpiewać piosenkę tematyczną Clap, Clap, Pat, Pat!
 • utrwala znajomość słownictwa związanego z częściami ciała w zabawach manipulacyjno-ruchowych i tematycznych
 • powtarza piosenkę aktywizującą Story 6 Action Song i obrazuje jej treść ruchem

tail; head; hands; tummy; legs; toes;  nose; eyes; ears; mouth; hair.

 

Lesson 7

Podsumowanie materiału leksykalnego

w inscenizacji historyjki

z wyprawką.

 • utrwala znajomość słownictwa wprowadzonego w tym rozdziale
  w zabawach rytmiczno-słownych, manipulacyjnych, ruchowych, muzycznych z elementami dramy
 • potrafi rozpoznać części ciała, widząc ich fragment, i właściwie je nazwać
 • odgrywa historyjkę Story 6, ze zrozumieniem wcielając się w role jej bohaterów i używając rekwizytów
 • rozpoznaje kluczowe słownictwo w nagraniu, rozumie polecenia w nim zawarte i je wykonuje

 head; hands; tummy; legs; toes; nose; eyes; ears; mouth; hair.

 

Lesson 8

Utrwalenie materiału leksykalnego

w zabawie tematycznej. Tworzenie figurek myszy i słonia.

 • używa słownictwa z całego działu
  w naturalnym kontekście
 • potrafi zaśpiewać piosenkę tematyczną
  Clap, Clap, Pat, Pat! i rozumie jej treść
 • rozumie proste wypowiedzi nauczyciela

 head; hands; tummy; legs; toes;  nose; eyes; ears; mouth; hair.