Statut Przedszkola 87 we Wrocławiu

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut Przedszkola  nr 87 „Wrocławskie dzieciaki”

 

 

 

 

 

 

we Wrocławiu

                                  ul. Pawłowa 6a

 

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U.  z 2004r.  Nr 256, poz. 2572 z poźn. zm.) oraz Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U.  z 2013 r. poz. 87, 827,1191,1265,1317,1650 oraz z 2014 r. poz. 7 oraz (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz.35, 64, 195, 668 i 1010) z dnia 21 grudnia 2015r.
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U.  z 2006r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.594)
 4. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27.08. 2009 r (Dz. U. z 2013r., poz. 885)
 5. Konwencja Praw Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r. (Dz. U.  z 1991 Nr 120, poz. 526).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61.poz 624 z 2001 r. z poźn. zm.).
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U.  z  2014 r., poz. 1157)
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  (Dz. U. Nr 6, poz. 69 ze zm.).
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja  2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2014 r.,  poz. 803)
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012 r. poz. 752)
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 sierpnia 2013  r. zmieniające rozporządzenie sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. 2013 r.,  poz. 957)
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2013 r. poz. 1257)
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach(Dz. U. z  2013r, poz. 532)
 14. Uchwała nr LII/1809/02 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 września 2002 r. w sprawie zmiany uchwały XIII/462/99w sprawie określenia formy organizacyjnej samorządowych przedszkoli, zespołów żłobkowo-przedszkolnych oraz zespołów szkolno-przedszkolnych we Wrocławiu jako jednostek budżetowych,
 15. Uchwała nr V/13/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę nr IV/16/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródła, z których dochody są gromadzone, ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania
 16. Uchwała nr XX/405/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia  czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokość opłaty  za korzystanie
  z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych  przez gminę  Wrocław
 17. Niniejszy statut

 

  I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1)    Przedszkolu - należy przez to rozumieć Przedszkole Nr 87  we Wrocławiu;

2)   Statucie - należy przez to rozumieć Statut Przedszkola;

3)   Radzie - należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Przedszkola;

4)   Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola;

5)   Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Przedszkola.

 

§ 2

 1. Przedszkole nr 87 ma swoją siedzibę we Wrocławiu, w budynku przy ul. Pawłowa 6a
 2. Dla celów statystycznych i identyfikacyjnych Przedszkole posiada:

NIP: 897-16-16-452

Regon: 930113394

 

§ 3

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Wrocław.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty.

 

§ 4

 1. Przedszkole jest jednostką organizacyjną Gminy, działającą w formie jednostki budżetowej.

 

 

2.Przedszkole nie posiada osobowości prawnej i rozlicza się z budżetem gminy          w zakresie udzielonych przez Prezydenta Miasta Wrocławia kompetencji, za pośrednictwem Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich.

 

§ 5

W pieczątkach, emblematach i oznakowaniach jest używana nazwa:

Przedszkole nr 87”Wrocławskie dzieciaki”

53-604 Wrocław, ul. Pawłowa 6a

NIP: 897-16-16-452 Regon 930113394

 

 

II INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

 

§ 6

 1. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 10 godzin i jest bezpośrednio zależny od potrzeb środowiska.
 2. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy         z dniem  31 sierpnia roku następnego.
 3. Przedszkole pracuje cały rok z wyłączeniem miesięcznej przerwy wakacyjnej określonej w arkuszu organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny.
 4. Informację o przerwie wakacyjnej w danym roku szkolnym podaje Dyrektor do wiadomości rodziców na początku roku szkolnego.
 5. Zgodnie z zapisami Konwencji Praw Dziecka, w czasie miesięcznej przerwy wakacyjnej uwzględnia się prawo dziecka do odpoczynku.
 6. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym podejmuje Dyrektor, w miarę posiadania wolnych miejsc.
 7. W okresie wakacyjnym do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci z innych placówek korzystających w tym czasie z przerwy wakacyjnej.
 8. W okresie ferii zimowych, letnich oraz przerw świątecznych dopuszcza się możliwość łączenia oddziałów i zmiany czasu pracy w ciągu dnia.
 9. W przedszkolu funkcjonują jedynie grupy całodzienne, powyżej 5 godzin.
 10.  Łączenie oddziałów i zmiana czasu pracy w ciągu dnia, możliwa jest również           w okresie zwiększonej absencji dzieci oraz zwiększonej absencji nauczycieli.
 11. Przedszkole może być miejscem praktyk pedagogicznych dla potrzeb Zakładu Kształcenia Nauczycieli lub innych instytucji oświatowych.
 12. Wychowanie, nauczanie i opieka w zakresie podstawy programowej jest bezpłatne. Wysokość opłaty z tytułu usług świadczonych przez przedszkole,                               a przekraczających podstawę programową wynosi 1 zł za godzinę zajęć.
 13. Personel może korzystać z wyżywienia na terenie placówki zgodnie                         z obowiązującymi przepisami.
 14. Stawkę żywieniową określa Dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym. Wysokość stawki żywieniowej może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego, w przypadku znaczącej zmiany cen żywności. O zmianie, organ prowadzący przedszkole oraz rodzice powiadomieni zostaną, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
 15. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z trzech posiłków. Rodzice indywidualnie deklarują ilość posiłków , które będą spożywać ich dzieci i jest ona uzależniona od czasu pobytu wychowanków w przedszkolu.
 16. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci z dietą ogólnoprzedszkolną, dietą bezglutenową, dietą wykluczającą podstawowe alergeny lub dietą bezmleczną.
 17. Wniosek, o przygotowywanie posiłków pozbawionych niektórych składników rodzic składa do Dyrektora przedszkola.
 18. Do wniosku rodzic dołącza zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność zastosowania eliminacji składników – alergenów niekorzystnych dla zdrowia dziecka.
 19. Ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor przedszkola po konsultacji                       z intendentem.
 20. Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców, prawnych opiekunów lub MOPS.
 21.  Zwalnia się z opłaty za świadczenia, przekraczające podstawę programową rodziców (opiekunów) posiadających co najmniej troje dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym. W przypadku dziecka pełnoletniego uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
 22.  Zwolnienia z opłaty, o której mowa w ust. 22 dokonuje Dyrektor na podstawie Uchwały Numer XXIII/535/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 marca 2012r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto.

 

 

 

III CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 7

 1. Przedszkole podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu dziecku warunki niezbędne do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy placówki i jej rozwoju organizacyjnego. Działania te dotyczą:

a)  efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji        celów i   zadań statutowych,

b) organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki,

c)  tworzenia warunków do rozwoju i aktywności dzieci,

d)  współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,

e)  zarządzania placówką.

 

 1. Przedszkole realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia          7 września 1991r. (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) , Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw tekst ujednolicony Dz.U. 2013 poz. 827),  ,  a w szczególności:
  1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności      intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
  2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
  3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także umiejętności łagodnego znoszenia stresów i porażek;
  4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
  5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
  6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa
   w zabawach i grach sportowych;
  7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym
   i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń
   w sposób zrozumiały dla innych;
  8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
  9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy, rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
  10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
 1. Celem wychowania przedszkolnego jest:

 

 

            Cele wychowania przedszkolnego, Przedszkole realizuje w ramach 15

            obszarów  edukacyjnych obowiązującej podstawy programowej.

 1. Do zadań Przedszkola  należy:

 

   a.  zapewnianie    bezpiecznych   i   higienicznych   warunków  pobytu    

        dzieci  w przedszkolu  oraz  zapewnianie  bezpieczeństwa  na  zajęciach

        organizowanych przez przedszkole;                                                                                                                                                                                                               

   b. kształtowanie  środowiska  wychowawczego,   umożliwiającego  pełny    

       rozwój umysłowy,  emocjonalny  i  fizyczny  dzieci w  warunkach      

       poszanowania  ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i  

       wyznaniowej;

   c. realizacja   programów   nauczania ,  które   zawierają  podstawę   

       programową wychowania przedszkolnego;

   d. rozpoznawanie  możliwości  psychofizycznych  oraz  indywidualnych   

       potrzeb rozwojowych  i  edukacyjnych  wychowanków poprzez

       obserwację zakończoną analizą   i  o ceną   gotowości   dziecka  do  

       podjęcia   nauki   w  szkole,    także wykorzystywanie  wyników 

       obserwacji   w  procesie uczenia i  nauczania;

   e. wyposażanie   przedszkola   w  pomoce   dydaktyczne   i  sprzęt  

       umożliwiający realizację  zadań  dydaktycznych,  wychowawczych  i 

       opiekuńczych oraz zadań statutowych przedszkola;

 f.  rozpoznawanie   zainteresowań  wychowanków  oraz   zaplanowanie  

     wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień; 

    g. upowszechnianie  wśród  wychowanków  wiedzy  o  bezpieczeństwie 

        oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji  

        nadzwyczajnych;

    h.  rozwijanie  u  wychowanków  dbałości o  zdrowie  własne i   innych

         ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

    i.   upowszechnianie   wśród  dzieci  wiedzy   ekologicznej   oraz   

         kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony

         środowiska;

 1. Z usług przedszkola mogą korzystać dzieci różnych narodowości
   i wyznań, jeśli rodzice zaakceptują warunki w jakich funkcjonuje placówka (organizacja, język, kultura, obyczaje, żywienie itp.). W czasie zajęć, w których ze względu na swą kulturową odrębność dzieci nie mogą uczestniczyć  mają zapewnioną opiekę pedagogiczną.
 2. Przedszkole zapewnia dziecku w wieku 6 lat odbywanie obowiązkowego  rocznego przygotowania przedszkolnego.
 3. Przedszkole współpracuje z rodzicami dzieci podlegającym obowiązkowi, o którym mowa w pkt. 2, w dopełnieniu czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
 1. Zgodnie z  Uchwałą nr XX/405/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia  czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokość opłaty  za korzystanie
  z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych  przez gminę  Wrocław
 1.  Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku:

a)      bezpłatnych świadczeń w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie , realizowanych od godziny 7.00 do godziny 12.00, od poniedziałku do piątku;

 

 1. W przedszkolu opłacie podlegają realizowane poza bezpłatnym czasem określonym      w § 7 ust 6, świadczenia, które obejmują:

a)      realizowanie zadań opiekuńczo – wychowawczych w zakresie opieki pedagogicznej, adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym, rozwijania zdolności twórczych, wspierania indywidualnych zainteresowań;

b)      realizowanie zajęć w ramach programów własnych, projektów edukacyjnych oraz różnorodnych innowacji pedagogicznych;

c)      organizowanie zajęć sportowych oraz imprez okolicznościowych;

d)     zapewnienie bezpieczeństwa i opieki dzieciom w czasie ich pobytu                     w  przedszkolu podczas realizacji zajęć: terapeutycznych i profilaktycznych      z udziałem logopedy, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej i innych specjalistów, zajęć dodatkowych organizowanych na wniosek rodziców.

 1. Godzina pracy w przedszkolu wynosi 60 minut, a jako czas trwania zajęć programowych i zajęć dodatkowych przyjmuje się:

3- latki     12 - 15 minut

4- latki     15 - 20 minut

5- latki     25 minut

6- latki     30 minut

 1. W przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe, zajęcia te są bezpłatne i dostępne dla wszystkich dzieci. Propozycje w tym zakresie przedstawia Dyrektor ogółowi rodziców na początku roku szkolnego.
 2. Zajęcia dodatkowe odbywają się poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 
 3. W zajęciach dodatkowych zawsze uczestniczy nauczyciel - wychowawca bądź inny nauczyciel z przedszkola wskazany przez Dyrektora w celu zapewnienia bezpieczeństwa wychowanków.
 4. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) Dyrektor przedszkola organizuje indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.
 5. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) Dyrektor przedszkola organizuje indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.
 6. Zasady organizowania indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego określają odrębne przepisy.
 7. Zasady organizowania indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,  zajęć        z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego określają odrębne przepisy.
 8. Przybory i materiały do zajęć plastyczno-technicznych winny być dostarczone przez rodziców według potrzeb programowych danej grupy. Rodzice zobowiązani są do zaopatrzenia dzieci w inne dodatkowe wyposażenie wynikające z organizacji pracy danej grupy.

 

§ 8

 1. Realizacja Podstawy Programowej organizowana jest z wykorzystaniem programów wychowania przedszkolnego i programów własnych.

2.    Decyzję o wyborze programu, podejmuje nauczyciel, a dyrektor placówki dopuszcza do realizacji wybrane przez nauczycieli programy na wniosek Rady Pedagogicznej.

 1. Wybrane programy stanowią Zestaw Programów Wychowania Przedszkolnego.

 

                                                                           § 9

 1. Przedszkole udziela i organizuje dzieciom uczęszczającym do przedszkola, oraz ich rodzicom pomoc psychologiczno-pedagogiczną, a w szczególności:
 • ustala zakres, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-     pedagogicznej;
 • określa zalecane formy i sposoby udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 1. Dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania  przedszkolnego i program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

 1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu tej pomocy.

 

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w przedszkolu:
 • na podstawie orzeczeń wydanych przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne
 • z inicjatywy nauczyciela lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem;
 • na wniosek rodziców, prawnych opiekunów dziecka.
 1.  W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w formie:
 • dziecku w formie zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz porad i konsultacji
 • rodzicom wychowanków  w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 1.   W przedszkolu został powołany Zespół Psychologiczno – Pedagogiczny, którego zadaniem jest:
 • ustalenie zakresu, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-        pedagogicznej,
 • określenie form, metod i  sposobów udzielania pomocy psychologiczno-      pedagogicznej,
 • opracowanie indywidualnych programów terapeutycznych,
 • ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • informowanie rodziców , opiekunów prawnych o problemach i postępach dziecka.
 • przygotowanie opinii i wniosków do poradni psychologiczno-pedagogicznych..

 

§ 10

Placówka realizuje zadania w ścisłym współdziałaniu z rodzicami i za ich zgodą, zgodnie z Konwencją Praw Dziecka, a w szczególności w zakresie:

1) Współdziałania z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną,

2) Zapewnia dziecku w wieku 6 lat obowiązkowe odbywanie

   rocznego przygotowania przedszkolnego.

3) W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia

    ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele

    prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w

    przedszkolu.

4) Przedszkole organizuje działalność innowacyjną w oparciu o  

    programy własne i działania wzmacniające dzieci.

 

 

IV BEZPIECZEŃSTWO WYCHOWANKÓW

§11

 1. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo pod względem fizycznym i psychicznym.
 2. Przedszkole przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu oddania dziecka przez rodziców (opiekunów) pod opiekę nauczyciela do momentu odbioru przez osobę uprawnioną.
 3. W placówce wychowankowie mają zapewnioną stałą opiekę pracowników pedagogicznych przy wsparciu pracowników administracji i obsługi.
 4. W zakresie czynności, każdy pracownik przedszkola posiada szczegółowy zapis                       o przedmiotowym zakresie odpowiedzialności pod względem bezpieczeństwa stanowiska pracy.
 5. Nauczyciel przed przystąpieniem do pracy sprawdza salę (miejsca pobytu, teren zabaw, ogród przedszkolny) pod względem bezpieczeństwa, w przypadku stwierdzenia zagrożenia zabezpiecza zagrożony teren przed wstępem dzieci oraz powiadamia Dyrektora.
 6. Pracownicy administracyjno-obsługowi są odpowiedzialni za prawidłową realizację procedur HACCP pod względem bezpiecznego funkcjonowania placówki w zakresie zaopatrzenia i przygotowania posiłków, oraz higienicznych i bezpiecznych warunków pobytu.
 7. Sprzęty, zabawki, meble, pomoce dydaktyczne oraz inne wyposażenie musi posiadać wymagane atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie dopuszcza się do użytku sprzętów zepsutych i uszkodzonych.
 8. W placówce obowiązuje książka kontroli sprzętów i urządzeń oraz pomieszczeń       w zakresie bezpiecznego ich funkcjonowania. Za kontrolę urządzeń odpowiedzialny jest pracownik służb bhp i konserwator.
 9. Dyrektor jest odpowiedzialny za przeglądy techniczne sprzętów i urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i p/poż.
 10. Podczas spacerów i wycieczek oraz innych wyjść poza teren placówki, należy zapewnić dzieciom opiekę jednej osoby dla grupy liczącej 10 dzieci. Nauczyciel zobowiązany jest do wypełnienia karty wycieczki. Wyjścia należy zgłosić Dyrektorowi i wpisać do Księgi Wyjść.
 11. Nie dopuszcza się do pozostawienia dzieci bez opieki nauczyciela w sali, szatni, ciągach komunikacyjnych oraz na terenie ogrodu przedszkolnego.
 12. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców (opiekunów) zapewniając dziecku pełne bezpieczeństwo. Odbiór dziecka z przedszkola przez inne niż rodzice (opiekunowie) dorosłe osoby może nastąpić tylko na podstawie pisemnego upoważnienia złożonego osobiście w placówce, podpisanego przez rodzica (opiekuna) w obecności Dyrektora przedszkola lub osoby odpowiedzialnej za dzieci danej grupy.
 13. W przypadku podejrzenia, że osoba odbierająca dziecko z przedszkola jest pod wpływem środków odurzających lub w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, personel przedszkola zatrzymuje dziecko w placówce i powiadamia o tym drugiego rodzica. W sytuacjach konfliktowych spowodowanych powyższym  zawiadamia się Policję. Dziecko nie może być powierzone opiece osoby, co do której istnieje wątpliwość czy jest w stanie zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo.
 14. Podwórko przedszkolne dostępne jest dla wychowanków przebywających pod opieką nauczycieli w czasie trwania zajęć w przedszkolu.
 15. W przedszkolu stosuje się  procedury postępowania w zakresie bezpieczeństwa dzieci.

 

V ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

§ 12

 1. Organami przedszkola są:        - Dyrektor Przedszkola

- Rada Pedagogiczna

- Rada Rodziców

 

§ 13

 

 1. Przedszkolem kieruje i reprezentuje je na zewnątrz Dyrektor powołany przez Prezydenta Wrocławia. Dyrektora powołuje się na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty oraz w aktach wykonawczych.
 2. Dyrektor podejmuje decyzje samodzielnie, zgodnie z postanowieniami ustawy o systemie oświaty oraz w granicach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Wrocławia.
 3. Zadania Dyrektora:

1)    kierowanie działalnością przedszkola i reprezentowanie go na zewnątrz, sprawowanie nadzoru pedagogicznego, koordynowanie opieki nad dziećmi, stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

2)   przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał,

3)   wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosownych organów,

4)   gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy wg zasad określonych w odrębnych przepisach,

5)   przygotowywanie arkusza organizacji pracy przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

6)   dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

7)   planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola, zgodnie z odpowiednimi przepisami,

8)   organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi,

9)   kierowanie polityką kadrową, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

10) przyznawanie nagród i wyróżnień, udzielanie kar pracownikom,

11)  zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy, zgodnie z przepisami kodeksu pracy, przepisami BHP i p/poż,

12) koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania, zgodnie z prawem oraz wymiany informacji,

13) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

14) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

15) stwarzanie warunków do działania w placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej placówki,

16) wydawanie zarządzeń i decyzji administracyjnych.

 

§ 14

 1. W przedszkolu tworzy się Radę Pedagogiczną, w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele oraz Dyrektor, jako jej przewodniczący.
 2. Rada Pedagogiczna jako organ kolegialny nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, realizuje cele wynikające z zadań opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych określone w ustawie o systemie oświaty i zgodnie z Regulaminem Działalności Rady Pedagogicznej.
 3. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)    zatwierdzanie planów pracy przedszkola,

2)   podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych, ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego,

3)   podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy wychowanków.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje:

1)    organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć,

2)   projekt planu finansowego,

3)   wnioski Dyrektora o przyznanie pracownikom nagród i wyróżnień,

4)   przebieg i wyniki pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi,

5)   propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych,

6)   zestaw programów wychowania przedszkolnego na dany rok szkolny.

 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu przedszkola lub jego zmian.
 2. Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie Dyrektora ze stanowiska.
 3. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie ze sposobem określonym w Regulaminie Rady Pedagogicznej. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 liczby jej członków. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

 

 § 15

 1. Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, opiniującą i wspierającą działalność statutową przedszkola zgodnie     z regulaminem Rady Rodziców.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzi 5 członków (po jednym przedstawicielu                z każdego oddziału wybranym przez zebranie rodziców wychowanków danego oddziału w tajnych wyborach).
 3. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej lub Dyrektora                   z wnioskiem i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.
 4. Rada Rodziców ustala swój regulamin, który określa kompetencje, zasady funkcjonowania i zasady współpracy z organami przedszkola.
 5. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.
 6. Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego Dyrektora.
 7. W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział z głosem doradczym Dyrektor.
 8. Rodzice mają prawo do:

1)    Przekazywania opinii, wniosków dotyczących pracy przedszkola Dyrektorowi, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny i organowi prowadzącemu.

2)   Uczestniczenia w zajęciach i zebraniach dotyczących wymiany informacji, uzgodnienia dalszych kierunków pracy w danej grupie.

3)   Uzyskiwania rzetelnej informacji o swoim dziecku, opartej na obiektywnej                         i wszechstronnej obserwacji pedagogicznej.

 

§ 16

 1. Organy Przedszkola współdziałają ze sobą:

1)    dają każdemu z nich możliwość  swobodnego działania i podejmowania decyzji                    w ramach swoich kompetencji określonych Ustawą i zawartych w Statucie Przedszkola,

2)   zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą,

3)   zapewniają przestrzeganie praw dziecka,

4)   zapewniają dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania                  i opieki.

 1. Współdziałanie organów Przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie poziomu pracy placówki.
 2. W celu zapewnienia realizacji statutowych zadań przedszkola, rodzice                    i nauczyciele współdziałają w zakresie:

1)    realizacji planu rozwoju przedszkola;

2)   organizacji i współuczestnictwa w prowadzeniu zajęć wychowawczo-dydaktycznych;

3)   ustalenia kierunków wszechstronnego oddziaływania na rozwój wszystkich sfer osobowości dziecka.

 

§ 17

Rozwiązywanie sporów między organami:

1. Rodzice - nauczyciele:

a)    negocjacje rodzica z nauczycielem – prowadzi Dyrektor;

b)   negocjacje rodzica z Dyrektorem – prowadzi organ sprawujący nadzór pedagogiczny

 

c)    negocjacje rodzica z organem sprawującym nadzór pedagogiczny – prowadzi Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

2. Rodzice - Dyrektor:

a)    negocjacje rodzica z Dyrektorem – prowadzi organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

b)   negocjacje rodzica z organem sprawującym nadzór pedagogiczny lub z organem prowadzącym.

 

VI ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

 

§ 18

 1. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora w porozumieniu z  Radą Pedagogiczną, z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny pracy oraz potrzeb rozwojowych dzieci i oczekiwań rodziców. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają szczegółowy rozkład dnia, uwzględniając potrzeby, możliwości i zainteresowania dzieci.
 2. W szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić ramowy rozkład dnia, informując o tym rodziców poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń.
 3. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza przedszkola prowadzona jest               w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz wybrany przez nauczyciela i dopuszczony przez Dyrektora do użytku w placówce program wychowania przedszkolnego.

§ 19

 1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola, opracowany przez Dyrektora w terminie ustalonym przez organ prowadzący. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący Przedszkole.
 2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności: czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę oddziałów, liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, termin przerwy wakacyjnej.
 3. W zależności od organizacji i potrzeb przewiduje się następujące stanowiska: dyrektor, wicedyrektor, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel logopeda, nauczyciel terapeuta,  nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, nauczyciel religii, referent, intendent, pomoc nauczyciela, woźny, dozorca, konserwator, kucharka, pomoc kuchenna.

 

§ 20

 1. W przedszkolu funkcjonuje 5 grup ogólnodostępnych.
 2. Grupy w nazwie posiadają liczbę rzymską od I do V, nazwa imienna  grupy.

 

 

§ 21

Podstawową jednostką  organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku.

§ 22

 1. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekroczyć 25 wychowanków..
 2. W okresie ferii letnich, zimowych i przerw świątecznych, a także
  w przypadku braków kadrowych dopuszcza się możliwość zmniejszania liczby oddziałów i ich czasu pracy w ciągu dnia.

 

§ 23

 1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:  sale zajęć wydzielone dla każdego oddziału, zaplecze sanitarne dla każdego oddziału, salę do prowadzenia zajęć terapeutycznych, zaplecze kuchenno - magazynowe, szatnię, ogród przedszkolny  z odpowiednim wyposażeniem ogrodowym.
 2. Przedszkole prowadzi zbiorowe żywienie w oparciu o normy zgodne z wytycznymi Ministra Zdrowia w ilości trzech posiłków w odstępach trzech godzin. Przedszkole, prowadzi indywidualne żywienie dla dzieci o specyficznych potrzebach pokarmowych. W szczególnych przypadkach np. wycieczki, uroczystości, dyrektor przedszkola może zmienić organizację dnia w przedszkolu oraz organizację posiłków.
 3. Przybory i materiały do zajęć związanych z aktywnością twórczą dziecka winny być dostarczone przez rodziców w uzgodnieniu z nauczycielami i według potrzeb programowych danej grupy. Rodzice zobowiązani są do zaopatrzenia dzieci w inne dodatkowe wyposażenie wynikające z organizacji pracy danej grupy. Wykaz tych rzeczy podawany jest poprzez  tablice ogłoszeń.

 

VII REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

§ 24

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat.
 2. Dziecko, które ukończyło 2,5 roku może zostać przyjęte do przedszkola, w trakcie roku szkolnego, w przypadku gdy:

1)    zaspokojone zostały potrzeby dzieci w wieku 3-5 lat,

2)   placówka dysponuje wolnymi miejscami.

 1. Dzieci korzystające z usług przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji                   w przypadku, gdy rodzice dziecka złożyli w wyznaczonym terminie Oświadczenie woli korzystania z usług przedszkola na następny rok szkolny.
 2. W przypadku nie złożenia przez rodziców dziecka, w wyznaczonym terminie, Oświadczenia woli korzystania z usług przedszkola na następny rok szkolny, nie zostanie podpisana pomiędzy rodzicami dziecka a przedszkolem Umowa                   o świadczeniu usług na następny rok szkolny, a zwolnione miejsce zostaje wykazane do procesu rekrutacji.
 3. Dziecko, którego rodzice nie złożyli w wyznaczonym terminie Oświadczenia  woli korzystania z usług przedszkola na następny rok szkolny, może wziąć udział w rekrutacji do przedszkoli zgodnie z zasadami przyjętymi do procesu rekrutacji.

 

§ 25

 1. Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest w dwóch etapach:

1)    I etap rekrutacji odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego,

2)   II etap rekrutacji prowadzony jest w przypadku dysponowania przez przedszkole wolnymi miejscami po I etapie rekrutacji i odbywa się bez wykorzystania systemu elektronicznego.

 1. Terminy I i II etapu rekrutacji, zasady rekrutacji oraz zasady korzystania z systemu elektronicznego podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.wroclaw.pl/edukacja oraz na tablicy ogłoszeń przedszkola. Szczegółowy harmonogram rekrutacji, kryteria naboru oraz regulamin komisji kawalifikacyjno -rekrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego statutu.
 2. Po zakończeniu rekrutacji i w trakcie roku szkolnego o przyjęciu dziecka na wolne miejsce w przedszkolu decyduje Dyrektor po indywidualnym rozpoznaniu pisemnego podania rodzica (prawnego opiekuna).

 

§ 26

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do przedszkola Dyrektor placówki powołuje komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną.
 2. W skład komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej złożona z pracowników przedszkola (pracowników administracji i nauczycieli). W skład komisji rekrutacyjnej nie wchodzi dyrektor przedszkola.
 3. Przewodniczący komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej określa szczegółowe zadania członków komisji.
 4. Do zadań komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej należy w szczególności:

1)    podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji,                z uwzględnieniem kryteriów przyjęć zawartych w statucie placówki;

2)   ustalenie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do placówki;

3)   sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego;

4)   sporządzanie uzasadnienia od odwołania rodzica w terminie 5 dni od dnia złożenia przez rodzica odwołania w razie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

 

§ 27

 1. W II etapie rekrutacji Komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna rozpatruje Podania o przyjęcie dziecka do przedszkola i podejmuje decyzję zgodnie z poniższymi kryteriami.
 1. Kryteria przyjmowania dzieci do przedszkola w II etapie określa regulamin rekrutacji.

§ 28

 1. Komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna ogłasza swoją decyzję poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w placówce listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola wraz z liczbą uzyskanych przez nie punktów rekrutacyjnych.
 2. W przypadku kwestionowania przez rodziców dziecka wyników rekrutacji dopuszcza się możliwość wniesienia przez rodziców pisemnego odwołania do Przewodniczącego komisji, w terminie 7 dni od ogłoszenia listy zakwalifikowanych.
 3. Przewodniczący komisji rozpatruje odwołania i przekazuje rodzicom pisemną odpowiedź w ciągu 5 dni od otrzymania odwołania.
 4. Rodzic może odwołać się od decyzji Przewodniczącego komisji rekrutacyjnej do dyrektora przedszkola w terminie 7 dni.
 5. Dyrektor rozstrzyga odwołanie w terminie 7 dni.
 6. W przypadku wniesienia skargi przez rodzica dyrektor w terminie 30 dni przekazuje akta sprawy do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego.

 

 

 

               

 

 

 

             VIII NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

§ 29

 1. W przedszkolu zatrudniony jest dyrektor, nauczyciele przedszkola, , logopeda,  nauczyciel religii, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej oraz pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi.
 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych określają odrębne przepisy.
 3. Liczbę pracowników ustala Dyrektor, a zatwierdza organ prowadzący placówkę.
 4. Dyrektor przedszkola ustala dla poszczególnych pracowników ich zakresy czynności.

 

§ 30

 

 1. Dyrektor wyłoniony w drodze konkursu kieruje jednoosobowo przedszkolem                        i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Dyrektor podejmuje decyzje samodzielnie w granicach udzielonego pełnomocnictwa przez Prezydenta Wrocławia oraz zgodnie z postanowieniem Ustawy o Systemie Oświaty.
 3. Rozstrzygnięcia Dyrektora mogą przybierać formę zarządzeń.
 4. Wicedyrektora powołuje Dyrektor, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w porozumieniu z organem prowadzącym.
 5. Wicedyrektor wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim a dyrektorem. Do zadań wicedyrektora należy w szczególności:

1)    współkierowanie bieżącą działalnością dydaktyczną przedszkola,

2)   współudział w opracowywaniu  programów rozwoju przedszkola oraz sprawowanie nadzoru nad ich realizacją,

3)   sprawowanie nadzoru pedagogicznego poprzez obserwację pracy nauczycieli oraz udzielanie im niezbędnego instruktażu i pomocy,

4)   dokonywanie oceny stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej przedszkola oraz nauczycieli,

5)   prowadzenie dokumentacji pracy i osiągnięć nauczycieli,

6)   kontrola i stały nadzór nad prowadzoną przez nauczycieli dokumentacją pedagogiczną,

7)   przydzielanie i rozliczanie z wykonania dodatkowych czynności nauczycieli,

8)   organizowanie zastępstw w czasie nieobecności nauczycieli,

9)   wykonywanie prac biurowych związanych z bieżącą działalnością przedszkola,

10) podejmowanie decyzji w pilnych sprawach w przypadku nieobecności Dyrektora,

11)  reprezentowanie placówki na zewnątrz w przypadku nieobecności Dyrektora.

 

§ 31

 1. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i wybrany do realizacji program. Jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i jej wyniki oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Zobowiązany jest do samooceny efektów własnej pracy pedagogicznej.
 2. Nauczyciel zapewnia dzieciom bezpieczeństwo w czasie zajęć przez siebie organizowanych w przedszkolu:

1)    przestrzega obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z małymi dziećmi,

2)   przestrzega obowiązujących w przedszkolu procedur dotyczących zajęć organizowanych poza terenem przedszkola.

 1. Wspomaga rozwój dzieci przez prowadzenie obserwacji i ich dokumentowanie, pracę indywidualną z dziećmi rozwijającą uzdolnienia i zainteresowania oraz pracę kompensującą braki rozwojowe. Przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
 2. Współpracuje z Rodzicami w celu wymiany informacji, uzgadniania kierunków pracy. Spotkania powinny być organizowane nie rzadziej niż raz na pół roku                            i dokumentowane.
 3. Współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, zdrowotną i metodyczną.
 4. Prowadzi dokumentację pedagogiczną prowadzonego przez siebie oddziału:

a)    arkusze diagnostyczne;

b)   dzienniki zajęć;

c)    materiały pomocnicze.

 1. Nauczyciel zobowiązany jest do prowadzenia obserwacji pedagogicznej, mającej na celu poznanie dziecka, diagnozowanie jego rozwoju oraz planowanie działań służących zaspokajaniu potrzeb rozwojowych. O wynikach obserwacji i prowadzonych diagnoz informuje rodziców.
 2. Współpracuje z Dyrektorem, Radą Pedagogiczna, Radą Rodziców w celu prowadzenia odpowiedniej i odpowiedzialnej pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 3. Podnosi kwalifikacje zawodowe i doskonali swoje metody pracy.
 4. Tworzy w placówce dobrą atmosferę pracy.
 5. Otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt           z ich rodzicami w celu: poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci, ustalania form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci, włączania ich w działalność  przedszkola.
 6. Nauczyciel ma prawo w swojej pracy korzystać z pomocy merytorycznej                            i metodycznej ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej, a także wyspecjalizowanych  w tym zakresie instytucji.
 7. Niezgłoszenie się nauczyciela na zmianę w danym dniu, zobowiązuje nauczyciela pracującego z grupą do pozostania z dziećmi.

 

 1. Nauczyciel przestrzega Konwencji Praw Dziecka, wykonuje czynności zgodnie z Kartą Nauczyciela, Ustawą o Systemie Oświaty i Kodeksem Pracy.
 2. Zakres zadań personelu specjalistycznego:

1)    współpraca z nauczycielami w grupach w celu minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, zapobiegania zaburzeń zachowania, inicjowania różnych form pomocy wychowawczej;

2)   w zależności od potrzeb diagnozowanie potrzeb dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi;

3)   współuczestnictwo w tworzeniu indywidualnych programów terapeutycznych, prowadzenie zajęć terapeutycznych, relaksacyjnych, kompensacyjno-wyrównawczych;

4)   współpraca z rodzicami, prowadzenie doradztwa dla rodziców;

5)   prowadzenie warsztatów dla rodziców;

6)   prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

§ 32

Do obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych należy:

1)    Wykazywanie troski w tworzeniu warunków zapewniających dzieciom pełne bezpieczeństwo.

2)   Rzetelne wywiązywanie się z obowiązków służbowych wynikających z zadań określonych przez Dyrektora.

3)   Tworzenie atmosfery życzliwości wobec każdego dziecka, ich rodziców                               i współpracowników.

4)   Szczegółowe zakresy czynności dla pracowników przedszkola ustala Dyrektor placówki.

IX WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 

§ 33

 1. Wychowankami przedszkola są dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola w roku kalendarzowym, w którym rozpoczynają 3 lata, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 7 lat.
 2. W uzasadnionych przypadkach w miarę posiadanych miejsc Dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 3. Rodzic jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Przedszkole o przyczynie nieobecności dziecka w przedszkolu, a szczególnie o zaistniałej chorobie dziecka.
 4. Rodzic ma obowiązek informowania Dyrektora oraz nauczycieli wychowawców przedszkola o problemach zdrowotnych swojego dziecka.
 5. Do przedszkola nie mogą uczęszczać dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej opieki medycznej pielęgniarskiej np. w zakresie ustalania poziomu cukru, podawania insuliny, cewnikowanie, specjalne inhalacje, podawanie lekarstw itp.

                                              

§ 34

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w miarę samodzielne, sygnalizujące swoje potrzeby fizjologiczne. Nie dopuszcza się używania pieluszek.
 2. Do przedszkola uczęszczają dzieci zdrowe, które w pełni mogą uczestniczyć we wszystkich zajęciach wynikających z realizacji podstawy programowej.
 3. Dziecko jest zbyt chore, by pozostać w przedszkolu, gdy:

1)    jest apatyczne, pokłada się, płacze częściej niż zwykle,

2)   ma uporczywy kaszel lub ropny katar,

3)   ma podwyższoną temperaturę ciała,

4)   nie jest w stanie uczestniczyć w zajęciach lub jego zły stan zdrowia wymaga fachowej opieki medycznej, np. na jego skórze pojawiła się wysypka, oczy są zaczerwienione z ropną wydzieliną, dziecko skarży się na ból gardła, ma biegunkę, wymiotuje.

5)   naraża inne dzieci na zarażenie się (symptomy chorób zakaźnych).

 1. W przypadku zaobserwowania przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola w/w objawów – niezwłocznie zawiadamia się rodziców o stanie zdrowia dziecka. W przypadku objawów choroby zakaźnej dziecko zostaje odseparowane od pozostałych wychowanków do chwili przyjazdu rodziców.
 2. Rodzice powinni zaprowadzić chore dziecko do lekarza i pozostawić w domu do ustąpienia wszystkich objawów chorobowych.
 3. W razie uzasadnionych wątpliwości, co do stanu zdrowia dziecka po przebytej chorobie, nauczyciel może poprosić rodziców o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach przedszkolnych.
 4. W przedszkolu nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich, ani podawania dzieciom leków, za wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy.
 5. Rodzic jest zobowiązany do poinformowania przedszkola o przewlekłej chorobie swojego dziecka, a w razie, gdy to jest konieczne, dostarczyć zaświadczenie lekarskie.
 6. Rodzic zobowiązany jest do poinformowania o wszystkich zagrożeniach związanych z chorobą swojego dziecka.
 7. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci cierpiące na alergię. Dziecko zostaje uznane za „alergiczne” po przedstawieniu stosownego zaświadczenia lekarskiego. Warunki opieki nad dzieckiem rodzic ustala wspólnie z Dyrektorem w ramach możliwości organizacyjnych przedszkola.

 

§ 35

W przedszkolu dziecko ma prawo do:

 1. Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
 2. Szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania.
 3. Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 4.  Poszanowania jego godności osobistej,
 5. Poszanowania własności,
 6. Opieki i ochrony,
 7. Akceptacji jego osoby.
 8. Korzystania z poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego za zgodą rodziców.
 9. Rozwoju zdolności i zainteresowań zgodnie z jego potencjałem wrodzonym.
 10. Zorganizowanej nauki katechezy na wniosek rodziców, uznając prawo do religijnego wychowania dzieci.
 11. Rozwijania swoich zainteresowań i zdolności.

 

§ 36

1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia dziecka z listy przedszkolaków w n/w przypadkach:

1)    Zaleganie rodziców z odpłatnością za Przedszkole, powyżej 2 okresów płatności.

2)   Braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka                           w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni.

3)   Powtarzającego się nieprzestrzegania przez rodziców (prawnych opiekunów) rozkładu dnia w przedszkolu (godziny przyprowadzania i odbierania dziecka).

4)   Nie podania, zatajenia informacji o stanie zdrowia dziecka w karcie zgłoszenia                        np. choroby przewlekłe, posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub posiadanie opinii kwalifikującej dziecko do zajęć specjalistycznych. 

5)   Częstego stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu                          i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci, mimo zastosowania poniższej procedury:

a)    indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę         z dzieckiem w formie zajęć indywidualnych i grupowych

b)   konsultacje z rodzicami

c)    konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach,

d)   rozmowy z Dyrektorem

6)   Rodzice w sytuacji określonej w pkt 5 nie podejmują współpracy w zakresie terapii  dziecka.

 

7)   Powtarzającego się nie przestrzegania przez rodziców godzin pracy przedszkola (przyprowadzanie i odbieranie dzieci)

8)   Nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

2. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w przypadkach, o których mówi ust. 1 dokonuje Dyrektor stosując poniższą procedurę:

1)    upomnienie ustne rodziców (prawnych opiekunów);

2)   wysłanie do rodziców  (prawnych opiekunów) lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru;

3)   wyznaczenie dodatkowego 14 dniowego terminu w celu naprawy istniejących uchybień;

4)   ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa - negocjacje Dyrektora, psychologa z rodzicami;

5)   zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych (np. MOPS, PPP…);

6)   przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapisów ust. 1 i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka;

7)   podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków;

8)   rozwiązanie umowy o świadczeniu usług;

 1. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 2. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni od jej otrzymania do Kuratora Oświaty.

 

 

 

X RODZICE

§ 37

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 1. Przestrzeganie niniejszego statutu.
 2. Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce.
 3. Respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
 4. Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
 5. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
 6. Zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci sześcioletnich podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego
 7. Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory szkolne i pomoce
 8. Wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka
 9. Inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola

 

§ 38

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Rodzice mają prawo do:

a)    zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola,

b)   uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji  dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

c)    uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

 

d)   wyrażania wniosków z obserwacji pracy przedszkola i przekazywaniu ich nauczycielowi oraz dyrektorowi.

 

 

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 39

Statut obowiązuje w stopniu równym wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników administracyjno – obsługowych.

§ 40

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

 • wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń,
  • udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola.

 

§ 41

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 

 

§ 42

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację stosownie do obowiązujących przepisów w zakresie działalności: dydaktyczno-wychowawczej, administracyjnej, gospodarczej.
 2. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez przedszkole informacji w

 zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:Statut Przedszkola 87 we Wrocławiu
Data utworzenia:2016-03-04
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Dokument wyświetlono:753
Rejestr zmian:

Pokaż rejestr zmian